روش های ایجاد آگهی های تبلیغاتی

مدیران خلاقیت، طراحان و مشاوران تبلیغات، از شیوه ھای گوناگونی برای طراحی و ساخت آگھی ھای برند مورد نظر خود به کار می گیرند. شاید بتوان به طور كلي تكنیك ھا و شیوه ھاي خلق و تولید آگھي را به سه بخش تقسیم كرد:
۱) ايده محور (ھوشمندنما – منطق گرا)
۲) ديده محور (قدرت نما – حس گرا)
۳) ايده و ديده محور (تركیب ھر دو روش)

آگھي ايده محور: در شیوه ايده محور، تاكید بر تاثیر روي فكر مخاطب است. نقش تصوير كمرنگ است بطوريكه اگر ھمان ايده بصورت شفاھي براي مخاطب بیان شود نیز، بیش از نیمي از تاثیر خود را خواھد گذاشت و پیام را به مخاطب منتقل برند، بر ذھن او تاثیر گذاشته و او را « ھوشمندنمايي » خواھدكرد. در اين روش برداشت مخاطب از ھوشمندي يا لااقل ترغیب و جذب مي كند و زمان ماندگاري پیام آگھي بر ذھن او را افزايش مي دھد. اگر ھم ھیجاني در مخاطب ايجاد شود ناشي از درك مفاھیمي است كه به ياري ذھنش به آنھا رسیده و از شوق دستیابي به چنین تفكري و نیز حس مشترك میان خود و پیام دھنده، به ھیجان مي آيد .
خلاقیت در اين تكنیك حرف اول را مي زند و گرافیك، صرفا در خدمت دستیابي به ايده، پیام و مفاھیم خلق شده قرار مي گیرد بطوريكه در صورت اجراي ضعیف آگھي، اگرچه پیام بطور کامل توسط مخاطب دریافت می شود، اما او را به افسوس واداشته كه چرا چنین پیام زيبايي با چنین ضعفي بیان شده است.

آگھي ديده محور: در اين روش، تاكید آگھي دھنده بیشتر بر تاثیر روي احساسات مخاطب و در نتیجه اجراي آگھي است که از طریق بصری به مخاطب منتقل می شود. كیفیت تصوير و توانايي بالاي طراحي آگھي، حرف اول را مي زند و دقیقا ھمین كیفیت است كه مخاطب را مجذوب مي كند. تماشاي تصاوير مختلف، كمك زيادي به رسیدن به ايده ھايي در اين
قالب مي كند. اكثر آگھي ھايي كه طراح و گرافیست آن، خود مدير خلاقیت نیز بوده، از اين تكنیك پیروي مي كند. تصوير استفاده شده در آگھي بواسطه كیفیت ويژھاي كه دارد، مخاطب را به ھیجان مي آورد كه ناشي از قدرت برند و يا لااقل است و اين ھیجان باعث ماندگاري در ذھن مي شود. اگرچه گاھي تصاوير بكار رفته در آگھي ھاي خلق « قدرت نمايي » شده چنان تاثیرگذار است كه مخاطب نام برند و ھدف او را فراموش مي كند و فقط جذابیت تصوير را به ذھن مي سپارد.

ايده و ديده محور: در ھر چیز میانه روي مناسب و توصیه شده است. اگرچه افراط و تفريط در تبلیغات بسیار توصیه شده زيرا به جلب توجه كمك مي كند. اما میانه روي در تبلیغات نیز میتواند به معناي استفاده توأمان از افراط و تفريط باشد كه برند كمك كند و در نتیجه ھم « قدرت نمايي » و ھم به « ھوشمندنمايي » با توجه به دو روش ذكر شده، مي تواند ھم به
ھستند كه « ديده گرا » يا « ايده گرا » بر فكر و ھم بر احساسات مخاطب تاثیر مطلوب بگذارد. اما خود ايده ھا گاھي ذاتا باعث ايجاد رويكردھاي مختلفي در خلق آگھي ھا میشوند. در واقع ھیچ مدير خلاقیت يا طراح آگھي، ابتدا سبك را انتخاب باشد و روش اجرا را معطوف به يكي از روشھای « حس گرا » يا « منطق گرا » نمي كند، بلكه خود ايده ممكن است ذاتا فوق كند

 

منبع : ماهنامه مهندسی تبلیغات

منتظر نظرات شما عزیزان هستیم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *