صنعت نساجي در سال ‌١٣٨٧ ؛ نساجان خوشحال شدند، پنبه‌كاران ناراحت!

سال ۱۳۸۷ را مي‌توان سال تغييرات طلايي در تعرفه‌ها براي صنايع نساجي ايران دانست. سالي كه در آن پس از

ادامه