جلسه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک بدون حضور خبرنگاران حوزه نساجی

    جلسه مشترک نمایندگان تشکل های نساجی و پوشاک کشور روز یکشنبه مورخ ۱۷/۲/ ۹۶ با حضور نمایندگان تشکل

ادامه

با صدور نامه‌ای مطرح شد: مطالبه ۴۰ بندی دانشجویان و اساتید رشته نساجی از نعمت‌زاده

جمعی از دانشجویان، کارشناسان، خبرگان صنعتی و نمایندگان تشکل‌های صنفی و صنعتی صنعت نساجی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن

ادامه

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی

ادامه