کلاریس ایرانی در نمایشگاه قازیانتپ

پنجمین دوره نمایشگاه دموتکس قازیانتپ ترکیه روز سه شنبه چهارم اردیبهشت با حضور محمد شیمشک، مدیر نمایشگاه قازیانتپ و فاروق

ادامه