ایجاد بازار ثانویه برای خرید و فروش اوراق مشارکت / شناورسازی سود بانکی منتفی شد

  دنیای اقتصاد- شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا پایان سال «نرخ‌های سود بانکی افزایش پیدا نکند و بانک

ادامه