شش فن از فنون‎ ‎توسعه شغلي : در شغلي باش که خواهان آن هستي

زماني که در حرفه تان آموزشهاي لازم‎ ‎را ديديد، به منظور ياري رساندن به سازمان و رسيدن به مقام ارشديت، ممکن است نگاهي‎ ‎به صوي نردبان ترقي استرس زاي سازماني که در آن مشغول به کار هستيد، داشته باشيد نه‎ ‎بيشتر. اگر نقش خود را درست ايفا نماييد، به نظر مي رسد زمينه هاي شغلي دشوار،‎ ‎تغييرات پايدار و مقاطع کوتاه مدت مي تواند کليدي براي ورودي به شغلي کامل و پويا‎ ‎باشد.

در اين صورت است که يک تصميم مشکل پيش رو داريد. شغلي که تصور مي کرديدبي نقص‎ ‎ترسيم شده است يا رو به سوي اصول خواهد گذشت يا شما را به سوي ده سال بعدي که بطور‎ ‎مبهمي آشناست، رهنمون مي سازد. تمام موقعيت هاي اجرايي ارزشمند يا در دسترس شما‎ ‎قرار مي گيرديا ناپديد مي گردد. هر چند به شغلتان عشق مي ورزيد اما در جستجوي‎ ‎موقعيت هاي پويا و انعطاف پذيري هستيد که ضمن فراهم کردن ذره اي اطمينان در خلال‎ ‎اين مدت غير قابل پيش بيني، به شما اجازه خلاقيت دهد. مسيرهاي شغلي که والدين تان‎ ‎طي نمودند را به تصوير مي کشد. آنها يک موقعيت شغلي را در شرکت يا سازمان خود تضمين‎ ‎نموده بودند و از قبل وفاداري شان به سازمان خود به خودي پاداش مقطعي و ترفيع و‏‎ ‎مزاياي چندگانه مي گفتند. آنان با چرخه بي پايان کار مقطعي و بازار عقب مانده اي که‎ ‎در آن هر کودک تازه واردي بيشترين و جديدترين مهارت خود را بطور آزمايشي بکار مي‎ ‎بندد، مواجه نبودند. آيا آنان احساس فشار و سختي مي کردند؟ آيا آنان چنان گرفتار‎ ‎کارشان بودند که از تحرک واهمه داشتند؟ اگر شما در اين باره تجربه متضادي داشتيد چه‎ ‎مي کرديد؟

اين بدان معني نيست که چنان چه ده سال در حال انجام يک کار باشيد تمايل‎ ‎به ادامه آن داشته باشيد از يک موقعيت منطقي به موقعيت جديد شغلي تغيير جهت داده‎ ‎ايد و اکنون به نظرتان تمام شرکت ها و ادارات شهر را از دست داده ايد. هدف فعلي تان‎ ‎معلق ماندن در همين موقعيت شغلي و ايجاد تقويت هاي جدي و همان سازمان، به نظر مي‎ ‎رسد شبيه فرار از يک تعطيلي مجاني باشد. البته در اين ميان چيز ديگري هم هست. ممکن‎ ‎است شغلتان را دوست داشته باشيد امّا شغل کنوني شما را به جايي که قصد رسيدن داريد‎ ‎سوق نمي دهد. چگونه قادر خواهيد بود در کاري که ترجيح مي دهيد انجام دهيد، در‎ ‎مقايسه با کاري که تجربه آن را داريد. مانور دهيد؟ اگر شما از پيرامون شغلي خود‎ ‎آگاهي نداشته باشيد از ديگران چه انتظاري داريد؟

هر چند به نظر مي رسد برنامه‎ ‎ريزي شغلي براي همگان موضوع آشکاري باشد اما تعجب آور است که محدود افرادي فرصتي‎ ‎براي طرح ريزي شغلي شان تخصيص مي دهند؛ در صورتي که حتي بدون مطالعه شرايط يک بازي‎ ‎آنرا شروع نخواهيم کرد تا چه رسد به يک شغل. بنابراين لازم است نياز به يک شروع خوب‎ ‎داشته باشيد تا آمادگي لازم را جهت کار کردن با شغل ايده آل به مدت ۱،۲يا ۵ سال در‎ ‎خود ايجاد نماييد. در اين راستا بايد به مزاياي موقعيت شغلي و حدود مسئوليت آن توجه‎ ‎داشته باشيد. چه مدت از هفته را در اداره بسر مي بريد؟ آيا در حال نظم دادن به امور‎ ‎خود هستيد؟ صادق باشيد و به تحقيقات خود ادامه دهيد. آيا اهداف شما واقع گرايانه‎ ‎است؟ آيا نياز است به منظور به دست آوردن حقوق و مزاياي مورد نظر خود، شغل يا‎ ‎سازمان خود را تغيير دهيد؟ آيا قادر هستيد محيط سازماني دلخواه خود را شکل دهيد؟‎ ‎آيا بدنبال خواسته هايتان هستيد يا اينکه به شغل کنوني چسبيده ايد که بقدر کافي‏‎ ‎مزايا دارد؛ اما شايد اين کار را يک يا دو سال بيشتر ادامه ندهيد. حتي بدتر، آيا‎ ‎مادامي که تمايل داريد در شرايط فعلي بمانيد، خواهيد ماند؟ پرسش چنين سوالاتي در‎ ‎ارزيابي عوامل ديگر تفکر درباره اين موضوع اين است که بدون رهايي از شغليات چگونه‏‎ ‎بسوي جايي که مي خواهيد برسيد حرکت مي کنيد يا ثابت مي مانيد؟

آن چه مهم به نظر‎ ‎مي رسد اين است که در کنار ترديد و بلاتکليفي، فصول بيکاري و کم کاري، کارهاي مقطعي‎ ‎وجود نگاههاي کوتاه مدت صنعتي، جوامع اقتصادي امروزي نيز هرم سازماني را مسطح ساخته‎ ‎اند. هيچ کس انتظار ندارد در شغل فعلي خود سي سال دوام آورد و اين چنين تغييراتي در‏‎ ‎محيط کار بدين معني است که ترقي از طريق ترفيع تنها راه ميل به رشد و تعالي شغلي‎ ‎است‎.

‎شش فن از فنون توسعه شغلي
راههاي زيادي جهت رسيدن به شغل ايده آل‎ ‎وجود دارد. گزينه ها کدام است و چگونه مي توان مزاياي مربوط به آن گزينه ها و‎ ‎انتخابها را بدست آورد؟ جهت انتقال از موقعيت فعلي(همراه با مجموعه اي از مهارتهاي‎ ‎ترکيبي، حقوق و رضايتمندي) به سوي هدف ۵ ساله ترسيم شد. قبلي، شش راه مختلف وجود‎ ‎دارد که به شرح آن مي پردازيم‎.

‎جابجايي افقي
اولين تغيير را مي توان‎ ‎بعنوان جابجايي افقي توصيف نمود. اين حرکت شامل تغيير در شغل است اما نه لزوماً در‎ ‎مسئوليت پذيري، موقعيت شغلي يا حقوق و مزايا. زماني که سازمانها به کندي رشد مي‎ ‎کنند يا متوقف مي شوند جابجايي افقي يک گزينه مهم شغلي تلقي مي گردد. موقعيت فعلي‎ ‎تان ممکن است خواهان طرحهاي پويايي نباشد که با زمان تغيير کند و يک موقفيت را از‎ ‎کهنگي و زوال مصون دارد. يک حرکت افقي مي تواند فرصتي از توسعه يابي هاي مهارتي و‎ ‎علمي در يک مکان خاص از سازمان را برايتان فراهم سازد. هر چند شما به نظر مي رسد در‎ ‎کارتان بي نظير باشيد اما دوست داريد همچنان يک مدير تازه يا طراح بازي داشته‏‎ ‎باشيد. بپرسيد، با رئيس خود درباره روشهاي جابجايي در سازمان گفتگو نماييد. درباره‎ ‎برنامه هايتان و کار در محيط هاي مختلف مذاکره نماييد. رفتن به بخشهاي ديگر سازمان‎ ‎شروع تجربه اي نوين خواهد بود که براي موفقيتهاي بعدي شما بسيار حياتي است. جابجايي‎ ‎هاي افقي در سازمان موجب افزايش سبد مهارتهاي قابل عرضه گرديده و شبکه روابط شخصي‎ ‎تان اگر خواهان يادگيدي مهارتهاي جديد هستيد، انگيزه براي يافتن دانشکده اي نو‎ ‎داريد، بدنبال موفقيتهاي متفاوتي هستيد و يا در پي انتقال پيشرفت ديگري از سازمان‎ ‎خود هستيد، براي دستيابي به منابع خود به”جابجايي افقي” تمسک جوئيد‎.

‎غني‎ ‎سازي
روش ديگري از شروع يکباره شغل عبارت است از: رشد و پيشرفت در همان پست يا‎ ‎عنوان شغلي. غني سازي فرآيندي است که از طريق آن، شخصي جهت بدست آوردن صلاحتها و‎ ‎قابليت هاي بيشتر شغل خود، مسئوليت هاي شغلي فعلي خود را افزايش و يا تغيير مي دهد‎. ‎در اين فرآيند با وجود آن که امکان دارد مقام يا عنوان شغلي حفظ شود، اما محتويات‎ ‎شغل تغيير مي يابد. کليد تغيير موفقيت آميز در شغل، مزاکره با سرپرست مستقيم است به‎ ‎منظور طرح ريزي اينکه چگونه امکان شغلي کنوني ممکن است درگير ترکيب وظائفي باشد که‏‎ ‎شما دوست داريد انجام دهيد. ممکن است آنچه شما فکر مي کرديد تنها گزينه شخصي‎ ‎خودتان(درباره غني سازي) باشد امّا ممکن است براي سرپرست شما يک زمان ايده آل باشد‎ ‎تا اجازه دهد شما يک عنوان شغلي ديگري در يک بخش مرتبط ديگري از سازمان انتخاب‎ ‎نماييد. شما ممکن است کانديداي ايده آلي براي آموزش يک عنوان شغلي جديد مثل مدير‎ ‎برنامه باشيد که شرکت نيازمند آن است اما تا کنون قادر نشده است خلاء آن را پر کند‎. ‎جهت انجام مؤثر امور بايد در انجام مهارتهاي جديد استاد باشيد و روابط مثبت و مفيدي‎ ‎با مشتريان و دانشگاهيان بر قرار سازند. يقيناً برآورده ساختن اين چالش ها، پتانسيل‎ ‎قوي براي وظائف فردي و مقوله رضايتمندي وجود دارد. اهداف غني سازي متمرکز است بر‎ ‎چالش تر ساختن شغل فعلي از طريق فزايش قدرت تصميم گيري، تنوع مهارتهاي قابل‎ ‎استفاده، مسئوليت پذيري و يا از طريق خود شغل. همچنين ممکن است نتايج غني سازي‎ ‎نمايش بزرگتري براي افراد کليدي سازمان فراهم سازد. زماني که شغل فعلي خود را پر‎ ‎معني تر مي سازيد آنها(افراد کليدي سازمان)، ارزشهاي بيشتري به مجموع سازمان مي‎ ‎بخشند. در دنياي به سرعت در حال تغيير امروز، هيچ کس قادر نيست همچنان را کد‏‎ ‎بنشيند. غني سازي براي جريان داشتن حياتي است و جريان داشتن براي سازمانهاي امروزي‎ ‎امري است بسيار حياتي‎.

‎ترفيع‎ ‎
مسيرهاي شغلي وجود دارد‎ ‎که از طريق آن شما‎ ‎به سادگي از نردبان شغلي بالا مي رويد. مزاياي رايج ترفيع در يک سازمان- پول،‎ ‎پرستيژ و قدرت – بخوبي شناخته شده است. اين مزايا در گذشته بين سازمانها مشترک بود‎. ‎هر چند در سازمانهاي امروزي که داراي ساختارهاي سازماني مسطح تري هستند، اين‎ ‎امتيازات نتايج قابل ملاحظه اي به همراه ندارند. ترفيع به احتمال قوي، زماني روي مي‎ ‎دهد که توانايي هاي افراد با نيازهاي سازماني منطبق مي باشد. بدنبال جهت و سمت‎ ‎وسويي باشيد که در آن سازمان تکاليف و مأموريت هايي را دنبال مي کند تا شما را براي‎ ‎يک نوع تغيير پايدار آماده سازد. پيدا کردن يک مربي يا راهنما در ميان تصميم سازان‎ ‎کليدي سازمان، راه خوبي است جهت بدست آوردن بينايي استراتژيک و دسترسي به طرحها و‎ ‎برنامه هايي با ديد بالا. شما بايد انتظار داشته باشيد که ساعات زيادي را صرف کرده‎ ‎و به سختي تلاش نماييد بويژه پس از آن که به هدفهايتان فايل شديد‎.

‎گزينه هاي‎ ‎اکتشافي(کاوش)‏
هرگز پرسيدن از افرادي که در شبکه شما قرار دارند را فراموش‎ ‎نکنيد، جائيکه آنها مي بينند مقام موقعيت شغلي تان به اوج رسيده است. ممکن است‎ ‎بخوبي براي هر کس غير از شما اين نکته شناخته شده باشد که مقامهاي شغلي مولد داراي‎ ‎عرضه کمتري هستند(نادر هستند) مقامهاي مولد اجرايي و راهبران تيم ممکن است اين نکته‎ ‎را مشاهده نمايند که کارکنانشان در آينده نياز به ايجاد تغييرات داشته باشند. شما‎ ‎ممکن است طراح يک نوع بازي باشيد، امّا آيا درباره اين که اين موضوع روي مجموعه‎ ‎مهارتهايتان اثر خواهد داشت فکر نموده ايد؟ اکنون ممکن است زمان خوبي براي انجام‏‎ ‎برخي تحقيقات در اين زمينه باشد. بسياري از افراد در حرفه خود به مرحله اي مي رسند‎ ‎که ديگر مطمئن نيستند چه گزينه ها و راههاييدر دسترسشان قرار دارد و اگر هم بدانند‎ ‎قدر آن گزينه ها را نمي دانند‎.

‎روش هاي اکتشافي(کاوش) نياز به آن دارد که در‎ ‎جستجوي جوابهايي براي سوالات زير باشيد: چه کار ديگري مي توانم انجام دهم؟ چه جاي‎ ‎ديگري مي توانم بروم؟ هدف از اين تحقيقات جمع آوري اطلاعات مورد نيازيست تصميم گيري‎ ‎راجع به بهينه سازي شغلي است. در خلال کاوش مي توانيد ساير شاغلي را که با مهارتها،‎ ‎علائق و ارزشهاي شما مرتبط است، شناسايي نماييد. اين نوع کاوش ها را مي توان از‏‎ ‎طريق مأموريتهاي شغلي کوتاه مدت، مشارکت اجباري در مسئوليتهاي موقتي يا مصاحبه هاي‎ ‎اطلاعاتي انجام داد. در دنياي غيرقابل پيشبيني امروز، موفقيت هيچ کس مطمئن نيست که‎ ‎بتواند از عهده امور برآيد و بايد از راهها، گزينه ها و پيشنهادات موجود آگاهي کافي‎ ‎داشته باشد. فعاليتهاي کاوش همچنين مي تواند روشن سازد آيا علائق شغلي شما واقع‎ ‎گرايانه است يا خير، همچنين اين نوع فعاليتها مي تواند پتانسيل رشد شغل فعلي تان را‎ ‎اعتبار بخشد. گزينه ها و پيشنهاد ات شغلي را مي توان هم با حمايت سازماني و هم بدون‎ ‎حمايت تعقيب نمود. شناسايي اين نکته که کدام پيشنهاد يا گزينه ها ذاخل سازمان يا‎ ‎خارج از آن است، به شما يک حس کنترل شخصي روي شغلتان مي دهد‎.
‎زماني که شما‎ ‎فعالانه در پي ساير گزينه ها و پيشنهادات شغلي هستيد، به احتمال بسياري اندک از‎ ‎مسير اصلي منحرف شده و بندرت پيش مي آيد قدرت و اختيار نود را از دست‏‎ ‎دهيد‎.

‎همسان سازي مجدد
هر چند توجه چنداني به اين موضوع نمي شود، ولي‎ ‎غالباً اگر قصد ايجاد تغيير در آنچه انجام مي دهيد، داشته باشيد، در واقع يک گام رو‎ ‎به پائين به ساير بخشهاي مرتبط سازمان، مي تواند يک جهشي بسوي هدف جديدتان تلقي‏‎ ‎گردد. همسان سازي مجدد، شامل يک حرکت رو به پائين يا در سازمان فعلي يا ساير‎ ‎سازمانهاست‎.

‎شما ممکن است يک کارشناس فني باشيد که به مقام مديريت رسيده باشداما‎ ‎از وظائف جديد خود راضي نباشيد.همچنين ممکن است تمايل به بازگشت به پست قبلي داشته‎ ‎باشيد و مهارتهايتان را در جهت واقعي خود توسعه بخشيد مثل حرف? طراحي برش لبه ابزار‎ ‎گرافيکي. اگر سازمان خود را دوست دريد و مايل به ترک آن نيستيد، تمرکز بر اين روش‎ ‎مي تواند واکنش خوبي باشد، حتي اگر واحد سازماني تان بر هم خورده يا بسته باشد‎. ‎زماني که يک جهت شغلي جديدي را شروع مي کنيد، انتخاب اين مسير مي تواند راه ماندن‏‎ ‎در سازمان باشد. افراد به دلايل انتخابي متفاوتي بسوي پايين سازمان جابجا مي شوند‎. ‎همسان سازي مجدد يا انتقال رو به پائين(نوعي جابجايي عمودي) را مي توان يک استراتژي‎ ‎براي تطبيق تقاضاهاي شغلي با ساير اولويت ها نظير بازگشت به سوي ادامه تحصيل،‎ ‎الزامات خانوادگي يا بهداشتي و يا يک نوع تغيير شغلي دانست. گاهي اوقات کاهش تقاضاي‎ ‎شغلي در يک بخش رو به رشد سازمان مي تواند شما را در کنار فرصتهاي شغلي جديد قرار‎ ‎دهد. جستجوي مشاغل مختلف اگر به صورت عادت در آيد مي تواند مجموعه اي از مسئوليتها‎ ‎و چالش ها را روياروي شما قرار دهد. همچنين، همسان سازي مجدد را مي توان يک گام‎ ‎آموزشي تلقي نمود. بدست آوردن مهارتهاي اساسي نو مي تواند شما را به تجرب? مورد‎ ‎نياز مجهز سازد تا در يک جهت شغلي متفاوتي به تحرک در آيئد‎.

‎انتقال
لازمه‎ ‎تحرک داشتن، ترک سازمان است. شرايطي وجود دارد که تحت آن شرايط، شغل فعلي تان با‎ ‎مهارتها، علايق و ارزشهايتان جور نيست. اگر داراي يک هدف شغلي هستيد که در سازمان‎ ‎فعلي تان واقع گرايانه نمي باشد، اگر تخصص فني شما درسازمان کمتر از ارزش واقعي‎ ‎تلقي مي گردد و يا خارج از جهت اصلي است، يا اگر قصد توسعه مهارتهاي اصلي و پايه اي‎ ‎خود را داريد، توجه به مسأله انتقال يا جابه جايي ممکن است بهترين گزينه باشد. ممکن‎ ‎است انتقال از يک شهر را بدون هيچ پتانسيلي براي خود و به منظور آموزش مجدد در آنچه‎ ‎واقعاً مي خواهيد انجام دهيد، برگزينيد. مثل شروع کوچک در يک کار جديد. انتقال به‏‎ ‎شهر هاي جديد ممکن است به شما اجازه دهد به ارزيابي مجدد معادله درآمدي هزينه خود‎ ‎بپردازيد و سرمايه اي را که براي بدست آوردن سازمان جديد نياز داريد، جذب نمائيد‎. ‎در خلال اين مدت ممکن است قادر باشيد همچون کار از عهده زندگي هم برآئيد. حتي اگر‎ ‎رفتن عقيده خودتان نباشد همچنان مي توانيد موقعيتي از رشد شغلي براي خود فراهم‎ ‎آوريد و بدين ترتيب ابتکار عقل را کماکان داشته باشيد.

زمان انتقال، زمان ارزشمندي‎ ‎است براي ارزيابي مجدد مسير شغلي، روشن سازي اولويتها و هدفگذاري جديد. برخي از‎ ‎افراد مصّمم هستند که در همان شهري که زندگي مي کنند بايد به دنبال موقعيت هاي شغلي‎ ‎باشند. بدون توجه به اين که شغل رؤيايي شان در آن سوي کشور يا حتي در خارج از کشور‎ ‎وجود داشته باشد. آيا واقعاً توجه کرده ايد که چگونه چنين تحرکي ممکن است موجب‎ ‎پيشرفت شغلي شود يا به زندگي شخصي و خانوادگي شما انگيزه و هيجان بخشد؟ ممکن است به‎ ‎همسرتان يک موقعيت شغلي يا پست سازماني در شهر ديگري پيشنهاد گردد اين موضوع‎ ‎برايتان چگونه است؟ آيا به نظر شما اين يک حادثه بدي تصور مي شود يا رويارويي با‎ ‎وضعيت جديد را نوعي مزيت شغلي مي دانيد؟ شاغل روي سنگ و ديوار چيده نشده اند و اگر‎ ‎اجازه دهيد مشاغل را هم مي توان به روشهاي شگفت آوري توسعه بخشيد. زماني که برنامه‎ ‎ريزي شغلي محدود به يک سازمان خاصي يا منطقه کوچکي باشد، زنجيره انتخابها و گزينه‎ ‎ها بطور آشکاري محدود مي گردد. زماني که به يک صنعت بزرگ يا به سازمانهاي مختلف‎ ‎بسياري در نقاط جغرافيايي متفاوتي نظر مي افکنيد، امکانات و مقدورات و دامنه انتخاب‎ ‎هاي شما بي اندازه چند برابر مي گردد‎.

‎نتيجه گيري
هنگام ارزيابي شغلي مهم‎ ‎اين است که به عوامل گوناگوني توجه نماييد. تحرک شغلي در خلاء روي نمي دهد. لازم‎ ‎است گزينه هاي در دسترس خود را با مدير يا همتايان خود به شور بگذاريد. پيدا کردن‎ ‎يک مربي يا مشاور در سازمان فعلي بويژه که قبلاً در موقعيت شغلي مورد نظرتان بوده‎ ‎است، مسير بزرگي را براي يادگيري راههاي جديد جهت ميل به اهداف شغلي تان، فراهم‎ ‎خواهد ساخت. خود را در سازمان فرد مفيدي سازيد و برتري هاي خود را براي سايرين که‏‎ ‎در مسير شغلي شما گام برمي دارند، حفظ نماييد. ممکن است در نقصانها يا کاستي هايي‎ ‎که شما را مجبور به ترک شهر خود به يک شهري که هرگز تصور نمي کردي در آن زندگي کني،‎ ‎فرصتي براي رشد و ترقي نهفته باشد. هر چند هر تغييري مي تواند با ترس و دلهره همراه‎ ‎باشد، اما قادر است زندگي را به وضع بهتري مبدل نمايد. اگر چه شما ممکن است گزينه‎ ‎هاي خاصي را مدنظر قرار داده يا آماده پذيرش آنها باشيد، اما ممکن است آن گزينه ها‎ ‎و پيشنهادات در زمان کنوني به سادگي برايتان دست يافتني نباشد‎.

‎فقدان ارتباط يا‎ ‎نبودن روابط، مي تواند يک گزين? خاصي، خارج از دسترس شما، قرار دهد. رقابت براي‎ ‎فرصتهاي محدود ممکن است عامل ديگري باشد. همچنين نرخ رشد سازمان، بر قابليت دسترسي‎ ‎فرصتهاي نو تأثيرگذار است. بايد اطمينان حاصل نماييد تمام اطلاعاتي که راجع به‎ ‎سازمان و درباره توسعه زمينه شغلي خود و ساير زمينه هاي شغلي داشته، مي خواستيد، از‎ ‎طريق تماس با افراد بدست آورده ايد که اين موضوع در رأس امور است. اگر فعالانه‎ ‎موضوع برنامه ريزي تغيير شغلي را پيگيري نماييد، در مي يابيد که بدون آن زمانهايي‎ ‎وجود خواهد داشت که تغييرات به طور ناگهاني بر شما رخنه مي کرد. به اين طريق و با‎ ‎پي گيري برنامه ريزي شغلي بجاي دست پاچگي، قادر خواهيد بود به ارزيابي موقعيت‎ ‎بپردازيد و از طريق۳ يا۴ روش که بشرح آنها پرداختيم و زماني که هنوز در حال مانور و‎ ‎ممارست روي آن شغل در مسير و جهت دلخواه هستيد، آن را مديريت نماييد‏‎.

‎تغيير در‎ ‎گزينه انتخابي خود را (از ميان بسياري از راههاي موجود) به منظور ارتقاي شغلي خود،‎ ‎پذيرا باشيد. در اين صورت بدون توجه به مشکلات موجود در سازمان و زندگي خود،کارها‎ ‎در کنترل شما خواهد‎ ‎بود.‏

———————————————————————————–

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : رونق صنعت فرش ماشینی و پدیده هایپرمارکتهای فرش

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *