زیمباوه و اهداف بلند پروازانه در صنعت نساجی

در‭ ‬شماره‭ ‬هاي‭ ‬قبلي‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بازار‭ ‬كشورهاي‭ ‬آفريقايي‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬تحليل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مطالب‭ ‬متعددي‭ ‬را‭ ‬چاپ‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬قطعا‭ ‬شما‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬اهميت‭ ‬بازار‭ ‬كشور‭ ‬هاي‭ ‬آفريقايي‭ ‬با‭ ‬خبر‭ ‬هستيد‭.‬

قاره‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬جمعيت‭ ‬۱‭.‬۲‭ ‬ميلياردي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آسيا‭ ‬با‭ ‬۴‭.‬۴‭ ‬ميليارد‭ ‬جمعيت‭ ‬دومين‭ ‬قاره‭ ‬پر‭ ‬جمعيت‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬متاسفانه‭ ‬يا‭ ‬خوشبختانه‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬نيازمند‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬هم‭ ‬اكنون‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬صادركننده‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬به‭  ‬شدت‭ ‬دنبال‭ ‬باز‭ ‬كردن‭ ‬جاي‭ ‬پاي‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آفريقا‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ايجاد‭ ‬روابط‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬باز‭ ‬كردن‭ ‬چتر‭ ‬حمايتي‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬آفريقا‭ ‬سعي‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬سفره‭ ‬بزرگ‭ ‬بخش‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬كشورهاي‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬تركيه‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬آفريقا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬رشد‭ ‬سريع‭ ‬هستند‭.‬

دولت‭ ‬چين‭ ‬توانسته‭ ‬پروژه‭ ‬هاي‭ ‬بزرگي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آفريقا‭ ‬از‭ ‬زيرساخت‌هاي‭ ‬عمراني‭ ‬و‭ ‬جاده‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬صادرات‭ ‬كالاهاي‭ ‬ارزان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خود‭ ‬كند‭. ‬دولت‭ ‬تركيه‭ ‬با‭ ‬برقراري‭ ‬روابط‭ ‬خوب‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬كشورهاي‭ ‬آفريقايي‭ ‬و‭ ‬برگزاري‭  ‬كنگره‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬نشست‌هاي‭ ‬چند‭ ‬جانبه‭ ‬نظر‭ ‬دولتمردان‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬صنايع‭ ‬آفريقا‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬كند‭. ‬چين‭ ‬و‭ ‬تركيه‭  ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بالاترين‭ ‬مشوق‭ ‬هاي‭ ‬صادراتي‭ ‬را‭  ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬آفريقا‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬اند‭  ‬و‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬مواردي‭  ‬دولت‭ ‬چين‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هاي‭ ‬برخي‭ ‬كشورهاي‭ ‬آفريقايي‭ ‬نظير‭ ‬مراكش‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬۱۰۰‭ ‬درصد‭ ‬شامل‭ ‬يارانه‭ ‬هاي‭ ‬نمايشگاهي‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

تركيه‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬برگزار‭ ‬كننده‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ترك‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬آفريقايي‭ ‬نمايشگاه‭ ‬هايي‭  ‬را‭ ‬در‭ ‬صنايع‭ ‬مختلف‭ ‬مانند‭ ‬ساختمان،‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬پوشاك،‭  ‬سلامت‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬غيره‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬تسهيل‌‭ ‬كننده‭ ‬ورود‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬ترك‭ ‬به‭ ‬آفريقا‭ ‬هستند‭.‬

آفريقا‭ ‬و‭ ‬پايان‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬تاناكورايي‭!‬

‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬هاي‭ ‬قبلي‭ ‬مجله‭ ‬كهن‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬تفصيل‭ ‬اشاره‭ ‬كرده‭ ‬ايم‭ ‬دولت‭ ‬هاي‭ ‬آفريقايي‭ ‬وارد‭ ‬دور‭ ‬تازه‭ ‬از‭ ‬پيشرفت‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حل‭ ‬كردن‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬گير‭ ‬سعي‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬ورشكستگي‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬نجات‭ ‬يابد‭. ‬هرچند‭ ‬كه‭ ‬نظام‭ ‬سرمايه‭ ‬داري‭ ‬و‭ ‬سلطه‭ ‬طلب‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬قدرت‌هاي‭ ‬آشكار‭ ‬و‭ ‬پنهان‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬كنار‭ ‬نخواهند‭ ‬آمد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬اين‭ ‬اراده‭ ‬آفريقا‭ ‬و‭ ‬آفريقايي‭ ‬هاست‭ ‬كه‭ ‬خواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬تحميل‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.  ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬پوشاك‭ ‬همواره‭ ‬آفريقا‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مقاصد‭ ‬اصلي‭ ‬پوشاك‭ ‬دست‭ ‬دوم‭ ‬جهان‭ ‬يا‭ ‬همان‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬تاناكوراي  ‬خودمان‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬دست‭ ‬دوم‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬دور‭ ‬ريخته‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬زباله‭ ‬دان‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬قيمت‌هاي‭ ‬خوبي‭ ‬به‭ ‬آفريقا‭ ‬فروخته‭ ‬مي‌شود‭.  ‬شركت‭ ‬انگليسي‭ ‬و‭ ‬آمريكايي‭ ‬سردمدار‭ ‬اين‭ ‬تجارت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬سالانه‭ ‬سودهاي‭ ‬كلاني‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬نصيب‭ ‬آنها‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬

اما‭ ‬در‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬شاهد‭ ‬كاهش‭ ‬شديد‭ ‬اين‭ ‬تجارت‭ ‬بوده‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ميرسد‭ ‬آفريقا‭ ‬چندان‭ ‬تمايلي‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬دست‭ ‬دوم‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬۵‭ ‬كشور‭ ‬آفريقايي‭ ‬كه‭ ‬زيمباوه‭ ‬هم‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬آنهاست‭ ‬تجارت‭ ‬لباس‭ ‬دست‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشورهايشان‭ ‬ممنوع‭ ‬كرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬آن‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬خودشان‭ ‬اين‭ ‬حجم‭ ‬بالاي‭ ‬لباس‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬برندها‭ ‬و‭ ‬كارخانجات‭ ‬مشهور‭ ‬دنيا‭ ‬در‭ ‬كشورهايشان‭ ‬توليد‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬موجب‭ ‬اشتغال‭ ‬زايي‭ ‬براي‭ ‬خيل‭ ‬بيكاران‭ ‬افريقايي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬كمك‭ ‬كند‭.‬

در‭ ‬اين‭ ‬بين‭ ‬دولت‭ ‬زيمباوه‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬پوشاك‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬و‭ ‬فراگيري‭ ‬صحبت‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬پوشاك‭ ‬زيمباوه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬اوج‭ ‬خود‭ ‬بازگرداند‭. ‬

طبق‭ ‬اعلام‭ ‬اتحاديه‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬پوشاك‭ ‬زيمباوه‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬اختصاري‭  ZCMA‭ ‬در‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬۳۵‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬پوشاك‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬ايجاد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬كارشناسان‭ ‬نساجي‭ ‬زيمباوه‭ ‬سه‭ ‬دليل‭ ‬عمده‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬پسرفت‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬ذكر‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ : ‬

‭ ‬واردات‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬لباس‭ ‬هاي‭ ‬ارزان‭ ‬قيمت‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬دوم‭ ‬از‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬اروپا

عدم‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ماشين‭ ‬آلات‭ ‬مدرن‭ ‬بافندگي‭ ‬و‭ ‬دوخت‭ ‬و‭ ‬تكميل‭ ‬

عدم‭ ‬وجود‭ ‬نيروي‭ ‬كار‭ ‬ماهر‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬حمايت‭ ‬هاي‭ ‬دولتي‭ ‬

زيمباوه‭ ‬كشوري‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬۱۶‭ ‬ميليون‭ ‬نفر‭ ‬جمعيت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كشورهاي‭ ‬موزامبيك،‭ ‬زامبيا‭ ‬،‭ ‬آفريقاي‭ ‬جنوبي‭ ‬و‭ ‬گينه‭ ‬نو‭ ‬هم‭ ‬مرز‭ ‬است‭. ‬زيمباوه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬آفريقايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬همين‭ ‬۵۰‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬داراي‭ ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬پوشاك‭ ‬نسبتا‭ ‬فعالي‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلايل‭ ‬ذكر‭ ‬شده‭ ‬اين‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬افول‭ ‬جدي‭ ‬رو‭ ‬برو‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬مجددا‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬نساجي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬ريزي‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬سرمايه‭ ‬هاي‭ ‬جديد‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬پررونق‭ ‬خود‭ ‬بازگردند‭ ‬و‭ ‬بتوانند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تامين‭ ‬بازار‭ ‬۱۶‭ ‬ميليوني‭ ‬داخلي‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاي‭ ‬آفريقايي‭ ‬نيز‭ ‬صادرات‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬صنعت‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬زيمباوه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۹۲۰‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬صنعتي‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬انگليسي‭ ‬تبار‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬فعاليت‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬هاي‭ ‬انگليسي‭ ‬چون‭  DAVID WHITEHEAD ‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬زيمباوه‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬منسوجات‭ ‬مشغول‭ ‬هستند‭.‬

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *