اولین سمینار روانشناسی رنگ و فُرم در پوشیدن لباس، در سالن محک برگزار شد.

    به گزارش خبرنگار مجله نساجی کهن این سمینار با همکاری دانشگاه الزهرا، انجمن طراحان لباس و پارچه ایران،

ادامه

اولین سمینار روانشناسی رنگ و فُرم در پوشیدن لباس، در سالن محک برگزار شد.

    به گزارش خبرنگار مجله نساجی کهن این سمینار با همکاری دانشگاه الزهرا، انجمن طراحان لباس و پارچه ایران،

ادامه