ایران هیچ گاه از منابع انرژی خود به عنوان ابزار سیاسی استفاده نكرده است

  عسلویه – مدیر عامل شركت ملی نفت ایران اظهار داشت: در ۱۰۲ سال گذشته هیچ گاه ایران از منابع

ادامه