اسلاید شو

تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

(فناوری اطلاعات-مطالعه موردی شرکت الیاف ماهان دلیجان)

چکیده

بخش تحقيق و توسعه ارگاني لازم و حياتي براي تمام سازمانهايي است كه قصد حضور فعال در بازارهاي داخلي و خارجي را دارند و جهت رقابت در سطح داخلي و بين المللي از اهميت غير قابل انكاري برخوردار است . با توجه به اينكه نيازهاي جديد و لزوم اعمال تغييرات همواره وجود دارند بخش تحقيق و توسعه به عنوان ابزاري براي باز كردن سيكلهاي بسته عملياتي در جريان امور مختلف طراحي و سازماندهي شده است و از توان تزريق فرهنگ توسعه در كل پيكره سازمان برخوردار است . از ضرورت هاي ارتقاي كيفيت و تنوع محصول و رقابت پذيري در سطح واحدهاي توليدي تحقيق و پژوهش است تا اقدامات و فعاليت جامعه و راهبردي تحقيقاتي در زمينه بازار ، فرآيند ، محصول ، افزايش دانايي توليد و حتي مهارتهاي تخصصي و حرفه اي مديران و كاركنان بخشهاي گوناگون صنعت مدنظر و ارزيابي دقيق قرار گيرد . از طرفی از تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات نمی توان ساده گذشت. بنابراین پژوهش حاضر با توجه به نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحقیق و توسعه که در سال های اخیر از کلیدی ترین منابع یک کشور و یا سازمان محسوب می شوند، به تبیین نقش این دو دارایی و منبع استراتژیک سازمانی در توسعه پایدار و مزیت سازمانی می پردازد. در همین راستا تلاش شده است تا چگونگی ارتباط میان فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش های اداری، ارتباطات، پشتیبانی از تصمیم، طرح محصول، برنامه ریزی و کنترل تولید و تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان و متخصصان حوزه تحقیق و توسعه در شرکت الیاف ماهان دلیجان بود که تعداد ۶۰ نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران و به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از ادبیات موضوع و یافته هاي حاصل از تحقیق میدانی، نشان می دهد که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد تحقیق و توسعه تاثیر دارد و بین مولفه های کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد تحقیق و توسعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی : فناوری اطلاعات، تحقیق و توسعه، صنعت الیاف

hinza chemical تبلیغات

 

مقدمه

در دهه اخیر، بسیاری از صنایع با اجرای پروژه‌های ICT توانسته اند بهبودهای عظیمی را در بهره‌وری فعالیت های خود ایجاد کنند. فناوری اطلاعات برای صنایع مختلف مزیت های زیادی ازجمله سرعت در عملیات، ثبات و سازگاری در ایجاد داده، دسترسی به اطلاعات و مبادله آن فراهم کرده است. فناوری اطلاعات به طور فزاینده ای برای دلایل استراتژیک به کار گرفته می شود و می‌تواند باعث ارتقای کارایی در سازمان و بهبود کنترل و بهره وری فرایند های داخلی شود (استوارت[۱]، ۲۰۰۳). در اكثر شركت ها، توسعه محصولات و خدمات جديد يك فرايند تصادفي و بدون برنامه به حساب مي آيد. بجاي ايجاد ساختارهاي منظم براي استخراج ايده هاي جديد و توسعه و انتخاب هم زمان از ميان آنها، اين فرايند غالباً موقتي و بدون برنامه است. تنها در بخش هاي انگشت شماري يك رويكرد ساخت يافته براي توسعه خدمات جديد وجود دارد. شركت هايي که فرايند نوآوري شان را به شكل ساخت يافته تري انجام داده اند و از بي برنامگي آن جلوگيري كرده اند، بهتر می توانند فرصت هاي نوآوري را شناخته و فرايند توسعه محصول/خدمات جديد را مؤثرتر و كاراتر سازمان دهي كنند. بنابراين، نوآوري موفق در محصولات/خدمات بايد رخدادي قابل كنترل باشد (سلیمی و نصیری، ۱۳۸۶).

از طرفی تحقيق و توسعه (R&D)[2] امروزه مهمترين عامل توسعه اقتصادي و رمز موفقيت بنگاه هاي اقتصادي و كشورها در عرصه رقابت جهاني در تجارت و اقتصاد شناخته شده است .اقتصاددانان بر اين باورند كه علم و تكنولوژي به عنوان ابزاري مؤثر و قوي مي تواند  نقش كليدي در فرايند توسعه ايفا كند. در دنياي حاضر  كشورهايي در زمره كشورهاي توسعه يافته  محسوب مي شوند كه از سطح بالاي علم و تكنولوژي برخوردار باشند. از اين رو بسياري از محصولات ،روش ها، ابزارها و تكنولوژي هاي پيشرفته ناشي از توسعه و پيشرفت اين كشورها در عرصه علم و تكنولوژي است ودر طرف مقابل،كشورهاي در حال توسعه و عقب افتاده وجود دارند كه همگي در سطح پاييني از علم و تكنولوژي قرار گرفته اند. با مطالعاتي كه اقتصاددانان بر روي كشورهاي پيشرفته انجام داده اند مشخص شده است كه نرخ بالاي رشد در اين كشورها در اثر كاربرد وسيع بسياري از نوآوري هاي تكنولوژيكي صورت گرفته است . مبناي اين نوآوري هاي تكنولوژيكي ، پيشرفت سريع در زمينة ذخيره كردن دانش علمي و افزودن بر ذخيره دانش علمي به كمك ثروت اضافي در حال افزايش است(موحدي سبحاني،۱۳۷۴).

رشد و موفقيت بنگاه ها با ارتقاي سطح تكنولوژي  امكان پذير است ، چون سطح تكنولوژي  در واحد تحقيق و توسعه ارتقاء پيدا مي كند  لذا سرمايه گذاري در واحد تحقيق و توسعه مي تواند نقش به سزايي در موفقيت بنگاه ها داشته باشد. براي آنكه سرمايه گذاري در واحد تحقيق و توسعه  موجب رشد بنگاه ها بشود، بايد سيستمي مدون براي مديريت فعاليت هاي تحقيق و توسعه وجود داشته باشد. اين سيستم با برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت هاي تحقيقاتي موجب خواهد شد علاوه بر آنكه سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه داراي بازده مطلوب باشد مقدمات افزايش رشد آينده بنگاه نيز فراهم گردد(موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، ۱۳۷۵). کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تحولات زیادی ایجاد کرده است که از آن جمله می توان به سرعت بخشیدن به کارها، منظم تر شده امور و تغییر ساختار سازمانی اشاره کرد. در همین راستا و با توجه به مطالب فوق این پژوهش به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف می پردازد.

 

بیان مساله

کیفیت و اثربخشی سازمان و یا به عبارتی دیگر، بهره وري سازمان علاوه بر عامل منابع انسانی، مدیریت صحیح و … در عصر امروز ، تکنولوژي و فناوري اطلاعات نیز می باشد. فناوري اطلاعات و ابزارهایی ارتباطی از راه دور، ابزارهایی هستند که داده ها، تجهیزات، پرسنل، روش هاي حل مشکل در مدیریت، برنامه ریزي، کنترل فعالیت هاي سازمان ها را تلفیق کرده و با یکدیگر ترکیب می کنند (قربانی، ۲۰۱۱). به عبارت دیگر، فناوري اطلاعات، همه سخت افزارها، نرم افزارها و داده هاي به کار برده شده براي تولید، ذخیره سازي، پردازش و انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی و نیز خدمات مربوط به حفظ این منابع به صورت فعال و آماده بهره برداري را در برمی گیرد. بدون تردید، مهم ترین نقش فناوري اطلاعات در سازمانها، از میان بردن موانع از طریق آسان، فوري، ارزان، بالا بردن اهمیت ارتباط است. فناوري اطلاعات، موانع داخلی سازمان و میان سازمان و محیطش را رفع کرده و سازمان را در عمل، کارآمدتر، اثربخش تر و رقابتی تر قرار می دهد. در داخل سازمان نیز، استفاده از فناوري اطلاعات به این معنا است که افراد و تیمهایی که در بخش ها، سطوح و مکان هاي مختلف کار می کنند، می توانند به آسانی ارتباط برقرار کرده، به صورت الکترونیکی با یکدیگر اطلاعات مبادله کنند (محترمی، ۱۳۸۹) . امروزه فناوري اطلاعات در تمامی بخش هاي سازمان از جمله مهمترین منابع آن یعنی منابع انسانی و مالی به شدت نفوذ پیدا کرده است و این امر سبب شده تا مدیران سازمانی نسبت به منابع موجود (انسانی و مالی) دیدي جامع و علمی داشته باشند.  با این وجود شواهد نشان می دهند که میزان موفقیت کاربرد فناوري،چندان رضایت بخش نبوده ، چرا که موفقیت کاربرد فناوري ، به بافتی که در آن به کار می رود ، بستگی زیادي دارد. به همین دلیل نمی توان نتایج پژوهش هاي پیشین را با اطمینان کامل در بافت هاي جدید به کار گرفت عموما براي بهره وري کامل از فناوري هاي نوین اطلاعات ، باید از سیستم هاي اطلاعاتی مدرن بهره جست. از آنجایی که سرنوشت سازمان ها هر روز بیش از گذشته به فناوري اطلاعات گره می خورد، لذا بدیهی است که در چنین موقعیتی، شناخت تاثیرات فناوري اطلاعات اهمیت فزاینده اي یافته است. فناوري اطلاعات ، افزایش بهره وري و کارایی، حیطه کنترل گسترده تر و کاهش تعداد متخصصان را مجاز می داند و به سازمان ها اجازه می دهد تا دانش متخصصان را تحت کنترل در آورده تا نیاز به تخصص هاي فنی در سازمان کاهش یابد (حسینی، ۱۳۸۹).

آشکار است که بسیاری از بخشها از قبیل خدمات مالی ، فناوری اطلاعات ، تولید ، حمل و نقل، مشاوره ، تولید، خرده فروشی، عمده فروشی و انتشارات ، با ارزیابی استفاده عملیاتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط هستند ، برای اینکه آنها همیشه بر همه ظرفیتهای فناوری متکی اند . به‌هرحال ، ارزیابی این تواناییها و مزایای مربوط به آنها که ممکن است از طریق سازمان مورد بهره برداری قرار گیرد ، فرایندی پیچیده است که در آن هیچ توافقی نسبت به روش ایده آل ارزیابی یا نحوه بهتر انجام دادن آن وجود ندارد .جهت استفاده بهتر از منابع مدیریتی ، توسعه و پذیرش فناوریهای نوین بایستی با شواهد اثربخشی هزینه ای و مدیریتی آن مرتبط باشد . با این حال، باوجود پیشرفتهای عمده اخیر در اجرا و ترویج ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، توسعه این فناوریها تاثیر اندکی در بسیاری از سازمانها دارد .این امر تا حدودی به دلیل پیچیدگی نیروهایی (ازقبیل مقاومت در برابرتغییر ، اشتیاق مدیر ، مبارزات رسانه ای ، نظرات مشتریان ، مشوقهای کارفرما و توسعه های سازمانی ) است که توسعه فناوریهای جدید و روش تعامل ارزیابی ICT با آنها را تعیین می‌کند  (کارنرو[۳]، ۲۰۰۶).

این امر در دورن سازمان نیز قابل مشاهده است. بنابراین مسئله این پژوهش ناشی از یک احساس مبهم در رابطه با تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بخش های مختلف سازمان و صنایع است که در این پژوهش تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص گردد که آیا فناوری اطلاعات بر عملکرد تحقیق و توسعه تاثیر مثبتی دارد یا خیر ؟

 

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

کاربرد فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف ماهان دلیجان دارد.

 

فرضیه های فرعی

 • کاربرد فناوری اطلاعات در قسمت اداری تاثیر مثبتی بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف ماهان دلیجان دارد.
 • کاربرد فناوری اطلاعات در قسمت ارتباطات تاثیر مثبتی بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف ماهان دلیجان دارد.
 • کاربرد فناوری اطلاعات در قسمت پشتیبانی از تصمیم تاثیر مثبتی بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف ماهان دلیجان دارد.
 • کاربرد فناوری اطلاعات در قسمت برنامه ریزی تاثیر مثبتی بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف ماهان دلیجان دارد.
 • کاربرد فناوری اطلاعات در قسمت طرح محصول تاثیر مثبتی بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف ماهان دلیجان دارد.
 • کاربرد فناوری اطلاعات در قسمت کنترل تولید تاثیر مثبتی بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در صنعت الیاف ماهان دلیجان دارد.

 

پیشینه پژوهش

صدفي(۲۰۰۱) تحقيقي تحت عنوان «ارزيابي عملكرد واحدهاي تحقيق و توسعه R&D در چارچوب اهداف استقرار آنها در بخش صنعت»  انجام داد.نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه در زمينه طراحي و ابداع محصول جديد واحدهاي تحقيق و توسعه بيشتر نقش داشته و در اكثر مواقع نقش موثري در اين زمينه ايفا نموده اند. احمدی (۱۹۹۸)، در تحقيق خود با عنوان « ميزان بهره گيري از بخش تحقيق و توسعه در صنايع چيني سازي كشور» به بررسي اين موضوع پرداخته است. اين تحقيق نشان مي دهد افزايش فعاليت هاي تحقيق و توسعه در صنايع به ازاي نزديك شدن عملكرد صنايع به انتظاراتشان در جهت رسيدن به رشد و شكوفايي در زمينه خودكفايي و تهيه مواد اوليه مرغوب تر با اطمينان ۹۵ % معني دار است كه همبستگي بين رشد و شكوفايي و فعاليت هاي تحقيق و توسعه در زمينه مواد اوليه با ضريب ۰٫۴۹۸ در سطح اطمينان معني دار باشد. عسگري (۱۹۹۶)، در تحقيق ديگري بر روي معيارهاي ارزشيابي عملكرد مؤسسات تحقيق و توسعه، به ارزيابي عملكرد واحدهاي تحقيق و توسعه كه نياز به ارزشيابي عملكرد و شكل و محتواي آنها و فرآيند و دامنه شمول ارزشيابي عملكرد و روش ها و بالاخره مديريت فرآيند ارزشيابي را در بر مي گرفت، پرداخت.

فنگا و ديگران[۴](۲۰۰۸) در تحقيق خود روش AHP/DEA را براي اندازه گيري كارآيي فعاليت هاي R&D مديريت به كار برد. او براي توسعه يك وسيله بهتر براي ارزيابي عملكرد فعاليت هاي تحقيق و توسعه(R&D) مديريت در دانشگاه هاي تحقيق محور تركيبي از فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP و تحليل پوششي داده ها DEA در راستاي ارزيابي كارآيي، فعاليت هاي R&D مديريت پيشنهاد داد.  لوپز و همکاران[۵]  (۲۰۰۸) به تحلیل اثرهاي بلندمدت سرمایه R&D   داخلی و خارجی بر TFP ده زیربخش صنعتی در شش کشور توسعه یافته، پرداخته اند. نتایج بیانگر آن است که،  اگرچه فعالیتهاي تحقیق و توسعه در هر یک از زیربخشهاي داخلی، باعث تولید فناوري در عرصۀ ملی شده و تأثیر مثبت و معناداري بر رشد بهره وري کل عوامل تولید دارد، سرریزهاي تحقیق و توسعه زیربخشهاي مختلف، براي دیگر زیربخش هاي همان کشور و شرکاي تجاري آنها، اثرهاي مثبت بزرگتري بر روي رشد بهرهوري کل عوامل تولید به همراه خواهد داشت. همچنین، شواهد تجربی نقش ارتباطات تجاري را به عنوان کانال انتقال فناوري خارجی، تأیید میکند.

مغفرتی (۱۳۹۳)، ارائه مدلی مفهومی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای R&D شرکت های تولیدی با رویکرد DEA/AHP بیان می کند : بر اساس تحلیل داده های مدل مورد بررسی جنبه های مالی دارای بالاترین وزن، عملکرد پژوهشی دارای پایین ترین وزن بود. در بررسی به عمل آمده ۳ واحد تحقیق و توسعه کارا و ۱۰ واحد ناکارا بودند. برای رتبه بندی از مدل اندرسون-پیترسون استفاده شد که نتایج نشان داد کاراترین واحد تحقیق و توسعه، واحد شرکت پارس شهاب و واحد های شرکت ایحاگسترو نیکا در رتبه های بعدی قرار داشتند. باقرزاده (۱۳۹۱) در تحقیق تحت عنوان «تحلیل ارتباط تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت ایران» نتیجه می  گیرد که در انتخاب شرکای تجاری در صنایع ایران دقت لازم باید به خرج داده شود و هزینه های تحقیق و توسعه بیشتری داده شود تا بهره وری کل عوامل تولید بالا رود.

 

روش تحقیق

تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است. تحقیق حاضر از حیث چگونگی به دست آوردن داده­های مورد نیاز توصیفی(غیرآزمایشی) و از نوع پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. در اين تحقيق از یک پرسشنامه ۲ بخشی استفاده شد. بخش اول پرسشنامه مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی بود. در بخش دوم بر اساس تحقیق آنجل و همکاران[۶] (۲۰۰۴) کاربرد فناوری اطلاعات به بخش های اداری، ارتباطات، پشتیبانی از تصمیم، برنامه ریزی، طرح محصول و کنترل تولید تقسیم بندی شد. این بخش خود به دو دسته سوال تقسیم بندی می شود. در سمت راست پرسشنامه افراد پاسخ دهنده باید میزان اهمیت و تاثیر کاربرد فناوری را در هر کدام از بخش ها در عملکرد تحقیق و توسعه را مشخص کنند و در سمت چپ میزان استفاده فناوری را در شرکت الیاف ماهان مورد مشخص کنند. این پرسشنامه بر اساس ادبیات پژوهش تدوین شده است و از نظر روایی محتوایی به تایید اساتید و خبرگان فناوری اطلاعات و تحقیق و توسعه نیز رسیده است. از نظر قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه مذکور ۸۵/۰ بدست آمد، که این عدد نشانگر این است که پرسشنامه مورد استفاده دارای قابلیت اعتماد است.

 

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه فعالین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحقیق و توسعه در صنایع الیاف شهرستان دلیجان می باشند که طبق مطالعات کتابخانه ای و برآورد و استعلام از کارخانه های مذکور ۱۰۰ نفر می باشند.برپایه نمونه گیری تصادفی ساده؛ یک گروه نمونه شامل ۶۰ نفر از افراد فعال مرتبط با حوزه مورد پژوهش با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. با انتخاب روش نمونه برداری تصادفی ساده، سعی بر آن بوده است که نمونه بدست آمده تا حد ممکن معرف جامعه و از لحاظ تعداد، متناسب با پژوهش های توصیفی باشد. علت انتخاب روش نمونه برداری تصادفی ساده این بوده است که افراد جامعه مورد بررسی از لحاظ تعداد کم بوده اند و دسترسی به تمام آن ها امکان پذیر بوده است. با در نظر گرفتن درصد کمی خطا و مشاوره با اساتید تعداد ۶۰ نفر انتخاب شدند.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها :

داده های جمع آوری شده به دوروش توصیفی واستنباطی به شرح زیرتجزیه وتحلیل شد : در آمار توصیفی به مرتب کردن اطلاعات و محاسبات فراوانی ، میانگین و استخراج نمودار‍‍ پرداخته شده است و در بخش آمار استباطی، ابتدا از آزمون کالماگورف اسمیرنوف استفاده شد تا مشخص شود که می توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد یا خیر؟ برای بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد تحقیق و توسعه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. برای بررسی تفاوت میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با حد ایده آل استفاده در صنعت الیاف ماهان از تحلیل شکاف و آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. دراین پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار (SPSS  )۱صورت گرفته است.

 

بررسی فرضیه های پژوهش

در این بخش به بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد ۶ گانه بخش اداری، ارتباطات، پشتیبانی از تصمیم، برنامه ریزی، طرح محصول و کنترل تولید می پردازیم. برای بررسی این امر سوالاتی در قالب پرسشنامه تدوین شد از در هر قسمت از متخصصان سوال شده است که این بعد از استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه چقدر موثر است. برای بررسی این فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.  برای بررسی این فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این آزمون در ذیل آمده است.

جدول (۱-۱). همبستگی بین کاربرد اداری و تحقیق و توسعه

فناوری اطلاعات

طبق جدول فوق ضریب همبستگی بین تمامی مولفه های مورد بررسی و عملکرد تحقیق و توسعه مثبت و معنی دار می باشد.

 

تحلیل شکاف کاربرد پذیری فناوری اطلاعات در صنعت الیاف ماهان

برای بررسی تفاوت خدمات ادراک شده  و مورد انتظار در ابعاد مورد بررسی از آزمون t  دو گروه وابسته استفاده شد .

جدول (۱-۲). نتایج آزمون t  دو گروه مستقل

همان گونه كه نتايج جدول فوق نشان مي دهد از آنجا که مقدار t های به دست آمده مولفه های مورد بررسی با درجه آزادی ۵۹، از مقدار t جدول بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح معني داري اين آزمون برای هر کدام از مولفه ها کوچکتر از سطح معني داري ۰۵/۰ مي باشد، بنابراين با ۹۵درصد اطمينان مي توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات دو گروه (کاربرد ارائه شده و مورد انتظار) معني دار می باشد. بنابراین می توان گفت بین میزان کاربرد و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیق و توسعه و وضعیت ایده آل این تاثیر تفاوت معنی دار است.

 

نتیجه گیری

با توجه به نتایج بررسی فرضیه اول می توان نتیجه گرفت که بكارگيري گسترده‌ي فاوا در فرايند هاي اداري صنایع، همزمان با تحوّل در رويكردهاي اداري درجهان، زمينه‌‌ي شكل‌گيري سازمانهاي هوشمند را فراهم آورده است. اين نوع سازمانهاي هوشمند از جمله نيازمندي‌هاي كليدي جوامع دانش‌بنيان مي باشند و رويكردهاي توسعه‌ي مهارت‌هاي دانشي و كارآفريني مد نظر مديريت جهادي را دنبال مي‌نمايند. در اين سازمانها ، فرايندهاي ياددهي ويادگيري تقويت شده و محيط تعاملي يكپارچه براي ارتقاي مهارت‌هاي كليدي كاركنان با تكيه بر فعاليت‌هاي گروهي و هوشمند، در عصر دانايي محور فراهم مي‌شود. در همین راستا نیز صنایع الیاف ماهان باید به سوی هوشمند سازی بخش اداری خود حرکت کند تا به سبب بهبود این بخش عملکرد بخش تحقیق و توسعه خود را بهبود بخشد. با توجه به نتایج بررسی فرضیه دوم می توان نتیجه گرفت که بكارگيري گسترده‌ي فاوا در فرايند هاي ارتباطی صنایع، همزمان با تحوّل در رويكردهاي ارتباطی مانند به وجود آمدن اینترنت، شبکه های اجتماعی و … درجهان، زمينه‌‌ي شكل‌گيري سازمانهاي ارتباط گرا را فراهم آورده است. صنایع الیاف ماهان می تواند با ایجاد سامانه های ارتباطی در بخش تحقیق و توسعه و با کاربرد فناوری های ارتباطی به وجود آمده به بهبود عملکرد بخش تحقیق و توسعه کمک کند. این سامانه می‌تواند یک شبکه مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکه مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد. در همین راستا نیز صنایع الیاف ماهان باید به سوی هوشمندسازی و مرتبط کردن بخش های گوناگون در شرکت حرکت کند تا به سبب بهبود این عمل عملکرد بخش تحقیق و توسعه خود را بهبود بخشد. با توجه به نتایج بررسی فرضیه سوم صنایع الیاف ماهان باید به سوی هوشمندسازی و مرتبط کردن بخش های گوناگون در شرکت حرکت کند تا به سبب بهبود این عمل عملکرد بخش تحقیق و توسعه خود را بهبود بخشد. در راستای نتایج پژوهش صنایع الیاف ماهان باید به سوی هوشمندسازی و مرتبط کردن بخش های گوناگون و پیاده کردن سیستم ERP در شرکت حرکت کند تا به سبب بهبود این عمل عملکرد بخش تحقیق و توسعه خود را بهبود بخشد. صنایع الیاف ماهان نیز باید در قسمت طرح محصول فناوری اطلاعات و ارتباطات را گسترش دهد تا عملکرد بخش تحقیق و توسعه بهبود یابد.

در پایان قابل ذکر است که این پژوهش با هدف مطالعه ي تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد بخش تحقیق و توسعه در شرکت الیاف ماهان شهرستان دلیجان انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق،کاربرد فناوری اطلاعات در بخش اداری، ارتباطات، پشتیبانی از تصمیم، طرح محصول و کنترل پروژه موجب بهبود عملکرد بخش تحقیق و توسعه می شود. بر این اساس، اطلاع رسانی به واحدهاي تولیدي مبنی بر افزایش سهم کاربردپذیری فناوری اطلاعات در صنعت الیاف ماهان به بهبود عملکرد تحقیق و توسعه کمک می کند. از سویی دیگر، شرکت میتواند با ایجاد مشوق هاي مالی، برگزاری کارگاه های آموزشی و حمایتی از کارکنان، آن ها را به استفاده از فناوری اطلاعات تشویق کند تا از این طریق به اثربخشی تحقیق و توسعه کمک شایانی کند.

 

[۱] Stewart

[۲] Research and Development

[۳] Alberto carneiro

[۴] Fenga et al

[۵] Lopez et al.

[۶] Martinez-Lorente, Angel R., Sanchez-Rodriguez, Cristobal; Dewhurst, Frank W

 

 

منابع فارسی :

 1. مهدوي، محمد تقي – فرهنگ صنعتي – انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن – آ ذرماه۱۳۸۶٫
 2. مهدوي، محمد نقي، فرهنگ توصيفي تكنولوژي، انتشارات چاپار، ۱۳۸۰٫
 3. موحدي سبحاني، فرزاد، طراحي سيستم تحقيق و توسعه در شركت هاي بزرگ، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۳۷۴٫
 4. موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، طرح تفصيلي موانع توسعه در ايران،شبيه سازي نقش تحقيق و توسعه در فرايند توسعه، تهران، ۱۳۶۸٫
 5. ميرسپاسي، ناصر (۱۳۷۴).«جايگاه مديريت عملكرد در استراتژي منابع انساني» سمينار مديريت عملكرد، تهران.
 6. نيلي، دکتر مسعود و همکاران كليات وخلاص هاي از مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور- ١٣٨٤
 7. هيأت وزيران، آيين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، ۱۳۸۱
 8. وزيري، بزرگمهر، نقش جامعه، نشست هاي علمي و ساختارهاي تحقيقاتي در تحقيق و توسعه صنعتي، مجموعه مقالات سمينار تحقيق و توسعه، تهران، ۱۳۶۸٫

منابع انگلیسی

 1. Alberto carneiro،(۲۰۰۶) adopting new technologies، hand book or business strategy، ۲۰۰۶، pp 307-312.SYSTEM.parsiblog.com
 2. Amidon, Debra, M. (۲۰۰۲) Towards an innovation super-highway, The globalization of Knowledge strategy, Knowledge management Journal, June, PP: ۱۱-۱۲۰.
 3. Anderson, J. C. and Narus, J. A. (1990), “A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firmworking Partnerships”, Journal of Marketing, 54, 42-58.
 4. : GlobalCompetitiveness Report 2002-2003
 5. OECD (2012); MEASURING R&D IN DEVELOPING COUNTRIES, Annex to the Frascati Manual; Paris: OECD.
 6. The World Bank – “The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations”, 2005
 7. UNIDO Industrial Development Report- 2005,” Capability Building for Catchingup,Historical, Empirical and Policy Dimensions”
 8. Wagner, S. Caroline and et al. “Can Science and Technology Capacity be measured?”- Amsterdam School of Communication Research, University of Amsterdam- Page ٣-
 9. Wild, Ray; Technology And Management; Cassell, 1990. .http://www.osram.com 2007 CD- by World.

تحریریه مجله نساجی کهن

ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

جهت دریافت آخرین خبرها و به روز ترین نمایشگاه های نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید
[instagram-feed]

دانلود رایگان کاتالوگ جدید فرش رویال هالی ترکیه

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن