با تصويب شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي ؛ حداکثر سود تسهيلات ريالي به صادرکنندگان ۱۲ درصد شد

بانک مرکزي موظف شد نسبت به تثبيت نرخ سود تسهيلات ريالي پرداختي در بخش صادرات توسط کليه بانکهاي عامل دولتي

ادامه