ایران از حضور بخش خصوصی خارجی در توسعه صنایع پایین دستی نفت استقبال می کند

      وزیر نفت با اشاره به استقبال ایران از حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت، گفت: این وزارتخانه

ادامه