ضرورت حمایت از بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندسازیحمایت

رییس شورای عالی اصناف عنوان كرد: ضرورت حمایت از بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندسازی انتظار مردم و مسوولان

ادامه