اولویت‌های پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی تعاونی

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با تشریح اولویت های پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به کارآفرینان، از حمایت سرگروه های

ادامه