ایران در شرایط تحریم به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کرده است

ژاپن ملتی بزرگ، سختکوش و دارای فرهنگ و تمدنی کهن است و دو کشور می‌توانند همکاری‌های گسترده‌ مشترکی در بخش‌های

ادامه