تفاوت ایران و تركیه در حمایت از صنعت نساجی؛ از زمين تا آسمان

در حالي که دو كشور ایران و تركیه از جهات مختلف فرهنگی، قوميتی، صنعتی و… شباهت‌های زيادی دارند اما صنعت

بیشتر بخوانید

با صدور نامه‌ای مطرح شد: مطالبه ۴۰ بندی دانشجویان و اساتید رشته نساجی از نعمت‌زاده

جمعی از دانشجویان، کارشناسان، خبرگان صنعتی و نمایندگان تشکل‌های صنفی و صنعتی صنعت نساجی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن

بیشتر بخوانید

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی

بیشتر بخوانید