اولويت‌های تجارت داخلی و بين‌المللی براساس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت

    وزير صنعت، معدن و تجارت ۱۰ اولويت تجارت داخلی و بين المللی را براساس برنامه راهبردی صنعت، معدن

ادامه