با حضور مدير عامل بانك صنعت،معدن و تجارت : بهره برداري از چند پروژه صنعتي در يزد آغاز شد

  همزمان با سفر معاون وزير و مدير عامل بانك صنعت،معدن و تجارت به استان يزد ،بهره برداري از چند

ادامه