اولین دستگاه هزار شانه فرش ماشینی جهان در آران و بیدگل راه اندازی می شود

  مدیرعامل شهرک صنعتی سلیمان صباحی از راه اندازی اولین دستگاه هزار شانه فرش ماشینی جهان در آران و بیدگل

ادامه

اولین دستگاه هزار شانه فرش ماشینی جهان در آران و بیدگل راه اندازی می شود

  مدیرعامل شهرک صنعتی سلیمان صباحی از راه اندازی اولین دستگاه هزار شانه فرش ماشینی جهان در آران و بیدگل

ادامه