اخبار فرش ماشینی

كلاهبرداري ۱۷ميليون دلاري از دو بانک دولتي‎ ‎

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) در اين‎ ‎کلاهبرداري بي سابقه که توسط چندين نفردر سمتهاي مختلف صورت گرفته مبلغ‎ ‎هفده ميليون دلار آمريکا از دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران‎ ‎کلاهبرداري گرديده است. نحوه عملکرد متهمان بدين صورت بوده که با تاسيس‎ ‎شرکتهاي مختلف و سوء استفاده از عنوان جعلي برخي افراد در دستگاههاي دولتي‎ ‎و جعل اسناد و مدارک مختلف در يک اقدام گروهي و بصورت باندي و با نفوذ در‎ ‎مقامات و مسئولين بانک هاي دولتي مبادرت به اخذ تسهيلات و گشايش اعتبار‎ ‎اسنادي مجموعاً به مبلغ ۱۷ ميليون دلار نمودند تا به اعتبار تسهيلات مذکور‎ ‎کالاهاي مختلف وارد کشور نمايند.

علي رغم دريافت تسهيلات بانکي هيچگونه‎ ‎کالايي وارد کشور نگرديده بلکه مدارک گشايش اعتبار اسنادي شامل پروفروما ،‎ ‎بارنامه ، اسناد حمل، گواهي بازرسي استاندارد و اسناد تضمين بانک عموماً‎ ‎جعلي و ساختگي بوده است که در پي شکايت بانکهاي عامل و انجام تحقيقات وسيع‎ ‎متهمين دستگيرو پرونده پس از سير مراحل قضايي و با صدور قرار کيفرخواست از‎ ‎سوي دادسراي امور اقتصادي تهران به شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي تهران ارجاع که‎ ‎با صدور دادنامه مبني بر محکوميت اعضاء باند توسط شعبه مذ کور با اعتراض‏‎ ‎برخي از متهمين پرونده به شعبه ۶۸ دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال که‎ ‎مرجع اخيرحکم محکوميت قطعي اعضاء باند را به شرح ذيل صادر نمود‎ . ۱- ‎آقاي محمد آزادي فرزند حسن از حيث اتهامات ، مشارکت در کلاهبرداري مشدد‎ ‎، پرداخت رشوه ، تهديد با اسلحه گرم ، نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره‎ ‎، نگهداري آلات قمار و جعل شناسنامه و کارت پايان خدمت مجموعاً به ده سال‎ ‎وشش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست و سه ميليارد و دويست‎ ‎و بيست و يک ميليون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد ريال (۲۳/۲۲۱/۹۹۷/۵۰۰‏‎ ‎ريال) در حق دولت ، تحمل يکصد و بيست و چهار ضربه شلاق تعزيري ، ضبط مال‎ ‎ناشي از ارتشاء به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال (۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال )، سه سال‎ ‎محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبالغ ۱/۵۸۲/۴۱۰ دلار و ۵۶سنت ( يک ميليون و‎ ‎پانصد و هشتادو دو هزار و چهارصدو ده دلار و پنجاه و شش سنت ) در حق بانک‎ ‎توسعه صادرات ايران و ۲/۹۹۴/۳۷۰ دلار و ۵ سنت (دو ميليون و نهصد و نود‎ ‎چهار هزار و سيصد و هفتاد دلار و پنج سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم‎ ‎گرديد. ۲- سيد جعفر خاتمي فرزند سيد مرتضي از حيث اتهامات مشارکت در‎ ‎کلاهبرداري مشدد ، جعل شناسنامه و استفاده از شناسنامه مجعول به تحمل شش‎ ‎سال حبس تعزيري، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شانزده ميليارد و چهارصد و‎ ‎پنجاه و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و شش هزار و دويست و پنجاه ريال‎ (۱۶/۴۵۷/۵۸۶/۲۵۰ ‎ريال) در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد‎ ‎مبالغ ۱۱۴۷۰ دلار و۷۵ سنت، (يازده هزار و چهارصد و هفتاد دلار و هفتاد و‎ ‎پنج سنت) در حق بانک توسعه صادرات ايران و ۱/۸۸۰/۸۶۷ دلار و۸۲ سنت ، (يک‎ ‎ميليون و هشتصدو هشتاد هزار و هشتصد و شصت و هفت دلار و هشتاد و دو سنت‎ )‎در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد. ۳- عبدالحسين حسني جيردهي فرزند‎ ‎نادر شغل مدير کارخانه توليدي روکش چوبي سرو گيلان از حيث اتهامات مشارکت‎ ‎در کلاهبرداري مشدد و پرداخت رشوه به تحمل شش سال حبس تعزيري ، تحمل ۷۴‏‎ ‎ضربه شلاق تعزيري ، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و دويست و هشت‏‎ ‎ميليون و صد و سيزده هزار و هفتصد و پنجاه ريال (۵/۲۰۸/۱۱۳/۷۵۰ ريال) در‎ ‎حق دولت ، ضبط مال ناشي از ارتشاء به مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون ريال‎ (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ‎ريال) بنفع دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد‎ ‎مبلغ ۵۹۵۲۱۳ دلار و ۶۹ سنت، (پانصد و نود وپنج هزار و دويست و سيزده دلار‎ ‎و شصت و نه سنت در حق بانک صنعت و معدن) محکوم شد. ۴- غلامعلي حسني جيردهي‎ ‎فرزند نادر شغل کارمند بازنشسته از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري به‎ ‎تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليارد و پانصد‎ ‎و نه ميليون ميليون و دويست و چهل و پنج هزار ريال( ۵/۵۰۹/۲۴۵/۰۰۰ريال) در‎ ‎حق دولت، دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ ۶۳۱/۱۴۲ دلار و ۵۶ سنت‎ ‎، ‏‎(‎ششصد و سي و يک هزار و يکصد و چهل و دو دلار و پنجاه و شش سنت) در حق‎ ‎بانک صنعت و معدن محکوم شد. ۵- مهدي سپهر نژاد فرزند امير شغل آزاد از حيث‎ ‎اتهامات مشارکت در کلاهبرداري مشدد به تحمل سه سال حبس تعزيري و پرداخت‎ ‎جزاي نقدي به مبلغ دويست ميليون و هفتصد و سي و سه هزار و هفتصد و پنجاه‎ ‎ريال۲۰۰/۷۳۳/۷۵۰ ريال در حق دولت و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد‎ ‎مبلغ ۲۲۹۴۱ دلار و ۵ سنت ،( بيست و دو هزار و نهصد و چهل و يک دلار و پنج‏‎ ‎سنت) در حق بانک توسعه صادرات ايران محکوم گرديد. ۶- مهرداد حاجي مير عرب‎ ‎فرزند سيد اسداله عضو هيات علمي وقت دانشگاه شهيد بهشتي از حيث اتهام‎ ‎مشارکت در کلاهبرداري مشدد به تحمل شش سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي‎ ‎به مبلغ دو ميليارد و چهارصد و هشت ميليون و ششصد و هفتاد و سه هزار و‎ ‎هفتصد و پنجاه ريال (۲/۴۰۸/۶۷۳/۷۵۰ ريال) در حق دولت و دو سال محروميت از‎ ‎حقوق اجتماعي و رد مبلغ ۲۷۵/۲۷۷دلار و ۹۲ سنت، (دويست و هفتاد و پنج هزار‎ ‎و دويست و هفتاد و هفت دلار و نود و دو سنت) در حق بانک توسعه صادرات‏‎ ‎ايران محکوم گرديد . ۷- حميد رضا جهانيان فرزند علي اصغر مدير عامل وقت‎ ‎شرکت پتروپارس گلف از حيث اتهام مشارکت در کلاهبرداري به تحمل شش سال حبس‎ ‎تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهار ميليارد و سيصد و پنج ميليون و‎ ‎هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال (۴/۳۰۵/۸۷۵/۰۰۰ريال) در حق دولت و سه سال‎ ‎محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ ۴۹۲/۱۰۰ دلار و ۲۷ سنت، (چهارصد و نود‎ ‎و دو هزار و صد دلار و بيست و هفت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم شد‎. ۸- ‎مسعود شوقي سرخوش فرزند مهدي کارشناس ارزي وقت بانک توسعه صادرات ايران‎ ‎شعبه ميرداماد از حيث اتهامات اخذ رشوه معاونت در کلاهبرداري مشدد به تحمل‎ ‎سي و شش ماه حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال‎ (۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ‎ريال) در حق دولت ، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت‎ ‎از خدمات دولتي بمدت سه سال محکوم شد. ۹- پيام علي بخشي فرزند غلام عباس‏‎ ‎شغل آزاد از حيث اتهامات معاونت در کلاهبرداري مشدد ، استفاده از کارت‎ ‎پايان خدمت مجعول به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ‎ ‎يکصد و پنج ميليون و پانصد هزار ريال (۱۰۵/۵۰۰/۰۰۰ ريال) در حق دولت محکوم‎ ‎شد. ۱۰- عبدالحق حسني فرزند غلامرضا از حيث اتهام تحصيل مال از طريق‏‎ ‎نامشروع و اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري وپرداخت جزاي نقدي‎ ‎به مبلغ پانصد ميليون ريال (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال) در حق دولت محکوم گرديد‎ .(‎ضمناً مبلغ چهار ميليارد ريال رد مال را مسترد نموده است‎ ) . ۱۱-‎غلامحسين بيات فرزند برات کارمند دولت از حيث اتهامات تحصيل مال از‎ ‎طريق نامشروع ، اخفاء ادله جرم به تحمل هجده ماه حبس تعزيري و رد مبلغ دو‎ ‎ميليون دلار در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد.(ضمناً متهم مبلغ دو‎ ‎ميليون دلار را مسترد کرده است) ۱۲- اردشير فرد فرزند جمشيد کارمند شرکت‎ ‎توليد آسانسور و پله برقي ايران از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع‎ ‎به يکسال حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ‎ ۲/۵۳۲/۰۰۰ ‎دلار ، (دو ميليون و پانصد و سي و دو هزار دلار) در حق بانک‎ ‎صنعت و معدن محکوم گرديد. (شايان ذکر است معادل سيزده ميلياردو نهصد‎ ‎ميليون ريال ۱۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال را مسترد کرده است‎) ۱۳- ‎اردلان فرد فرزند جمشيد پيمانکار ساختمان از حيث اتهام تحصيل مال از‎ ‎طريق نامشروع به تحمل يازده ماه حبس تعزيري و دو سال محروميت از حقوق‎ ‎اجتماعي و رد مبلغ ۴۵/۷۱۴ دلار و ۲۸ سنت ، (چهل و پنج هزارو هفتصد و‎ ‎چهارده دلار و بيست و هشت سنت) در حق بانک صنعت و معدن محکوم گرديد‎. ۱۴- ‎مسعود خواجه اميري فرزند سيف اله رئيس وقت بانک توسعه صادرات ايران‎ ‎شعبه ميرداماد از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع‎ ‎اموال و وجوه دولتي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال‎ (۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ‎ريال) در حق دولت محکوم گرديد . مراتب در اجراي تبصره ۳ ماده‎ ۱۸۸ ‎قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۸۷‏‎ ( ‎الحاقي ۱۳۸۵/۳/۲۴) اعلام مي گردد‎. ./ ‎

www.ghest.net

hinza chemical تبلیغات

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن