اولین توافق نفتی ایران پس از مذاکرات ژنو ؛ ایران به اندونزی خدمات نفت صادر می‌کند

  پس از توافق هسته ای ژنو، ایران با اندونزی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت و

ادامه