ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف به بازار چین در سال ۲۰۱۳

    رایزن پیشین بازرگانی ایران در کشور چین گفت: ایران در سال ۲۰۱۳ بزرگترین صادرکننده فرش دستباف به بازار چین

ادامه