طبق برنامه پنجم باید كل هزینه های جاری دولت از طریق مالیات تامین شود

  رییس كل سازمان امور مالیاتی گفت: طبق برنامه پنجم باید صددرصد هزینه های جاری دولت از طریق اخذ مالیات

ادامه