ایران برای تاسیس شركت های مشترك تجاری با عراق اعلام آمادگی كرد

  موضوع اعلام آمادگی ایران برای توسعه مناسبات تجاری وراه اندازی شركتهای مشترك تجاری با عراق در دیدار وزیران تجارت

ادامه