ضرورت همگرایی بخش های دولتی وخصوصی برای بهبود فضای کسب و کار

  دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران بر ضرورت همکاری دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی

ادامه