ایران، افغانستان و تاجیكستان تفاهم نامه توسعه اقتصادی امضا كردند

رییسان جمهوری سه كشور فارسی زبان در تاجیكستانایران، افغانستان و تاجیكستان تفاهم نامه توسعه اقتصادی امضا كردند روسای جمهوری ایران،

ادامه