اولويت‌هاي حمايت از توليد ملي از زبان معاون وزارتخانه صنعت

بهبود فضای کسب و کار اولویت سال جدید است معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهميت نام‌گذاري

ادامه