مد و پوشاک

۱۴۰ سوال نساجي براي دانشجويان رشته طراحي پارچه و لباس

در اين قسمت براي دانشجويان رشته طراحي پارچه و لباس كه شايد كمتر با پروسه هاي نساجي و توليد محصولات و برخي اصطلاحات نساجي كه دانشجويان تكنولوژي نساجي و شيمي نساجي بر ان تسلط دارند  آشنا هستند به صورت كاملا كوتاه و  اختصاري به توضيح انهامي پردازيم. ‏

‏۱-به چه عملياتي ريسندگي مي گويند؟‏
كليه عملياتي كه مواد نساجي (الياف) را به نخ قابل مصرف تبديل مي نمايد ريسندگي ناميده مي شود.‏

‏۲-هر ريسندگي چند مرحله دارد؟‏
سه مرحله،  ۱- جدا شدن ومخلوط شدن   ۲- موازي شدن   ۳- كشيده شدن.‏

‏۳-هر مرحله ريسندگي خود شامل چند مرحله است؟
سه مرحله، عمليات مقدماتي- عمليات بنيادي- عمليات تكميلي.‏

‏۴- ريسندگي پنبه داراي چند مرحله است؟‏
‏۱-باز كردن و زدن پنبه-۲-كاردينگ-۳-چند لاكني و كشش-۴-تبديل فيتيله به نيمچه نخ(نيم تاب).‏

‏۵-عمل كاردينگ يعني چه؟‏
لايه نازك كرك هاي پنبه از بين غلتك ها و كلاهك هاي دندانه دار گذشته و حلاجي مي گردد تا به صورت پرده توري بسيار نازك و شفافي(تار عنكبوت) در آيد. اين لايه شفاف وارد قيف مخصوصي مي شود كه آن را به نوار نسبتاً كلفتي تبديل مي كند و به آن فتيله كاردينگ يا نوار حلاجي مي گويند.‏

‏۶-منظور از “فيتيله” چيست؟‏
‏  فتيله رشته ضخيمي از الياف است كه محصول ماشين كارد است و براي تغذيه به مراحل بعدي تهيه مي شود و در واقع يك محصول مياني پروسه ريسندگي است. ‏

‏۷-عمليات تكميلي براي چه انجام مي شود؟‏
گاهي از طريق تر كردن و سريع خشك كردن نخ، تاب آن را نگاه مي دارند.‏

‏۸-عمليات ريسندگي كتان در چند مرحله انجام مي گيرد؟‏
‏۱-شانه زدن   ۲-گستردن.‏

‏۹-ريسندگي پشم داراي  چند مرحله است؟‏
‏۱-زدودن عرق و ناخالصي هاي ديگر   ۲-لغزنده كردن   ۳-حلاجي  ۴-كشش  ۵-صيقل دادن  ۶-شانه زدن   ۷-كشش  ۸-نيم تاب.‏

‏۱۰-عمليات مقدماتي ريسندگي الياف پشم چيست؟‏
‏ ‏
‏۱۱-در عمل صيقل زدن الياف پشم چه هدفي دنبال مي شود؟‏
در مرحله صيقل دادن هدف از بين بردن مواد زائد ناشي از مرحله لغزنده كردن مي باشدكه در بعضي موارد پس از شانه زدن صورت مي گيرد.‏
‏ ‏
‏۱۲-عمل حلاجي كردن الياف پشم چيست؟‏
عمل حلاجي براي گسستن توده هاي پشم و پاك كردن و همگون كردن آنها و نيز جدا كردن الياف مي باشد. عمليات حلاجي به وسيله يك سري ماشين هاي حلاجي كه نقش متفاوتي دارنددنبال ‏مي گردد.‏

‏۱۳-منظور از نخ مخلوط چيست؟‏
از تجمع ليف هاي مقطع و يا پيوسته (طبيعي يا مصنوعي) كه به طور مماس و موازي در كنار يكديگر قرار گرفته و به هم تابيده شده اند نخ ساده تهيه مي گردد. ليف ها را مي توان از يك جنس يا از ‏
جنس هاي مختلف انتخاب كرد و چون مخلوط شدن چند نوع ليف را در اوايل عمليات ريسندگي صورت مي گيرد مخلوط شدن به خوبي انجام مي شودو نخ بدست آمده را نخ مخلوط مي گويند.‏

‏۱۴-“تاب” در الياف چه نقشي دارد؟‏
عمليات تاب دادن به نخ ساده نخست ليف ها ار كنار يكديگر قرار مي دهد و سپس بين آنها نقاط تماس بيشتري ايجاد مي كندكه در نتيجه پيوستگي استحكام نخ افزايش مي يابد.‏

‏۱۵-خصوصيات “تاب” الياف داراي چند فاكتور است؟‏
تاب نخ ساده از طريق جهت و تعداد پيچ هاي آن در هر متر تعيين مي گردد.‏

‏۱۶-هر “تاب” چند جهت مي تواند بچرخد؟‏
‏۱-تاب‏S‏ تابي است كه در جهت راست به نخ قائمي داده شود و آن تاب يا پيچ به شكل‏S‏ مي باشد و به آن تاب راست نيز مي گويند.‏
‏۲-تاب ‏Z‏ تابي است كه در جهت چپ به نخ قائمي داده شود و آن به شكل ‏Z‏ مي باشد و به آن تاب چپ نيز مي گويند.‏

‏۱۷-ارزش الياف رسيده شده بستگي به چه دارد؟‏
تعداد پيچ هايي كه در هر متر به نخ ساده داده مي شود ارزش نخ مورد نظر را مشخص مي كند.‏

‏۱۸-“تاب” ضعيف داراي چند “پيچ” در هر   متر است؟
بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ تاب در متر.‏

‏۱۹-“تاب” متوسط داراي چند پيچ در   متر است؟
بين ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تاب در متر است.‏

‏۲۰-“تاب” زياد و يا “پُر تاب”داراي چند پيچ در متر مي باشد؟‏
از ۱۸۰۰ به بالا مي باشد.‏
‏ ‏
‏۲۱-علت افت و سنگيني پارچه هاي كرپ و ابريشم چيست؟‏
نخ هاي پرتاب به پارچه سنگيني و افت بهتري مي دهند كه تاب خيلي زياد نيز باعث كاهش استحكام نخ مي شود.‏

‏۲۲-نمره گذاري نخ به طور متدوال به چند صورت انجام مي گيرد؟‏
به دو صورت، ۱-نمره گذاري متريك-۲-نمره گذاري تكس.‏

‏۲۳-روش “متريك” نمره گذاري نخ يعني چه؟‏
در اين روش نمره گذاري واحد هاي طول و وزن را به ترتيب متر و گرم و يا كيلومتر و كيلوگرم در نظر مي گيرندو بدين صورت مشخص مي شود كه چند كيلومتر نخ وزني برابر يك كيلوگرم دارد .‏

‏۲۴-روش‌ “تكس” نمره گذاري يعني چه؟‏
امروزه يك روش نمره گذاري بين المللي متداول شده است كه به آن روش نمره گذاري تكس(‏TEX‏ )مي گويند. در اين روش نمره نخ، تعيين مي كند كه ۱۰۰۰ متر از نخ مورد نظر چند گرم وزن دارد.‏

‏۲۵-رنگ آميزي نخ به چند صورت انجام مي پذيرد؟‏
‏۱-طبيعي-۲-تغيير يافته از طريق سفيدگري و يا رنگرزي.‏

‏۲۶-“نخ مركب يا چند لا” يعني چه؟‏
از به هم تابيدن دو يا چند نخ ساده با جنس،رنگ،نمره،كشش مختلف و يا يكسان و شرايط متفاوت نخ چند لا يا فانتزي تهيه مي شود.‏

‏۲۷-“نخ مركب تابيده” يعني چه؟‏
مرحله اول عمليات توليدي نخ مركب مانند نخ ساده است.‏

‏۲۸-“تاب خشك”‌ ، “تاب خيس” چه تفاوتي دارند؟‏
‏ تاب خشك:ليف هاي خشك شده را طي عملياتي با يكديگر تاب مي دهند. از اين تاب در تهيه ‏
نخ هايي كه لازم است قابليت انعطاف و حجم خود را حفظ كنند استفاده مي گرددمانند نخ ‏
سوزن دوزي و خياطي.‏
تاب خيس:نخ ساده از مسير آب گرم عبور داده مي شود تا مقداري آب جذب كرده و به هنگام تابيدن پيوستگي و تراكم بيشتري بين ليف ها ايجاد گردد. از اين عمليات نخ نازك و منظمي حاصل مي شود كه كمي خشك بوده و در خياطي و بافندگي مصرف دارد.‏

‏۲۹-ساختمان ظاهري نخ مركب تابيده به چند نوع ديده مي شود؟‏
‏۱-نخ مركب مخلوط-۲-نخ چند رنگ-۳-نخ اسلاب دار-۴-نخ داندانه دار(نپ دار)-۵-نخ رابط دار.‏
‏ ‏
‏۳۰-منظور از نخ اسلاب دار چيست؟‏
نخ اسلاب دار نخي است كه به طور منظم و به ترتيبي خاص در بعضي از قسمت هاي آن كلفت و در بعضي ديگر نازك مي شود. هنگام نخ ريسي قسمت نازك اسلاب دار تاب بيشتري نسبت به قسمت كلفت آن پيدا مي كند.‏

‏۳۱-نخ رابط دار چيست؟‏
چنانچه نخ ساده از استحكام لازم برخوردار نباشد از نخ ديگري به عنوان پايه استفاده مي كنند كه نخ اول به دور آن تاب داده مي شود اينگونه نخ ها را نخ مركب رابط دار مي نامند.‏

‏۳۲-نخ نپ دار يعني چه؟‏
در بعضي مواقع در مورد نخ پنبه اي گلوله ها و دانه هاي كوچك الياف به خوبي از پنبه گرفته ‏
نمي شودو در سطح نخ باقي مي ماند. اين دانه ها كه وجود آن در نخ باعث كاهش مرغوبيت مي شوددر بعضي موارد به عنوان نخ مركب يا فانتزي استفاده مي گردد.‏

‏۳۳-“تاب” مناسب در توليد نخ مركب تابيده چه خصوصياتي را به دنبال دارد؟‏
اگر نخ هاي ساده با تاب هاي مناسب به هم تابيده شوند نخ مركب حاصل از خصوصيات زير برخوردار است:‏
‏۱-قابليت جذب حرارت-۲-قابليت نگهداري حرارت-۳-برق و جلا-۴-استحكام.‏

‏۳۴-در چه صورت نخ مركب ريسماني بدست مي آيد؟‏
چنانچه يك يا چند گروه نخ مركب به طريق خاصي به يكديگر تابيده شوند نخ مركب ريسماني بدست مي آيد.‏

‏۳۵-الياف مورد استفاده در تار پارچه بايستي داراي چه خصوصياتي باشند؟
براي انتخاب نخ هاي تار از امكانات متنوع تركيب نخ هاي ضخيم و باريك، ساده و تابيده با رنگهاي مختلف مي توان استفاده كرد ولي بايد توجه داشت كه تركيب نخ هايي كه به طور يكسان قابليت انعطاف ندارند بسيار دشوار و با اشكالاتي كه در مورد پيچيدن تار بر روي غلتك ذكر شد مواجه ‏مي شويم.‏

‏۳۶-جهت انتخاب “الياف مورد استفاده در پود پارچه” چه محدوديتي وجود دارد؟‏
در به كار بردن الياف مورد استفاده در پود پارچه هيچگونه محدوديتي از نظر اصول تكنيكي وجود ندارد و تنها زيبايي و خواص پارچه مطرح مي باشد . چند رديف نخست بافت رفتن نخ پود نمايانگر نحوه انتخاب (خوب يا بد) الياف است. در صورتيكه اين انتخاب به خوبي انجام شود پارچه بدست آمده از خصوصيات مورد نظر و كيفيت لازم برخوردار مي گردد.‏
‏ ‏
‏۳۷-هر پارچه داراي چند نوع بافت است؟‏
سه نوع، الف-پارچه هاي ساده و يك لا كه از يك سري نخ تار و يك سري نخ پود تشكيل شده اند-ب-پارچه هاي دو روي تاري و پودي كه به ترتيب از دو سري نخ تار و يا پود و يك سري نخ در جهت ديگر تشكيل شده اند.‏

‏ ۳۸-بافت هاي اصلي كدامند؟‏
شامل تافته ، سرژه و ساتن مي باشد.‏

‏۳۹-بافت هاي مشتق از بافت تافته كدامند؟‏
شامل ريپس تاري،ريپس پوذي،رويال، پاناما،ريپس متناوب و غيره مي باشند.‏

‏۴۰-بافت هاي تركيبي كدام بافت ها هستند؟‏
مانند راه راه طولي، راه راه عرضي و پارچه هاي چهارخانه و غيره.‏

‏۴۱-بافت هاي پرز دار و كرك دار كدامند؟‏
مانند پارچه هاي مخملي و حوله اي و غيره.‏

‏۴۲-منظور از نخ كشي چيست؟‏
نخ كشي عبارت است از ترتيب گذرانيدن نخ هاي تار از سوراخ هاي ميلميلك و رد دستگاه يا ماشين بافندگي تعداد كل ميلميلك هاي مورد نياز براي عمل نخ كشي برابر با تعداد كل نخ هاي تار است.‏

‏۴۳-انواع نخ كشي را نام ببريد؟‏
‏۱-نخ كشي ساده يا متوالي-۲-نخ كشي جناقي-۳-نخ كشي جهشي-۴-نخ كشي چند دستگاهي-‏‏۵-نخ كشي تركيبي.‏

‏۴۴-منظور از راپورت بافت چيست؟‏
در نخ كشي ساده تعداد وردهاي مورد نياز برابر با راپورت تاري است.‏

‏۴۵-نخ كشي جناقي براي كدام بافت ها مورد استفاده قرار مي گيرد؟‏
در بافت هاي قرينه مانند بافت هاي جناقي، لوزي و غيره به منظور به كار بردن ورد هاي كمتر استفاده مي شود.‏

‏۴۶-نخ كشي جهشي چه مواقع به كار مي رود؟‏
در اين نوع نخ كشي ابتدا يك دسته نخ هاي تار به صورت ساده از ورد هاي فرد عبور داده مي شود و پس از گذرانيدن نخ تار از داخل آخرين ورد فرد، دسته نخ هاي تارهاي بعدي به صورت ساده از داخل ورد هاي زوج كشيده مي شود. اين قسم نخ كشي معمولاً هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه تعداد تارها در هر سانتي متر زياد باشد.‏
‏ ‏
‏۴۷-نخ كشي چند دستگاهي در چه مورادي به كار مي رود؟‏
‏ ‏
‏۴۸-پارچه تريكو كشباف چند نوع سوزن به كار مي رود؟‏
سه نوع، ۱-سوزن زبانه دار-۲-سوزن ريشدار-۳-سوزن مركب.‏

‏۴۹-پارچه هاي تريكو كشباف به چند دسته تقسيم مي گردد؟‏
دو دسته، پارچه هاي تريكو پودي و پارچه هاي تريكو تاري.‏

‏۵۰-ماشين هاي تريكو پودي به چند دسته تقسيم مي گردد؟‏
‏۱-ماشين هاي تريكوي پودي مسطح،كه نخ يا نخ هاي پود از يك سوي ماشين به سوي ديگر حركت عرضي دارد-۲-ماشين هاي تريكوي پودي مدور (گردباف)كه پارچه توليدي آن به صورت كيسه اي است.‏

ادامه در بخش دوم …

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن