ایران، كشوری كم نظیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی است

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران گفت: ظرفیتهای بالقوه سرمایه گذاری، ایران

ادامه