ایران به عضویت موسسه استاندارد و اندازه شناسی سازمان همكاری اسلامی درآمد

نظام الدین برزگرخبر دادایران به عضویت موسسه استاندارد و اندازه شناسی سازمان همكاری اسلامی درآمد جمهوری اسلامی ایران كه حضور

ادامه