ضرروت استحصال نفت از دریای خزر و انتقال پالایشگاه از مازندران

  در عصر معاصر معمولا کشورها با اهرم‌های اقتصادی خود در مسائل سیاسی و منافع ملی خود ورود پیدا کرده

ادامه