اخبار فرش ماشینیاخبار نساجی

هشدار: فرش ماشینی را از واحدهای فاقد پروانه استاندارد نخرید

فھرست واحدھای توليدی صنعت نساجی تحت پوشش استاندارد کاشان

قابل توجه خریداران فرش ماشینی (عمده فروش نمایشگاه دار و مصرف کننده نهایی)

پیرو تماسهای تلفنی و مراجعات مکرر خریداران محترم فرش ماشینی در سراسر کشور با مراجع ذیربط در خصوص شرکتهای تولیدی فرش ماشینی دارای پروانه استاندارد ، اسامی این شرکت ها را در جدول زیر برای شما از مراجع رسمی نظیر اداره استاندارد جمع آوری کردیم.

از آنجایی که فروش فرش ماشینی امروزه از کانال ها و سایت های مختلفی انجام می شود مشکلات زیادی برای خریداران ایجاد شده و به ویژه خریدهای اینترنتی و فروشگاه های سطح شهر فاقد استاندارد و پروانه کسب موجب سردرگمی و خسارت های فراوانی شده اند.

فرش ماشینی خوب تبلیغات

لطفا به موارد زیر دقت نمایید:

۱- تولید ، تمرکز، توزیع و فروش فرش ماشینی مشمول استاندارد اجباری انطباق برچسب (استاندارد شماره ۱۳۶۰) می باشد و خلاف آن پیگرد قانونی دارد. (ماده ۱۵ قانون توسعه نظام استاندارد)

۲- استفاده از استاندارد ملی ایران در برچسب یا بافت فرش توسط شرکت ها یا فروششگاه های فاقد پروانه استاندارد جرم بوده و طبق ماده ۴۰ قانون توسعه نظام استاندارد و ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی از سه ماه تا ۱۰ سال حبس به همراه دارد.

۳- تاکید می گردد خریداران محترم عمده فروش و نمایشگاه فرش فرش ماشینی مورد نیاز خود را از شرکت های دارای پروانه استاندارد تهیه نمایند تا ضمن خرید مطمئن تر در بازرسی از واحد صنفی خود اختیار بازرسان اداره استاندارد و یا ارجاع به مراجع قضایی تحت عنوان عرضه‌کننده فرش ماشینی غیر استاندارد مواجه نگردد.

۴- مسئولیت عواقب خریدهای نامطمئن از شرکت های فرش ماشینی فاقد پروانه استاندارد یا فروشگاه های فرش بر عهده فروشنده و خریدار یا همان مصرف کننده نهایی میباشد.

برندهای فرش ماشینی را بشناسید و بهترین مارک فرش را بخرید

 

خریداران محترم می توانند اسامی شرکت های فرش ماشینی دارای پروانه استاندارد را در لیست زید مشاهده کنند.

پروانه ھای معتبر صنعت تلفن کارخانه آدرس کارخانه شھر نام واحد
۶۳۸۴۰۲۸۹۹۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۳۹۸۷ اصفھان، كاشان، شھرستان آران وبيدگل، شھرك صنعتي آران

وبيدگل ،۲٫۸ كيلومتري شمال شرقي ميدان شھيدان حمزه اي-

عمق ۲۰۹متري شرق محور مذكور

آران وبيدگل آقاي سيد ولي آقايي بيدگلي
۶۳۴۵۵۲۹۹۳۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۷۵۲۱۰ اصفھان، كاشان، كيلومتر ۳٫۵ جاده نوش آباد كاشان آقاي محمد تصديقي استھباناتي
۶۳۷۲۸۸۳۹۷۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۳۵۸ اصفھان، كاشان،شھرستان آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، فاز توسعه، بلوار جانبازان آران وبيدگل آقاي مھدي دلخوش
-۲۷۹۰۵۴۱۷۳۶

۶۳۷۱۴۴۸۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۶۷ اصفھان، كاشان ،آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي ، بلوار يك، خيابان حكمت شرقي آران وبيدگل شركت آريا فرش كاشان (سھامي خاص)
-۲۶۹۲۵۷۰۷۳۶

۶۳۷۰۷۳۵۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۹۶ اصفھان – كاشان – شھرك صنعتي اميركبير – خيابان سھراب سپھري – بنفشه ۲ كاشان شركت آريا فرش ھخامنش (با مسئوليت محدود)
۶۳۳۸۸۱۹۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۴۶ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، خيابان ميرعماد ،خيابان ياس ۴ كاشان شركت آريا نگين مشھد اردھال (سھامي خاص)
-۲۸۹۵۱۰۶۷۳۶

۶۳۷۶۰۱۳۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۳۵ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبيركاشان ، خيابان ياس

۳، خيابان كمال الملك شرقي

كاشان شركت آرياتاب كاشان (سھامي خاص)
-۲۶۹۰۴۹۰۷۳۶

۶۳۶۳۳۶۴۹۵۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۸۰ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي آران وبيدگل، بلوارشماره۲، فرعي چھارم، پلاك ۲۳۸ آران وبيدگل شركت ابريشم كاشان گل
۶۳۳۹۴۸۳۹۲۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۳۱۰۳۳ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل ، جاده اران وبيدگل نوش آباد آران وبيدگل   شركت ارمغان آريا كاشان (سھامي

(خاص

-۲۶۹۰۲۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۴۳۰۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۰۶۵۲ اصفھان، كاشان،شھرستان آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، ميدان علم و صنعت، انتھاي بلوار اقتصاد ،

قطعه ۸۶۴

آران وبيدگل شركت اطمينان كوير بيدگل (سھامي خاص)
۶۳۳۷۷۶۳۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۲۱۱۰۴۲ اصفھان، شھرستان نطنز ،۳۰۰ متري غرب ميدان بسيج ،شھرك صنعتي اوره نطنز نطنز شركت الوان زر ريس نطنز
-۲۷۹۵۶۱۲۷۳۶

۶۳۷۲۱۶۶۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۱۱۲ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار ۱، انتھاي فرعي پنجم، ميدان ماھور، بلوار اميد آران وبيدگل شركت ايليا نگين تھران (سھامي خاص)

 

-۲۸۹۷۳۲۸۷۳۶

۶۳۷۸۲۳۹۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۴۳۰۷۷ اصفھان، كاشان، شھر كاشان ،منطقه صنعتي كوير، كيلومتر

۲/۳ جاده كاشان علي آباد (مبداءميدان ولي عصر )درعمق

۳۰۰متري جنوب جاده مذكور

كاشان شركت بازرگاني اليافان حسيني

(سھامي خاص)

-۲۱۲۹۶۹۹۸۳۳۶ ۶۳۴۰۲۸۲۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۳۴۸ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، كمربند جنوبي كاشان شركت بافت خوب (سھامي خاص)
۶۳۴۴۹۴۸۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۴۱۱ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير، خيابان ياس ۶ كاشان   شركت بافته صنعت كاشان واحد شماره

(سھامي خاص) ۲

-۲۳۹۶۹۷۴۴۳۶

۶۳۷۰۰۳۴۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۳۵۶۲۲ اصفھان، كاشان، بلوار قطب راوندي، حكمت ۳۳ كاشان شركت بافته ھاي پازيريك كاشان

(سھامي خاص)

-۲۹۹۱۹۴۱۸۳۶

۶۳۸۱۴۹۲۹۹۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۸۳۸۰۰۴۸ اصفھان-شھرستان كاشان-آران و بيدگل- منطقه صنعتي سليمان صباحي-بلوار پنج اصلي آران وبيدگل شركت بافته ھاي جاويدان كاشان(سھامي خاص)
۶۳۷۹۸۱۸۹۸۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۶۹۶ اصفھان، كاشان،منطقه صنعتي آران و بيدگل، انتھاي بلوار شماره ۳ كاشان شركت بافته ھاي طلايي كاشان
۶۳۶۳۶۵۲۹۵۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۴۳۰۳۳ اصفھان ،كاشان ،منطقه صنعتي كوير ،كيلومتر ۸/۳ جاده كاشان-علي آباد كاشان شركت بافته ھاي نگين ماھان (سھامي خاص)
-۲۶۹۸۱۹۰۷۳۶

۶۳۶۷۳۶۳۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۷۵۵ اصفھان،كاشان، شھرستان آران و بيدگل، شھرك صنعتي ،منطقه صنعتي سليمان صباحي،خيابان فضيلت، بلوار فيض آران وبيدگل شركت بافندگي خورشيد طلائي مشھد

(سھامي خاص)

-۲۸۹۴۴۰۷۷۳۶

۶۳۷۷۰۴۱۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۲۵۲ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير كاشان، خيابان ياس

۳

كاشان شركت بھباف فرش كاشان (سھامي خاص)
۶۳۶۲۵۳۶۹۵۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۶۶ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان

صباحي بيدگلي، انتھاي بلوار شماره يك، پلاك ۸۶۱

آران وبيدگل شركت بيدگل نقش بيدگل (سھامي خاص)
-۲۷۹۹۸۶۴۷۳۶

۶۳۷۴۶۸۲۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۳۴۳۴۳ اصفھان، شھرستان كاشان، كيلومتر ۶٫۳ بلوار قطب راوندي

(مبداء :ميدان ولي عصر )، درعمق ۱۷۰۰متري شمال شرق بلواردركوچه فرش نگارستان

كاشان شركت پارس نقش كاشان (سھامي خاص)

 

۶۳۷۳۱۹۴۹۷۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۴۰۸۴۴ اصفھان، كاشان،منطقه صنعتي آران و بيدگل آران وبيدگل شركت پاگشاي بيدگل
۶۳۴۵۵۲۸۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۳۳۳۹۶۰ اصفھان، كاشان، كيلومتر ۷/۳ جاده كاشان نطنز، بلوار سرو ،منطقه صنعتي فتح المبين كاشان شركت تار و پود كاشان سينا (سھامي خاص)
۶۳۳۸۵۹۹۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۳۵ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي آران و بيدگل ،بلوار شماره ۲ آران وبيدگل شركت تمدن فرش كاشان (سھامي خاص)
۶۳۴۰۳۸۲۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۹۱۷ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، خيابان اصلي كاشان   شركت تنديس ماندگار كاشان (سھامي

(خاص

-۲۸۹۶۲۲۸۷۳۶

۶۳۴۳۱۸۷۹۳۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۲۶۳ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار شماره ۳، فرعي پنجم،پلاك ۳۱۶ كاشان شركت توليدي بازرگاني سپاس نور بيدگل
۶۳۴۲۸۸۵۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۲۱۱۳۳۳ اصفھان، نطنز، منطقه صنعتي اوره نطنز شركت توليدي تابان نطنز (سھامي خاص)
۶۳۴۴۷۹۷۹۳۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۷۱۸۳۶ اصفھان، كاشان، ابتداي جاده علي آباد، منطقه كوير كاشان شركت توليدي فرش جواھر آسيا (با مسئوليت محدود)
۶۳۴۷۳۲۵۹۴۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۸۶۶ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل شھرك صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، بلوار شماره پنج، پلاك ۳۴۵ كاشان شركت توليدي فرش حقيقت بيدگل

(سھامي خاص)

-۲۸۹۱۰۸۹۷۳۶

۶۳۳۷۷۶۱۹۲۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۰۹۲ اصفھان ، كاشان، منطقه صنعتي آران و بيدگل آران وبيدگل شركت توليدي فرش ماشيني ستاره كوير بيدگل كاشان
۶۳۳۸۵۹۷۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۱۹۷ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي آران وبيدگل شركت توليدي فرش ماشيني شھريار بيدگل كاشان (سھامي خاص)

 

۶۳۵۰۳۴۱۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۴۸۳ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، فاز توسعه، بلوار ۷، قطعه ش ۱/۲۹۲ آران وبيدگل شركت توليدي نساجي خاتم آران

(سھامي خاص)

-۲۸۹۸۰۵۹۷۳۶

۶۳۷۹۵۰۷۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۶۰۸۲۶ اصفھان، كاشان، شھرستان آران و بيدگل، شھرك صنعتي ھلال

،بعد از شركت زرتابان، خيابان ھمت، قطعه ۲۱۶٫۱

آران وبيدگل شركت حرير بافت ھلال
-۲۸۹۱۳۲۸۷۳۶

۶۳۶۰۰۲۷۹۴۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۱۰۵۵۵ اصفھان، كاشان، كيلومتر ۵/۶ جاده راوند، مقابل دانشگاه كاشان كاشان شركت در بافت ارم
-۲۷۹۷۸۸۴۷۳۶

۶۳۳۸۸۱۶۹۲۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۶۱۶ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، شكوفه يك كاشان شركت درخشان نگين كاشان
۶۳۴۹۹۹۱۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۷۰۷ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي آران و بيدگل، بلوار شماره ۳ پلاك ۱۱۵ آران وبيدگل شركت دنياي اميد كاشان (مسئوليت محدود)
۶۳۴۰۹۱۹۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۵۳۹ اصفھان، كاشان، شھرك امير كبير، بنفشه ۳ كاشان شركت رنگين كمان الوند (سھامي خاص)
-۲۶۹۹۶۷۰۷۳۶

۶۳۷۰۷۶۸۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۳۴۳۲۴ اصفھان، كاشان،كيلومتر۲/۵ بلوار قطب راوندي،ودرعمق ۶۲۵متري جنوب بلوارمذكوردرانتھاي كوچه شھيد تقي زاده كاشان شركت رويان بافت ايرانيان (سھامي خاص)
۶۳۷۳۷۷۹۹۷۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۴۰۱ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير كاشان، شكوفه ۲ كاشان شركت زر ريسان كوير كاشان (سھامي خاص)
۶۳۶۲۵۳۹۹۵۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۵۴۸ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل جاده قديم آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار يك، فرعي چھارم،ميدان توحيد ،بلوار توليد، پلاك ۱۵۳ آران وبيدگل شركت زمرد آذين آريا (بامسئوليت محدود)
-۲۷۹۱۰۶۳۷۳۶

۶۳۷۳۵۹۱۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۸۷۰ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، ميدان شھداء كارگر، بلوار انديشه اصلي ۷، فرعي

بصيرت

آران وبيدگل شركت زمرد آذين مھرگان (سھامي خاص)
-۲۸۹۰۸۲۰۸۳۶

۶۳۸۰۲۷۹۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۳۳۵ اصفھان، كاشان،شھرستان آران وبيدگل، كيلومتر ۴/۱ محور

قديم آران و بيدگل – كاشان (مبدا ميدان صنعت)-و در عمق

۴۰۰متري غرب محور مذكور

آران وبيدگل شركت زيبا نقش البرز يزد (سھامي خاص)
۶۳۳۸۹۹۸۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۸۹۹ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، بلوار يك آران وبيدگل شركت ساوين رخ يزد (سھامي خاص)

 

۶۳۸۴۰۴۸۹۹۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۱۵۲۰ اصفھان-شھرستان كاشان، شھركاشان ،كيلوتر ۳/۵ بلوار قطب

راوندي (مبدا ميدان وليعصر)، و در عمق ۱۵۰متري غرب

بلوار مذكور- ابتداي كوچه شھيد تقي زاده

كاشان شركت سپيده فرش مشھد (سھامي خاص)
۶۳۳۹۹۱۹۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۴۹۶ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير، خيابان شكوفه ۱ كاشان شركت ستاره آسمان كوير (سھامي خاص)
۶۳۴۳۶۶۸۹۳۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۰۶۲ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي آران وبيدگل ،بلوار ۲ آران وبيدگل شركت ستاره سھيل ھلال (سھامي خاص)
۶۳۶۲۷۴۲۹۵۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۸۳۸۰۰۵۸ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل ،منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار توسعه آران وبيدگل شركت ستاره نگين سليمان (بامسئوليت محدود)
-۲۸۹۵۵۲۷۷۳۶

۶۳۷۷۲۴۶۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۰۴۰ اصفھان، كاشان، شھرستان آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار يك، روبروي فرعي اول،پلاك ۴۱۱ آران وبيدگل شركت سورنا فرش ايرانيان (سھامي خاص)
۶۳۳۷۹۶۰۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۷۰۱ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي صباحي بيدگلي، بلوار شماره ۳ فرعي پنجم، پلاك ۶۰۵ و ۷۰۵ آران وبيدگل شركت سينا ريس كاشان (سھامي خاص)
-۲۶۹۱۴۹۰۷۳۶

۶۳۶۴۶۷۴۹۵۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۳۱۶ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، نبش ميدان ھيات امناء، پلاك ۹۴۳ آران وبيدگل شركت شادلين فرش كاشان (سھامي خاص)
-۲۸۹۹۴۰۷۷۳۶

۶۳۷۷۰۴۷۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۲۸۲ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار يك اصلي، انتھاي فرعي اول آران وبيدگل شركت شاھكار آريايي كاشان (سھامي خاص)
-۲۸۹۵۷۶۸۷۳۶

۶۳۷۸۶۷۱۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۰۲۶۳ اصفھان،كاشان، شھرستان آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار يك اصلي-پلاك ثبتي ۳۷۳ آران وبيدگل شركت شاھكار درين كاشان (سھامي خاص)
۶۳۳۹۴۹۶۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۹۰۰ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، تقاطع خيابان ياس

۳ و خيابان كما الملك

كاشان   شركت شاھكار قالي سليمان (سھامي

(خاص

-۲۲۹۳۲۹۰۴۳۶

۶۳۶۲۴۰۹۹۵۱۲

نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۵۵۰۳۷۸۸ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، خيابان ياس ۷ كاشان شركت شكوه كنگره كوير كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۳۸۵۹۸۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

فعال ۰۳۱۵۴۷۵۹۰۴۷ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار اميد، پلاك ۷۳۵ آران وبيدگل شركت شھاب فرش بيدگل (سھامي خاص)

 

۶۳۷۹۴۴۷۹۸۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۹۱ اصفھان-شھرستان كاشان، شھرك صنعتي امير كبير كاشان ،خيابان ياس ۱ پلاك ۵۵۱ كاشان شركت صحت كاران كاشان (سھامي خاص)
-۲۶۹۵۲۹۰۷۳۶

۶۳۶۴۱۵۶۹۵۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۴۵۲۴۵۶ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، جاده قديم آران وبيدگل آران وبيدگل شركت صنايع بافت مولوي كاشان

(سھامي خاص)

-۲۶۹۳۷۷۰۷۳۶

۶۳۷۴۷۲۸۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۹۵۹ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير كاشان، خيابان بنفشه ۳ كاشان شركت صنايع بافندگي يكتا الماس كاشان (سھامي خاص)
۶۳۳۷۴۳۰۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۴۰۴۷۳ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي ،بلوار ھيئت امنا، روبروي سيناريس كاشان شركت صنايع توليديي بافته ھاي

مھستان كاشان (سھامي خاص)

۶۳۴۰۸۵۵۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۸۳۷ اصفھان،  كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي آران وبيدگل ،بلوار شماره ۳، فرعي اول آران وبيدگل شركت صنايع جمال كاشان
-۲۷۹۱۷۱۲۷۳۶

۶۳۷۲۱۷۱۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۱۱۶ اصفھان – كاشان – شھرك صنعتي راوند كاشان شركت صنايع حميد فرش راوند كاشان
۶۳۷۴۰۹۵۹۷۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۴۷۳ اصفھان -كاشان – كيلومتر ۳جاده قديم آران وبيدگل آران وبيدگل شركت صنايع فرش باستان كوير يزد
-۲۶۹۵۱۹۰۷۳۶

۶۳۶۹۲۷۸۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۳۳ اصفھان-شھرستان كاشان، شھرستان آران وبيدگل ،شھر آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، ميدان علم و صنعت، خيابان جانبازان آران وبيدگل شركت صنايع فرش پديده اردھال كاشان (سھامي خاص)
-۲۷۹۹۱۶۲۷۳۶

۶۳۷۲۶۱۸۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۰۷ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي بيدگلي آران وبيدگل شركت صنايع فرش پرھام مشھد

(سھامي خاص)

۶۳۳۸۸۱۴۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۷۱۹ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير، خيابان بنفشه ۲ كاشان شركت صنايع فرش تيراژه كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۶۱۴۹۴۹۵۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۲۶ اصفھان، كاشان شھرك صنعتي اميركبير، خيابان ياس ۴ كاشان شركت صنايع فرش ثمين كاشان

 

۶۳۳۸۹۹۴۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۴۴۵۵۵ اصفھان، كاشان، كيلومتر يك جاده نوش آباد كاشان شركت صنايع فرش جم نوش آباد

(سھامي خاص)

-۲۶۹۳۲۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۲۴۳۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۶۵۰ اصفھان – كاشان – آران و بيدگل- شھرك صنعتي سليمان صباحي – فاز توسعه – بلوار شاھد آران وبيدگل شركت صنايع فرش جھان آرا (سھامي خاص)
۶۳۷۰۲۲۴۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۴۵ اصفھان- كاشان -آران وبيدگل -ابتداي جاده قديم كاشان -جنب پمپ بنزين آران وبيدگل شركت صنايع فرش دريا گل مشھد
-۲۹۹۸۰۷۲۸۳۶

۶۳۸۲۷۰۶۹۹۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۷۸۳ اصفھان-شھرستان كاشان، آران وبيدگل- منطقه صنعتي سليمان صباحي- بلوار يك- فرعي ۵-ميدان شھداي كارگر-بلوار انديشه

 

آران وبيدگل شركت صنايع فرش زرين سيلك كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۳۸۸۲۱۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۱۳۵۰۰ اصفھان، كاشان، كيلومتر ۲٫۵ جاده قديم كاشان قم كاشان شركت صنايع فرش سپھر كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۴۱۴۷۳۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۱۶۵۴۱ اصفھان، كاشان، جاده راوند، كيلومتر ۵، مزرعه شھيد تقي زاده كاشان شركت صنايع فرش شاھكار صفويه

(سھامي خاص)

۶۳۸۲۰۳۷۹۹۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۲۷۸۷ اصفھان، كاشان،شھرستان آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار يك، بعد از فرعي ۵ آران وبيدگل شركت صنايع فرش عروس طلايي خاورميانه (سھامي خاص)
۶۳۴۸۷۷۳۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۱۶ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار اقتصاد، بلوار شاھد آران وبيدگل شركت صنايع فرش عظيم زاده كاشان

(سھامي خاص)

-۲۶۹۱۲۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۴۱۹۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۹۱ اصفھان – كاشان – آران وبيدگل -منطقه صنعتي سليمان صباحي ، بلوار ۱ -انتھاي فرعي ۵ (بلوار اميد) – پلاك ۶۴۹ آران وبيدگل شركت صنايع فرش فاخر ايرانيان

(سھامي خاص)

 

-۲۷۹۳۶۱۲۷۳۶

۶۳۷۲۱۶۷۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۵۸ اصفھان – كاشان – آران و بيدگل – منطقه صنعتي آران و بيدگل آران وبيدگل شركت صنايع فرش گلسار كاشان

(سھامي خاص )

-۲۷۹۹۸۸۲۷۳۶

۶۳۷۲۸۸۷۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۸۹ اصفھان، كاشان ،شھرستان آران و بيدگل منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار يك، فرعي ۵بلواركار آران وبيدگل شركت صنايع فرش ماندگار پارس كاشان (سھامي خاص)
۶۳۳۷۴۳۱۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۹۲ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير ، خيابان شكوفه يك كاشان شركت صنايع فرش مرينوس بافت

(سھامي خاص)

-۲۷۹۵۰۶۳۷۳۶

۶۳۷۳۶۰۲۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۱۷۸ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي آران و بيدگل، بلوار ۵ آران وبيدگل شركت صنايع فرش نگين گستر بيدگل

(سھامي خاص)

-۲۷۹۹۶۶۴۷۳۶

۶۳۳۸۸۱۸۹۲۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۱۲۳۰۰ اصفھان، كاشان، مقابل پليس راه راوند كوچه ۱۵ متري رضا زاده كاشان شركت صنايع فرش نيما بافت كاشان
۶۳۶۶۷۰۷۹۶۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۴۴ اصفھان ، كاشان ، منطقه صنعتي آران و بيدگل كاشان شركت صنايع فرش ويلاي بيدگل
۶۳۴۰۹۲۰۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۰۱ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير كاشان، شكوفه ۵ كاشان شركت صنايع قالي دستباف گونه اولياي تبريز (سھامي خاص)
۶۳۳۷۶۴۷۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۳۰ اصفھان، كاشان، شھرستان آران و بيدگل، كيلومتر يك جاده قديم آران و بيدگل آران وبيدگل شركت صنايع قالي نگين كشمير

(سھامي خاص)

-۲۸۹۶۱۰۸۷۳۶

۶۳۷۸۰۱۵۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۵۴۵ اصفھان،شھرستان كاشان،شھر كاشان ، بلوار قطب راوندي ،عمق ۱۰۰۰متري غرب خيابان حكمت ۳۳ كاشان شركت صنايع نساجي اطلس ريس كاشان (سھامي خاص)

 

۶۳۴۹۹۹۴۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۷۱ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار ۳، فرعي ۵ آران وبيدگل شركت صنايع نساجي بزرگمھر بيدگل

(سھامي خاص)

۶۳۳۸۸۱۷۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۶۲ اصفھان، كاشان،آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، انتھاي بلوار شماره ۳ آران وبيدگل شركت صنايع نساجي پامچال (سھامي خاص)
۶۳۶۲۵۳۸۹۵۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۹۷ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل،  منطقه صنعتي سليمان صباحي ،بلوار يك آران وبيدگل شركت صنايع نساجي صبح اميد بيدگل

(سھامي خاص)

۶۳۳۸۱۹۴۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۴۹۴ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار شماره ۳(توليد)، پلاك ۹۳۳ آران وبيدگل شركت صنايع نساجي گلباف بھادر

(سھامي خاص)

۶۳۴۱۷۸۸۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۵۷ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار شماره يك پلاك ۰۲۱ آران وبيدگل شركت صنايع نساجي ماھوت كوير

(سھامي خاص)

۶۳۴۹۳۸۸۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۱۸ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي آران و بيدگل ،بلوار شماره ۲ آران وبيدگل شركت صنايع نساجي نگين البرز كاشان (سھامي خاص)
-۲۷۹۶۸۸۴۷۳۶

۶۳۳۷۴۲۹۹۲۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۵۹۸ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي راوند، خيابان دھم شمالي قطعه ۵۸ مجاورشركت سلمان فرش كاشان  شركت صنايع نساجي نگين پرسان
۶۳۸۱۵۰۶۹۹۲ نساجي و چرم

 

۰۹۱۳۳۶۲۲۲۲۵ اصفھان-شھرستان كاشان-شھرستان آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي-بلوار ھيئت امناي- بلوار كار(اصلي) آران وبيدگل شركت صنايع نساجي نگين رادمان كاشان (سھامي خاص)
۶۳۴۲۳۵۸۹۳۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۵۲۴ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار دكتر اسلامي، خيابان نبوت آران وبيدگل شركت صنايع نساجي و بازرگاني نگين سابين بيدگل (سھامي خاص)
-۲۷۹۲۹۱۳۷۳۶

۶۳۷۳۱۹۱۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۶۴۸ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي آران و بيدگل، بلوار شماره يك آران وبيدگل شركت صنايع نگين ترمه آذربايجان

 

۶۳۳۹۷۷۷۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۲۷۰۲۹۵ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير، خيابان ياس ۴ كاشان   شركت صنايع وصال كاشان (سھامي

(خاص

۶۳۷۰۹۰۰۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۱۲۲۳۰ اصفھان – كاشان -كيلومتر ۱۲ جاده راوند كاشان شركت صنايع ھنرفرش كاشان
۶۳۳۶۶۷۷۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۱۰ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير، خيابان شكوفه ۴، بلوك ۱۹، پلاك ۳ كاشان شركت صنايع يلداي كوير (سھامي خاص)
-۲۶۹۶۱۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۲۳۹۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۵۲۰۱ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي فتح المبين، كيلومتر ۵٫۲ جاده كاشان – نطنز(مبداميدان بسيج )ودرعمق ۵۰متري جنوب

غرب مذكور-پلاك ۲۲۱

كاشان شركت صنايع يلداي كوير زاگرس كاشان(سھامي خاص)
-۲۶۹۷۲۹۰۷۳۶

۶۳۶۵۳۴۸۹۵۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۸۸۰ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير كاشان، خيابان شكوفه ۴ كاشان شركت صنعت ابريشم بافت كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۶۵۶۰۴۹۵۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۲۲ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، بلوار ۱، فرعي ۳ ، پلاك ۵۵۲ آران وبيدگل شركت صنعتي بازرگاني حرير باستان يزد (سھامي خاص)
۶۳۴۳۱۸۵۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۲۱۲ اصفھان، كاشان، كيلومتر ۵/۶ جاده كاشان راوند، خيابان حكمت ۳۳ كاشان شركت صنعتي نگارستان فرش كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۶۴۳۸۴۹۵۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۳۰۲۰ اصفھان،كاشان ،۹۵۰متري ميدان راوند، درامتدادجاده كاشان قم-ودرعمق ۱۱۵۰متري جنوب محور فوق الذكر كاشان  شركت طلاريس كاشان
۶۳۴۷۳۲۴۹۴۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۶۹۵ اصفھان، كاشان، كيلومتر ۳/۵جاده كاشان راوند كوچه تقي زاده كاشان شركت طوطيا نخل راوند كاشان
-۲۸۹۷۷۲۰۸۳۶

۶۳۸۰۲۷۳۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۹۲ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، شھرك صنعتي، منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، بلوار۱، فرعي۵، بلوار كار (اصلي۶)-پلاك ثبتي۹۱۹ آران وبيدگل شركت فرش آتيه سبلان (سھامي خاص)

 

۶۳۳۹۴۹۴۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۰۰ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار انديشه، اصلي ۷، انتھاي بلوار آران وبيدگل شركت فرش آسايش (شركت مجتمع نساجي آسايش كاشان سھامي خاص)
۶۳۳۷۸۵۱۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۴۱۲ اصفھان، كاشان، بلوار قطب راوندي، خيابان حكمت ۳۳ كاشان شركت فرش ابريشم جاويد جردن

(سھامي خاص)

۶۳۴۷۳۲۹۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۶۲۴ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي آران و بيدگل، بلوار شماره يك آران وبيدگل شركت فرش اطلس گل مشھد (سھامي خاص)
-۲۸۹۸۸۲۰۸۳۶

۶۳۸۰۲۸۹۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۶۶ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي آران و بيدگل بلوار شماره ۱ كاشان شركت فرش افتخار نسرين كاشان
۶۳۷۴۹۰۷۹۷۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۲۰۳۳۴ اصفھان، كاشان، كيلومتر ۳/۳ جاده قديم كاشان آران

وبيدگل(مبداءميدان شھيد زجاجي )، درعمق ۸/۱كيلومتري شرق جاده مذكوردربلوار شماره يك ،فرعي پنجم شھرك سليمان صباحي

آران وبيدگل شركت فرش افق گلھاي بھاري
-۲۶۹۲۲۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۴۲۰۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۹۰ اصفھان – كاشان -شھر آران وبيدگل -منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي -بلوار شماره يك بلوار فرعي ھيات امنا آران وبيدگل شركت فرش اكسير كاشان (سھامي خاص )
-۲۶۹۴۳۹۰۷۳۶

۶۳۶۷۳۶۷۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۲۷۰۳۳۱ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي فتح المبين، پلاك ۵۹۳ كاشان شركت فرش الماس زرين كاشان
۶۳۷۰۷۳۶۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۴۲۳ اصفھان – كاشان – آران و بيدگل- كيلومتر ۶/۱ محور قديم كاشان آران و بيدگل(مبداميدان شھيدان اربابي ) ودرعمق

۱۱۰متري محور

آران وبيدگل شركت فرش اوژن كوير كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۳۷۱۸۲۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۴۱۱ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، ياس ۶ كاشان شركت فرش بافته مشھد اردھال

(سھامي خاص)

 

۶۳۸۲۰۵۱۹۹۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۷۹۵ اصفھان، كاشان، شھرستان آران وبيدگل، منطقه صنعتي ھلال ،انتھاي بلوار شماره سوم، قطعه ۱/۵۱۱ آران وبيدگل شركت فرش برنا نگين آران (سھامي خاص)
۶۳۳۹۹۶۶۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۳۲۰ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي راوند، بلوار اصلي، خيابان

۱۸ شرقي

كاشان   شركت فرش بوستان ترمه (سھامي

(خاص

۶۳۴۷۰۴۹۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۲۲ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي آران و بيدگل آران وبيدگل شركت فرش بيدگل فارابي (سھامي خاص)
۶۳۳۸۱۸۱۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۶۲ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار ۳ آران وبيدگل شركت فرش بيدگلستان راوند كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۴۰۲۸۱۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۷۷۷ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، خيابان لاله ۳ كاشان شركت فرش پارس مرينوس كاشان

(سھامي خاص)

-۲۶۹۹۱۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۰۴۸۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۰۱ استان اصفھان، شھرستان آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي ، بلوار اصلي اول، فرعي ۲، پلاك ۲۵۲ آران وبيدگل شركت فرش پارميدا تھران (سھامي خاص)
۶۳۷۷۰۴۵۹۸۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۶۹ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان

صباحي، بلوار توليد، اصلي ۳، خيابان اتحاد ،پلاك ۱۱۳

آران وبيدگل شركت فرش پديده ميرداماد تھران

(سھامي خاص)

۶۳۴۱۴۵۲۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۴۸۱۱۴ اصفھان، كاشان، مقابل پليس راه راوند، انتھاي كوچه رضازاده

 

كاشان شركت فرش پرديس مشھد (سھامي خاص)
۶۳۳۸۸۱۳۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۳۵۲ اصفھان،  كاشان، شھرك صنعتي راوند، بلوار شماره يك در محل شركت حريربافت دلنشين كاشان   شركت فرش پرشين تھران بافت

(سھامي خاص)

۶۳۳۸۹۹۷۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۹۷۵ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان

صباحي، بلوار ھيئت امنا نبش ميدان ولايت پلاك ۶۰۳

آران وبيدگل شركت فرش تاپ آسيا (سھامي خاص)
۶۳۴۲۱۴۳۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۰۳۲ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي راوند، بلوار فجر – خيابان

۱۶ غربی

كاشان شركت فرش تنديس راوند كاشان

(سھامي خاص)

 

۶۳۴۵۲۵۳۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۲۰ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار دكتر اسلامي، نبش ميدان آران وبيدگل شركت فرش توحيد نقش آران (سھامي خاص)
۶۳۳۷۹۳۷۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۶۰ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي ،بلوار۱، پلاك ۴۰۱ آران وبيدگل   شركت فرش چھل نگين مشھد (سھامي

(خاص

۶۳۴۲۱۴۱۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۲۰۷۰۵۵ اصفھان، كاشان، ناحيه صنعتي قمصر، كيلومتر ۸/۲ جاده كاشان قمصر، كوچه باسكول كاشان شركت فرش خاطره كوير كاشان

(سھامي خاص)

-۲۷۹۹۸۱۳۷۳۶

۶۳۷۳۱۸۷۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۱۲ اصفھان، كاشان،شھرستان آران وبيدگل ، منطقه صنعتي سليمان صباحي ، بلوار يك اصلي ،فرعي ۴،جنب ھيئت امناء آران وبيدگل شركت فرش دربار پايتخت( سھامي خاص)
-۲۶۹۲۳۷۰۷۳۶

۶۳۷۰۷۳۱۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۹۱ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، فاز توسعه، بلوارنشاط، قطعه ۴/۴۰۳ آران وبيدگل شركت فرش درخشان آريا كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۸۳۱۵۲۹۹۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۶۶۴ اصفھان، كاشان ،شھرستان آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار توسعه اصلي۵، خيابان اتحاد آران وبيدگل شركت فرش دماوند زرين كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۷۰۹۳۰۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۵۵ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي آران و بيدگل آران وبيدگل شركت فرش زرين سھيل (سھامي خاص)
-۲۸۹۳۹۲۰۸۳۶

۶۳۳۷۱۷۹۹۲۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۱۵۳ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي راوند، بلوار شماره ۳ پلاك

۶۱

كاشان شركت فرش زمرد كاشان
۶۳۳۸۹۹۵۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

-۵۴۷۳۰۵۵۵۱۳۰

۶

اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير، ياس ۷ كاشان شركت فرش سروش پايتخت (سھامي خاص)
-۲۹۹۴۱۰۴۸۳۶

۶۳۳۷۱۸۴۹۲۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۳۸۳ اصفھان، كاشان،شھرك صنعتي اميركبير، خيابان شكوفه چھار كاشان  شركت فرش سي رنگ مشھد
-۲۶۹۲۳۹۰۷۳۶

۶۳۶۵۳۴۷۹۵۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۷۶۳ اصفھان، كيلومتر۴/۵ جاده كاشان راوند، مبداءميدان وليعصر و درعمق ۱۵۰متري جنوب جاده مذكور كاشان شركت فرش شاد نقش مشھد
۶۳۴۳۶۶۶۹۳۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۹۸ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي آران و بيدگل آران وبيدگل شركت فرش شھامت بيدگل (سھامي خاص)

 

۶۳۶۴۱۵۷۹۵۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۵۱۹ اصفھان، كاشان، جاده قديم آران و بيدگل، نبش ميدان صنعت ،ابتداي بلوار شھيدان اربابي آران وبيدگل شركت فرش صد رنگ نگين مشھد اردھال
۶۳۸۲۷۰۷۹۹۲ نساجي و چرم

 

۰۹۱۳۱۶۱۰۵۳۹ اصفھان-شھرستان كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي ھلال ،خيابان شماره ۱۰، خيابان ھمت، قطعه ۹۱۲ آران وبيدگل شركت فرش طاووس كوير آران

(سھامي خاص)

۶۳۴۵۲۵۷۹۳۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۰۲۹ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، بلوار شماره ۲، پلاك ۷۴۳ آران وبيدگل شركت فرش فرينا كاشان (سھامي خاص)
۶۳۷۰۸۷۳۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۷۳۰ اصفھان،كاشان ، شھرستان آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار توسعه آران وبيدگل شركت فرش قصر ايرانيان (سھامي خاص)
۶۳۶۲۷۴۴۹۵۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۱۸۵ اصفھان، كاشان،  شھرستان آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار يك، خيابان حكمت شرقي آران وبيدگل شركت فرش قيطران طلايي كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۵۰۲۱۵۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۶۹ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار اول، انتھاي فرعي ۵ آران وبيدگل شركت فرش كوير تمدن يزد (سھامي خاص)
۶۳۸۲۳۰۹۹۹۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۶۶۶ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير ، شكوفه يك كاشان شركت فرش كيمياي كاشان
۶۳۸۲۰۴۴۹۹۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۹۲۲ اصفھان، كاشان، شھرستان آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار جانبازان، قطعه ۷۴۳ آران وبيدگل شركت فرش گل نقش پارسيان (سھامي خاص)
۶۳۸۲۰۴۳۹۹۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۷۳ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي آران وبيدگل آران وبيدگل شركت فرش گلرخ كاشان
-۲۷۹۲۹۸۲۷۳۶

۶۳۷۲۸۹۹۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۵۱ اصفھان – كاشان -شھرستان آران و بيدگل- منطقه صنعتي سليمان صباحي – بلوار شش آران وبيدگل شركت فرش گنجينه ھنر مشھد (سھامي خاص)
-۲۵۹۰۹۳۳۶۳۶

۶۳۶۸۳۰۱۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۸۷ اصفھان، كاشان، شھرستان آران وبيدگل، آران و بيدگل ،منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار يك (كارگر) آران وبيدگل شركت فرش نسترن گل بيدگل (سھامي خاص)

 

-۲۷۹۹۹۲۵۷۳۶

۶۳۷۵۲۹۸۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۰۵۹ اصفھان، كاشان،شھرستان آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار ھيات امنا، قطعه ۷۷۲ آران وبيدگل شركت فرش نگين فيروزه كاشان (با مسئوليت محدود)
۶۳۳۹۴۹۷۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۹۰۴ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي ،انتھاي بلوار يك، جنب ميدان ھمت، خيابان حكمت شرقي آران وبيدگل شركت فرش نياوران (سھامي خاص)
۶۳۷۰۹۲۹۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۲۶۸ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار انديشه آران وبيدگل شركت فرش و گليم كوروش (سھامي خاص)
۶۳۴۰۳۷۹۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۶۰۶ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي آران و بيدگل ،بلوار شماره۲ آران وبيدگل   شركت قالي سليمان كوثر كاشان

(سھامي خاص)

-۲۹۹۱۱۰۳۸۳۶

۶۳۴۰۳۸۰۹۲۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۶۶۶ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، خيابان شكوفه يك كاشان شركت قالي شاھكار صفويه (سھامي خاص)
۶۳۳۷۹۶۱۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۲۲ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار شماره

۲

آران وبيدگل شركت گل نقش كاشان (سھامي خاص)
۶۳۳۷۴۳۶۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۲۳۱ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار ۵ آران وبيدگل شركت گلرنگ فرش بيدگل (سھامي خاص)
۶۳۴۸۷۷۵۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۸۴۸۸ اصفھان، كاشان، كيلومتر ۶٫۴ جاده قديم كاشان قم كاشان شركت مجتمع نساجي خاطره مشكات

(سھامي خاص)

۶۳۴۱۱۰۲۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۱۱۶ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي ،بلوار توسعه اصلي شماره ۵، پلاك ۴۱۵ آران وبيدگل شركت مرواريد نقش طوس مشھد

(سھامي خاص)

-۲۶۹۱۳۹۰۷۳۶

۶۳۷۰۰۴۳۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۷۷ اصفھان – كاشان -شھرستان آران و بيدگل ، شھرك صنعتي سليمان صباحي بيدگلي – بلوار ۵ فاز آران وبيدگل شركت مھتاب كوير كاشان (سھامي خاص)

 

۶۳۶۲۰۱۵۹۵۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۰۶۱ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار اقتصاد، بلوار جانبازان آران وبيدگل شركت مھرگان بافت پاسارگاد (سھامي خاص)
۶۳۴۱۷۸۷۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۳۸۲ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي راوند، بلوار شماره ۳ كاشان (سھامي خاص) شركت نخ ياسمن كاشان
۶۳۳۷۴۳۳۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۰۱۵ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي راوند كاشان شركت نرمينه بافت (سھامي خاص)
۶۳۷۹۸۱۱۹۸۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۴۸۸ اصفھان، كاشان،شھرستان آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان

صباحي، بلوار انديشه (اصلي۷)، بلوار ھيات امنا، فرعي ۴

آران وبيدگل شركت نساجي اطمينان نقش ايرانيان

(سھامي خاص)

۶۳۴۳۵۵۵۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۴۳ اصفھان، شھرستان آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي، بلوار ۱، پلاك ۸۳۱ كاشان شركت نساجي اعيان كاشان (مسئوليت محدود)
۶۳۴۳۶۶۷۹۳۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۸۶ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي آران و بيدگل آران وبيدگل شركت نساجي اميد بافت بيدگل (سھامي خاص)
۶۳۷۸۰۰۵۹۸۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۸۹۰ اصفھان، كاشان،شھرستان آران وبيدگل شھر،آران وبيدگل ، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار كارگر، بلوار اميد ،

انتھاي بلوار انديشه

آران وبيدگل شركت نساجي امين كاشان (سھامي خاص)
-۲۸۹۸۲۱۹۷۳۶

۶۳۷۹۱۲۶۹۸۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۴۵۸ اصفھان،شھرستان كاشان،شھرستان آران و بيدگل-شھر آران و

بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي-بلوار اول-بلوار كشاورز-خيابان حكمت شرقي- پلاك ۰۴۱

آران وبيدگل شركت نساجي بافته ھاي گلمھر مشھد

(سھامي خاص)

۶۳۳۸۸۱۵۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۲۴۴ اصھفان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي بيدگلي، فرعي پنجم، بلوار ۵ آران وبيدگل   شركت نساجي بھارستان بيدگل (سھامي

(خاص

-۲۷۹۸۹۱۳۷۳۶

۶۳۷۳۱۹۹۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۷۹۰ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، ياس ۳ كاشان شركت نساجي پارت ريس تھران
۶۳۷۱۸۱۴۹۷۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۸۲۶۰۶۱ اصفھان – كاشان – آران و بيدگل – شھر نوش آباد – منطقه صنعتي انصار پلاك ۳۶ كاشان شركت نساجي پرين آريايي (سھامي خاص)

 

۶۳۳۷۷۶۲۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۳۴۱۶۱۰ اصفھان، كاشان، كيلومتر ۳٫۷ جاده كاشان اردستان – شھرك صنعتي فتح المبين كاشان شركت نساجي تنديس كاشان (سھامي خاص)
-۲۱۲۹۷۳۴۷۳۳۶ ۶۳۳۷۶۲۶۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۲۲۲۰۶۱ اصفھان، نطنز، كيلومتر ۴/۱ غرب پمپ بنزين كاشان شركت نساجي تھران (سھامي خاص)
۶۳۷۰۹۱۷۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۷۵ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي آران و بيدگل، ابتداي بلوار دو آران وبيدگل شركت نساجي جھان نماي بيدگل
۶۳۷۶۲۳۶۹۸۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۵۰۰ اصفھان- كاشان- جاده قديم آران و بيدگل آران وبيدگل شركت نساجي ده رنگ مشھد
۶۳۸۰۲۷۰۹۸۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۹۳۲ اصفھان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار كار ،(اصلي۶) بلوار ھيئت امنا (فرعي۴) قطعه ۳۸۵ آران وبيدگل شركت نساجي شايسته فرد كاشان (با مسئوليت محدود)
۶۳۳۸۸۲۲۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۳۵۷ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي ،بلوار شماره۲، فرعي۲، روبروي شركت آھار و تكميل شايسته آران وبيدگل شركت نساجي شايسته مشھد (سھامي خاص)
-۲۱۲۹۶۹۵۸۳۳۶ ۶۳۴۱۴۳۰۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۵۴۵ اصفھان، كاشان، ميدان وليعصر، بلوار قطب راوندي، خيابان حكمت ۳۳ كاشان شركت نساجي فرخ سپھر كاشان

(سھامي خاص)

۶۳۷۰۰۲۱۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۶۲۰ اصفھان ،كاشان ، شھرستان آران و بيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي،خيابان نبوت آران وبيدگل شركت نساجي فرش ستارگان معراج كاشان(سھامي خاص)
-۲۹۹۷۱۰۳۸۳۶

۶۳۶۶۲۸۱۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۰۹۲ اصفھان ،كاشان، بلوار قطب راوندي ، كوچه شھيد تقي زاده كاشان شركت نساجي گلريس كوير (سھامي خاص)
۶۳۴۸۷۷۲۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۳۷ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي آران و بيدگل بلوار شماره يك فرعي پنجم پلاك ۵۹۲ آران وبيدگل شركت نساجي گلريسان كاشان (سھامي خاص)
-۲۶۹۰۴۷۰۷۳۶

۶۳۷۰۷۷۲۹۶۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۲۲ اصفھان – كاشان- شھرك صنعتي اميركبير بين ياس ۵و ۶ كاشان شركت نساجي مه ترنج تھران

 

۶۳۷۲۱۷۰۹۷۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۴۵۸۷۹ اصفھان – كاشان – شھرك صنعتي اميركبير كاشان – كيلومتر

۸٫۸ جاده كاشان نطنز(مبداءميدان بسيج )ودرعمق ۵۳۰متري

جنوب جاده مذكوردرفاز توسعه

كاشان شركت نساجي ناديا فرش كاشان

(سھامي خاص )

۶۳۶۰۰۲۸۹۴۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۱۲۱۸ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي آران و بيدگل ،بلوار شماره ۲ آران وبيدگل شركت نساجي نگين ياسمن مشھد

(سھامي خاص)

۶۳۴۰۳۸۱۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۵۴۸ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي آران وبيدگل ،انتھاي بلوار شماره ۳ كاشان شركت نساجي و بازرگاني نگين الماس كاشان (سھامي خاص)
۶۳۳۷۹۶۲۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۹۹۹ اصھفان، كاشان، جنوب جاده كاشان – علي آباد كاشان شركت نساجي ھديه البرز مشھد

(سھامي خاص)

۶۳۳۹۷۷۶۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۲۰۶ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي، بلوار شماره ۵، پلاك ۰۲۵ آران وبيدگل شركت نگين اطمينان مشھد (شركت

صنايع نساجي نگين اطمينان ايرانيان سھامي خاص)

۶۳۷۰۰۲۰۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۶۶۴ اصفھان ، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير، خيابان ميرعماد ،خيابان ياس ۶ كاشان شركت نگين بافت سليمان كوير

(سھامي خاص)

۶۳۴۵۸۶۹۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۲۷ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، شھرك صنعتي سليمان صباحي بلوار شمال ۱، فرعي اول پلاك ۱۲۲ آران وبيدگل شركت نگين بوم كاشان (سھامي خاص)
۶۳۴۰۳۹۱۹۲۳ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۲۹۵ اصفھان، كاشان شھرك صنعتي اميركبير، ياس يك كاشان شركت نگين پيوند كاشان
-۲۷۹۳۱۹۴۷۳۶

۶۳۷۴۹۱۲۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۳۸۳ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير كاشان، كيلومتر

۸/۸ جاده كاشان نطنز(مبداء ميدان بسيج ) ودرعمق

۵۵۰متري جنوب جاده مذكوردرفاز ۲

كاشان شركت نگين ديباي شادمان (سھامي خاص)
۶۳۷۲۱۶۹۹۷۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۳۱۷ اصفھان – كاشان – منطقه صنعتي آران و بيدگل – بلوار دوم -مجاورشركت شمشادنشان آران وبيدگل شركت نگين رضوان مشھد (سھامي خاص)

 

۶۳۶۳۱۱۷۹۵۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۴۶۰ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي راوند، خيابان علم و صنعت كاشان شركت نگين سليمان مشھد اردھال
۶۳۴۲۳۴۷۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۰۲۵ اصفھان، كاشان، منطقه صنعتي آران وبيدگل آران وبيدگل شركت نگين شاد كاشان (سھامي خاص)
-۲۶۹۸۰۹۰۷۳۶

۶۳۶۳۸۷۷۹۵۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۰۸۵۵ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي ھلال، بلوار شماره۳، جنب ايستگاه شير پاستوريزه آران وبيدگل شركت نگين گل آران و بيدگل
-۲۹۹۹۰۰۳۸۳۶

۶۳۳۹۴۹۵۹۲۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۲۳۳ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي امير كبير، خيابان ميرعماد ،ياس ھفت كاشان شركت نگين گلستان كاشان
-۲۸۹۰۵۲۶۷۳۶

۶۳۴۲۱۴۴۹۳۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۵۴۴۰ اصفھان- كاشان-شھرك صنعتي راوند- بلوار شماره يك شرقي كاشان شركت نگين مشھد تابان
-۲۸۹۶۰۸۹۷۳۶

۶۳۳۷۷۶۰۹۲۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۳۴۷۹۶ اصفھان،شھرستان كاشان،شھر كاشان،كيلومتر ۳/۵ جاده راوند

-مبدا ميدان وليعصر كاشان و درعمق ۵۰۰متري شرق كوچه

شھيدان تقي زاده

كاشان شركت نگين مشھد فتاح (سھامي خاص)
۶۳۴۲۷۷۳۹۳۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۹۷۱ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، كيلومتر ۸/۱ جاده جديد كاشان

– آران و بيدگل (منطقه صنعتي ھلال، بلوار ۱)

آران وبيدگل شركت نگين مشھد ھلال (سھامي خاص)
۶۳۶۲۷۹۸۹۵۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۱۸۵ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي سليمان صباحي ،بلوار يك، فرعي ۵، پلاك ۹۱۶ آران وبيدگل شركت نيماي طلائي كاشان (سھامي خاص)
۶۳۴۱۴۳۱۹۲۱۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۷۴۰ اصفھان، كاشان، آران وبيدگل، منطقه صنعتي ھلال آران وبيدگل شركت ھلال البرز (سھامي خاص)
۶۳۷۵۲۹۱۹۷۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۷۰۲ اصفھان، كاشان، جاده جديدآران وبيدگل به كاشان منطقه ھلال آران وبيدگل شركت ھلال بافان
۶۳۴۰۹۲۱۹۲۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۶۰۷۹۰ اصفھان، كاشان، آران و بيدگل، منطقه صنعتي ھلال كاشان شركت ھلال كوير آران (سھامي خاص)
۶۳۷۰۹۳۳۹۶۲ نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۴۷۵۹۷۴۶ اصفھان- جاده قديم آران و بيدگل بلوار -شھيدان اربابي- مقابل پمپ بنزين آران وبيدگل شركت ياقوت رز كاشان
-۲۷۹۰۳۴۴۷۳۶

۶۳۷۴۴۲۹۹۷۱۲

نساجي و چرم

 

۰۳۱۵۵۵۰۳۹۷۱ اصفھان، كاشان، شھرك صنعتي اميركبير، ياس ۸ كاشان شركت يكتا قالي سليمان كاشان

 

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن