ایران و تحریمهای شکننده آمریکا؛ همپیمانانی که نفت می خواهند

  خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : هرچند آمریکا تحریمهای جدیدی علیه کشورهایی که اقدام به خرید نفت از ایران کنند

ادامه