ایران در ردیف جذاب ترین مناطق سرمایه گذاری خارجی در جهان است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مزیت های اقتصادی ایران، كشورمان را در ردیف جذاب ترین مناطق سرمایه گذاری

ادامه