اولویت‌بندی طرح‌ها برای استفاده از منابع ۵۰ میلیاردی صندوق توسعه

  قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نیز از محدودیت های ایجاد شده در شرایط

ادامه