ایجاد اتحادیه صادرکنندگان فرش در استان مرکزی نیازی زیربنایی است

به گزارش ایرنا، ˈجعفر اصغریˈ روز چهارشنبه در دومین نشست میز فرش استان مرکزی در اراک افزود: هم اکنون آمار

ادامه