صنعت نساجي مصر: هم گامي کارخانه هاي بزرگ با شرايط صادرات و عدم توانايي‎ ‎کارخانه هاي کوچک

آيا صنعت نساجي مصر با بحران روبرو شده است؟ چرا دولت بار ديگر براي کشت پنبه،‎ ‎کشاورزان را مورد حمايت

ادامه