تنش بي سابقه در صنعت فرش ماشيني

اين روزها تنش بي سابقه اي بر صنعت فرش ماشيني ايران سايه انداخته و در استانه برگزاري دو نمايشگاه فرش

ادامه