ایجاد پیشخوان خدمات‌سهامداری دربانک‌ها/سپرده گذاری‌مرکزی،سازمان ثبت‌اسناد بورس

خبرگزاری فارس: دومین مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ضمن پاسخ به برخی از انتقادات، معتقد است این شرکت مهم بازار

ادامه