دکتر سید عبدالمجید شریف زاده: پیشنهاد نامگذاری ۲۵ اسفند (روز تولد استاد عباس سیاحی) به نام روز رنگرزی

دکتر شریف زاده، در مراسم یادبود استاد سیاحی که روز هفتم اسفند در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد؛ ضمن گرامیداشت

بیشتر بخوانید

ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﻮاد رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو و ﻗﺮﻣﺰداﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ

ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﻮاد رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو و ﻗﺮﻣﺰداﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺲ ﻧﺎﺗﺮی ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺎه

بیشتر بخوانید