اخبار فرش ماشینی

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺸﻮر )

ﻋﺒﺪا… ﺣﺴﻦآﺑﺎدی، ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺴﻦزاده

ﭼﻜﻴﺪه

در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺸﻬﺎی رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ، روﺷﻨﺎﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺎدﻳز ی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎرﮔﻲ ﻧﺨﻬﺎی ﺗﺎر، ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺦ ﺗﺎر ﭘﺎره ﺷﺪه را از ﻣﻴﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻋﺪد ﻧﺦ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و آن را ﮔﺮه ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﻟﺬا در ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮر ﻻﻣﭙﻬﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ روی ﻻﻣﭙﻬﺎ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﭼﺮاﻏﻬﺎ، ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﺳﻄﻮح اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ﻧﻮر از ﻗﺒﻴﻞ دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ، ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻳﺎ ﻧﻴﻢﺳﻮز ﺷﺪن ﺑﻌﻀﻲ از ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﻏﻴﺮه. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺟﺮم ﺑﺮ روی ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﻳﺎ رﻓﻠﻜﺘﻮرﻫﺎ (اﻧﻌﻜﺎس دﻫﻨﺪه ) ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ۴۰% ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﺮوﺟﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺷﺪت ﻧﻮری ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺧﺴﺘﮕﻲ زودرس و ﻛﺎﻫﺶ دﻗﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رو ﻴﻣ ی ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻳ ﻴﻔﻴﺎ ﻛ ﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟ ﺪﻴ ی، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

دانلود مقاله

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : الیاف مصنوعی یا الیاف بشر ساخت چیست ؟ 

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن