اولويت‌بندي دريافت يارانه‌ صنعتي اعلام شد: اول نساجي، آخر صنايع شيميايي

فارس- معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي وزارت صنايع برنامه اين وزارتخانه براي حمايت از صنايع و ارتقاي بهره‌وري در

ادامه