شمع صنعت نساجی رو به خاموشی است/خروج واحدهای تولیدی ازگود رقابت با وجود پوشاک قاچاق در بازار

سیدناصرموسوی لارگانی درباره وضعیت صنعت نساجی درکشور،گفت: با توجه به قدرت اقتصادی شهروندان مشخص است که کیفیت پوشاک ملاک اول

ادامه

برندهای چینی پرچمدار بازار منسوجات خانگی آسیا

بهنام قاسمی :: تحریریه مجله نساجی کهن :: نمایشگاه منسوجات خانگی شانگهای به عنوان بزرگترین رویداد در حوزه منسوجات خانگی

ادامه