اوراق قرضه برای تامین مالی كوتاه مدت به كار گرفته نشده است

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است برای تامین مالی كوتاه مدت از طریق اوراق قرضه تاكنون اقدامی نشده و

ادامه