اخبار فرش ماشینی

ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﻮاد رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو و ﻗﺮﻣﺰداﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﻮاد رﻧﮕﺰای ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو و ﻗﺮﻣﺰداﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ

ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺲ ﻧﺎﺗﺮی ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺎه ﻣﺮادی ﻗﻬﻪ، ﺳﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ، دارﻳﻮش ﻋﺎﺑﺪی  ،ﺟﻮاد ﻣﺨﺘﺎری

ﭼﻜﻴﺪه

دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﺎده ای اﻓﺰودﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاص رﻧﮕﭙﺬﻳﺮی اﻟﻴﺎف ﮔﺮدﻳﺪه و روی ﺧﻮاص ﺟﺬب رﻧﮓ و ﺧﻮاص ﺛﺒﺎﺗﻲ رﻧﮕﺰا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دی ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣـﺲ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت آﻫـﻦ II ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت آﻫـﻦ III، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻗﻠﻊ، ،ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﺗﺎﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ، اﺛﺮ دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮ رﻧﮓ ﭘﺬﻳﺮی اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘـﺲ از ﺷﺴﺘﺸـﻮ و دﻧ ﺪاﻧـﻪ
دادن ﻧﺦ ﭘﺸﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو و ﻗﺮﻣﺰداﻧﻪ رﻧﮕﺮزی ﮔﺮدﻳﺪ. در اداﻣﻪ رﻧﮓ ، ﻃﻴﻒ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ و ﺧﻮاص ﺛﺒﺎت ﻧﻮری و ﺷﺴﺘﺸﻮﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻧﺪاﻧﻪ روی ﺧﻮاص ﺟﺬب رﻧﮓ اﻟﻴﺎف ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد .

دانلود مقاله

————————————————————————————

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : الیاف مصنوعی یا الیاف بشر ساخت چیست ؟ 

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن