اهالی۶۵۶ روستای كشور پارسال از مزایای انرژی برق بهره مند شدند

  كرمان- مجری طرح برق رسانی روستایی كشور با اشاره به برقرسانی به تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در كشور،

ادامه