طاهر شه حامد رییس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران شد

  به موجب حكمی از سوی دكتر مهدی غضنفری، طاهر شه حامد جانشین محمد كاظم دوست حسینی در صندوق ضمانت

ادامه