ايران داراي رتبه دوم استفاده از نانو در منسوجات خاورميانه است‎

عضو کميته تجاري سازي فناوري نانو گفت‎: ‎ايران در استفاده از فناوري نانو در توليد منسوجات عمومي در خاورميانه بعد

ادامه