بهار سخت صادرات ايران

در بيستمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران عنوان شد: بهار سخت صادرات ايران در راه است

اگرچه تعداد حاضران در جلسه بيستمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران كمتر از انتظار بود و شماري از نمايندگان بخش خصوصي و دولتي در اين نشست شركت نداشتندولي حضور محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران به عنوان ميهمان ويژه اين جلسه و اعلام اخباري در خصوص تصويب تعويق يك ساله ماليات بر ارزش افزوده، از حاشيه هاي اين نشست كاست و به متن آن افزود.

در اين نشست در خصوص تصويب يك فوريت لايحه هدفمندي يارانه ها، بودجه سال ۸۸، بحران مالي جهان و اثرات آن بر ايران و توقف رشد صادرات غيرنفتي سخن گفته شد و تنها عضو زن هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در نطق پيش از دستور خود در خصوص راهكارهاي تقويت اقتصاد ايران در شرايط تحريم سخن گفت.
مجلس شتابزده عمل نكند

در آغاز اين نشست، «يحيي آل اسحاق» رييس اتاق تهران از وقوع حادثه غزه ابراز تاسف كرد و سپس به بررسي موضوع تصويب يك فوريت لايحه هدفمندي يارانه ها به عنوان مهم ترين موضوع روز پرداخت.
آل اسحاق در تشريح برنامه هاي بيستمين نشست هيات نمايندگان گفت: در خريد و تجهيز ساختمان جديد، به طور كامل شفاف سازي صورت گرفته و تاكيد ما اين است كه همه اعضاي اتاق به طور كامل در جريان فرآيند انتقال به محل جديد قرار گيرند.

آل اسحاق با اشاره به تصويب يك فوريت لايحه هدفمندي يارانه ها در مجلس گفت: سياستي با ابعاد هدفمندي يارانه ها، بسيار بيشتر از آن چه تاكنون مطرح شده بر حوزه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور تاثير مثبت و منفي دارد، بنا براين آن چه اهميت دارد اين است كه نمايندگان مجلس، به طور دقيق به ارزيابي اين سياست پرداخته و آثار مثبت و منفي آن را به دور از شعارهاي سياسي، مشخص كنند.
وي گفت: همه براين نكته تاكيد داريم كه در وهله اول دولتي بودن اقتصاد و پس از آن، نحوه توزيع يارانه ها در زمره بزرگ ترين مشكلات كنوني اقتصاد ايران هستند، بنابراين زماني كه با چنين مشكلات فراگيري مواجه هستيم بايد تدبيري ملي در مورد آن بينديشيم.

رييس اتاق ايران گفت: اعتقاد همه كارشناسان و كارگزاران بر اين است كه يارانه ها به سرانجام مشخصي برسد و با تكيه بر الگوهاي علمي و كارشناسي شده، بهترين راه انتخاب شود، اما نكته اي كه در اين زمينه بايد به آن توجه داشته باشيم، اين است كه براي هدفمندي يارانه ها نبايد دچار تعجيل شويم.
آل اسحاق با اشاره به اعلام رقم ۶۰۰ميليارد دلاري توزيع يارانه سوخت در كشور گفت: اعلام اين رقم از سوي معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نشان مي دهد كه در سال هاي گذشته، در اين حد و اندازه يارانه دود شده است درحالي كه اگر اين رقم به درستي مديريت مي شد، مي توانستيم اقتصاد ايران را به بهترين شرايط تاريخ رهنمون سازيم.
وي افزود: هدفمندي يارانه ها عواقب گوناگوني دارد ازجمله اين كه طبق پيش بيني بانك مركزي در بهترين حالت اين امكان وجود دارد كه تورم فعلي به سطح ۳۵درصد افزايش پيدا كند بنابراين بايد ديد چنين ظرفيتي در جامعه وجود دارد؟

آل اسحاق گفت: در مورد سياستي سخن مي گوييم كه اجراي آن ضروري است، اما آثار فراگيري بر جامعه دارد كه بايد با مدل هاي مختلف، ابعاد آن را شناسايي كرده و براي كاهش تبعات منفي آن، برنامه ريزي كنيم. وي افزود: تصميم گيري درمورد يارانه ها بسيار حساس و پراهميت است و انتظار ما از مجلس اين است كه بدون شتابزدگي و با نگاهي همه جانبه به موضوع نگريسته شود. اين موضوع بارها در سطح اتاق ايران مطرح شده است كه ما آمادگي كامل براي مشاوره در اين موضوع را داريم. رييس اتاق تهران پس از آن كه نمايندگان مجلس را به پرهيز از شتاب زدگي در بررسي لايحه هدفمندي يارانه ها دعوت كرد، از نگراني بخش خصوصي در مورد آثار كاهش قيمت نفت و بحران جهاني اقتصاد سخن گفت و افزود: با توجه به افت قيمت نفت، بودجه سال آينده بيشتر از آن چه پيش بيني مي شد، دچار تاخير شده است درحالي كه قيمت جهاني نفت هم چنان در فراز و نشيب است و هيچ كس به درستي نمي داند بودجه سال آينده چگونه بايد تنظيم و تدوين شود.

وي گفت: شواهد نشان مي دهد كه دخل و خرج فعلي كشور با توجه به قميت جهاني نفت، متناسب نيست يعني دچار كسري بودجه خواهيم شد.
آل اسحاق گفت: در اين شرايط توجه به بخش توليد، عدم تعطيلي پروژه هاي عمراني و سرمايه گذاري و پرهيز از تمركز بر بخش خدمات بايد مورد توجه باشد.

وي افزود: نكته مهم اين است كه توليد در شرايط فعلي دچار آسيب جدي شده است و با توجه به شرايط ركود جهاني، نياز به برنامه ريزي گسترده دارد. حداقل انتظار بخش خصوصي اين است كه دولت، همانند آن چه در همه كشورهاي دنيا در مواجهه با بحران مطرح شده است، براي خروج بخش توليد از بحران برنامه ريزي كند.
رييس اتاق تهران گفت: درطول ماه هاي گذشته بر تسهيلات بانكي قفل هاي كلاني زده شد و اكنون ركود جهاني هم قفل كلان تري بر توليد زده است و حداقل انتظار ما از دولت اين است كه بندهاي توليد و تجارت را در اين شرايط باز كند تا بخش خصوصي بتواند براي خروج از شرايط بحراني، تدابير لازم را اتخاذ كند.
وي افزود: براساس آن چه در جريان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مشاهده كرديم، مقامات اقتصادي كشور وعده بازنگري در زمان اجراي آن را دادند، اما ظاهرا هنوز اين وعده عملي نشده است به گونه اي كه نوعي سردرگمي در اقتصاد كشور به وجود آورده است.

تعويق يك ساله ماليات بر ارزش افزوده براي همه
اما در ادامه سخنان يحيي آل اسحاق، رييس اتاق ايران كه به عنوان ميهمان در اين نشست حاضر شده بود، نتيجه آخرين تلاش هاي چند روزه اخير خود را در خصوص تعويق يك ساله ماليات بر ارزش افزوده براي فعالان اقتصادي اعلام كرد.

محمد نهاونديان در آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران كه هفته گذشته برگزار شده بود به تمامي فعالان بخش خصوصي وعده داد تا با پيگيري مجدانه اين موضوع را پيش از موعد مهلت تسليم اظهارنامه هاي مالياتي به نتيجه برساند.

رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در اين نشست به تشريح آخرين نتايج به دست آمده در اين راستا پرداخت و گفت: در اين خصوص با وزراي اقتصاد و صنايع و نيز معاون اجرايي رييس جمهور به طور حضوري رايزني شد و نامه اي نيز خطاب به رييس جمهور نوشته شد.
وي گفت: به همين منظور به عنوان جلسه نهايي براي تصويب تعويق يك ساله ماليات جلسه اي در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده و ما منتظر پاسخ نهايي هستيم.نهاونديان افزود: تلاش ما بر اين است كه آغاز اجراي اين قانون از تاريخ اول آبان ماه سال ۸۸ باشد.رييس اتاق ايران همچنين در خصوص بودجه سال ۸۸گفت: با توجه به اينكه كاهش قيمت در بازارهاي صادراتي تقاضاي كل صادركنندگان را با مشكلات مضاعفي مواجه كرده در بودجه ريزي حتما بايد از صادركنندگان حمايت جدي شود.وي نحوه اين حمايت را چنين عنوان كرد: بحث جايزه صادراتي در بودجه ريزي بايد به همان شكل رديف بودجه سازمان هاي دولتي مطرح شود. چرا كه تنها اضافه كردن چند درصد به بودجه سال گذشته و در نظر گرفتن سنوات براي آن نمي تواند پاسخگو باشد.
نهاونديان ادامه داد: شايسته اين است كه همه نمايندگان مربوطه در مجلس، دولت، اصناف و وزارت بازرگاني اين مساله را مورد پيگيري قرار دهند و به اين روش فعالان اقتصادي عزم عملياتي حمايت از صادرات را ببينند.
سوز شلاق بحران اقتصادی
اسدالله عسگراولادی، عضو شناخته شده هیات نمایندگان اتاق تهران که طبق برنامه باید نخستین نطق پیش از دستور را ایراد مي کرد، در سخنانی خواستار توجه بیشتر به بحران اقتصادی شد.
اسدالله عسگراولادی گفت: آمارهای تهیه شده از وضعیت صادرات ۹ ماه گذشته نشان مي دهد که برخلاف روند سال های پیشین، رشد صادرات متوقف شده و برخلاف جهش های صادراتی گذشته، در شرایط بحران کنونی جهان، روندی رو به سقوط را نیز در پیش گرفته است.
وی افزود: نشانه های روشنی از منفی شدن روند صادرات مشخص شده و فقط مي توانیم دعا کنیم که خداوند این روند را متوقف کند، اما نباید این نکته را پوشیده نگه داشت که بحران اقتصادی، گریبان صادرات کشور را هم گرفته است به گونه ای که بسیاری از صادرکنندگان درگیر عواقب این بحران شده اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بسیاری از صادرکنندگان در فروش کالاها دچار مشکل شده اند به گونه ای که حتی کالاهای فروخته شده آن ها به دلیل بحران مالی خریداران، تحویل گرفته نمي شود یا این که در مقابل کالاهای تحویل گرفته شده، پولی پرداخت نشده است.
وی افزود: این موضوع صادرکنندگان ما را با مشکلات زیادی مواجه کرده و پیش بینی من این است که بهار آینده، بهاری سخت برای صادرات ایران خواهد بود. همان گونه که ريیس اتاق تهران هم اشاره کرد، در این گونه مواقع، انتظار از دولت ها این است که به کمک بخش خصوصی بیایند و ما انتظار داریم که دولت در هر شکل ممکن به صادرکنندگان کمک کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: گمان مي کردیم که خشکسالی را پشت سرگذاشته ایم، اما شواهد نشان مي دهد که خشکسالی ادامه دارد، بنابراین از دولت مي خواهیم بوجه ای در اختیار مراجع مربوطه قرار دهد تا بتوانند به کشاورزان و صادرکنندگان که با مشکل بزرگ خشکسالی روبه رو هستند کمک کنند.
ريیس کنفدراسیون صادرات کشور گفت: با توجه به شرایط کنونی ایجاد شده، تولید برای صادرات که هدفی بزرگ عنوان شده است دیگر جایگاهی در اقتصاد کشور ندارد به این دلیل که تولید کنندگان با مشکلات زیادی مواجه شده اند و به همین دلیل از روسای اتاق های ایران و تهران مي خواهیم برای حل بحران تولید و صادرات اتاق بحران تشکیل دهند.
وی گفت: از وزیر بازرگانی هم مي خواهیم به این موضوع توجه بیشتری نشان دهد به این دلیل که سال آینده را سال سختی مي دانیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از این جمله که اقتصاد ایران درگیر بحران جهانی نمي شود گفت: بدون تعارف درگیر بحران جهانی اقتصاد شده ایم و سوز شلاق آن را روی شانه های خود احساس مي کنیم پس تعارف را کنار بگذاریم و به فکر خروج از این بحران باشیم.
وی گفت: فضا فضای ناامیدکننده ای است، اما نباید ناامید باشیم و باید تلاش کنیم تا به بهترین شکل، بحران را تبدیل به فرصت کنیم.
اسدالله عسگراولادی گفت: من به عنوان کسی که سال ها در این عرصه خدمت کرده است، به یاد دارم که اقتصاد ایران چهار یا پنج بحران دیگر را پشت سر گذاشته و هر گاه این مساله، جدی گرفته شده و با همفکری و هم اندیشی برای حل آن اقدام کرده ایم، با سربلندی از آن بیرون آمده ایم. وی افزود: هم اکنون نیز چنین است و اگر تلاش کنیم و مساله را به خوبی دریابیم مي توانیم راهکارهای مناسب را نیز بیابیم و از بحران امروز نیز با سربلندی بیرون بیاییم.

وی گفت: تجربه بحران جهانی سال ۱۹۲۹، پیش روی همه کشورها قرار دارد. این بحران به گونه ای بود که تنها در آمریکا، چهار هزار نفر خودکشی کردند، اما دیدیم که دنیا از آن بحران عبور کرد، بنابراین باید به فکر تنظیم و تدوین سیاست هایی باشیم که این بحران را برای ما به حداقل ممکن کاهش دهد.
وی افزود: به جای بزرگ نمایی بحران دیگران به فکر حل بحران خود باشیم و به این فكر کنیم که عواقب آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

وی با اشاره به حضور افراد با تجربه در هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اعضای اتاق تهران بین ۱۰ تا ۵۰ سال تجربه دارند و شاید جمع تجربه این تشکل، بیش از دو هزار سال باشد بنابراین از دولت مي خواهیم که این تجربیات مهم را کنار نگذارد و از تک تک فعالان بخش خصوصی برای هم اندیشی و همفکری استفاده لازم را ببرد.وی در ادامه سخنانش با اشاره به فضای خاصی که بر اقتصاد کشور حاکم شده است گفت: از روسای اتاق های ایران و تهران مي خواهم که بر تعداد نشست های بخش خصوصی بیفزایند و همواره به فعالان بخش خصوصی امید تزریق کنند.
وی با اشاره به دشواری کسب وکار در کشور گفت: چاره ای نداریم جز این که برای حل این مشکل از کارآفرینان و متخصصان دعوت کنیم تا با حضور در اتاق و همفکری با نمایندگان و مسوولان دولتی در راستای کاهش هرچه بیشتر دشواری های کسب وکار تلاش کنیم.

وی همچنین با اشاره به تدوین لایحه تجارت در دولت گفت: لایحه تهیه شده دارای ۳۰۰صفحه و۱۰۲۸ ماده است که در ۴۰۰ ماده آن به بخش خصوصی اهانت شده است و من ۲۲۰ مورد به آن ایراد گرفته ام و امیدوارم این لایحه مورد بررسی همه همکاران قرار گیرد.

راهكارهاي گذار از بحران
سیده فاطمه مقيمي هم در اين نشست با اشاره به اينكه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با بيش از دو هزار و پانصد عضو زن يكي از بزرگترين تشكل هاي كشور در امور مرتبط با زنان محسوب مي شود، اظهار كرد: اعضاي آن با فعاليت در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله صنايع غذايي، حمل و نقل، مواد نفتي و دارويي، محصولات شيميايي، محصولات كشاورزي، صنايع سنگين و مهندسي در عرصه اقتصادي ايفاي نقش مي كنند، بنابراين نقش شوراي بانوان بازرگان اين اتاق به منظور فعال سازي و توانمندسازي هرچه بيشتر زنان و نيز استفاده از راهكارها و نظرات آن ها در راستاي توسعه اقتصادي كشور بسيار چشمگير است.

وي با اشاره به برگزاري سمينار تقويت اقتصاد ايران و روش برون رفت از تحريم اظهار كرد: با توجه به برهه زماني كه كشور ما در آن قرار دارد مساله تقويت اقتصاد كشور و راهكاري مقابله با تحريم اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است با نظر به اينكه فرآيند خصوصي سازي در كشور به عنوان اصلي ترين راه حل به منظور تقويت اقتصاد كشور مطرح است.
مقيمي گفت: از ديگر موارد مقابله با تحريم مي توان به انجام معاملات با ارزهايي مثل ين ژاپن يا درهم امارات كه با ريسك كمتري مواجه است اشاره كرد؛ چراكه تحريم اقتصادي بيشتر از جانب آمريكا و بعضي كشورهاي اروپايي اعمال مي شود.

رييس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران گفت: گرايش به كشورهاي آسيايي نيز مي تواند به ايران اين مجال را بدهد كه اولابرنامه ريزي براي استفاده از ظرفيت همكاري با كشورهاي شرقي و شمالي خود براي روزهاي سخت را در ذهن داشته باشد و ثانيا از پتانسيل هاي اين كشورها براي مقابله با تحريم ها و تهديدات استفاده نمايد. اكنون استفاده از امكانات درياي خزر، آسياي مركزي و قفقاز مي تواند به عنوان مكمل يا به دلايلي براي مجاري سنتي ارتباط ايران در خليج فارس و از طريق تركيه مدنظر باشد.

مقيمي گفت: تدوين قوانين پايدار براي صنعت كشور با مشاركت NGO هاي بخش خصوصي مانند اتاق بازرگاني، ايجاد تسهيلات بانكي و قوانين بانكي تسهيل كننده گردش صنعت، تقويت صادرات، تخصيص رقمي از بودجه كشور براي R&D، تنظيم بازار داخلي و حذف واسطه هاي متعدد، حذف يارانه ها، تضمين امنيت سرمايه گذاري، جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها، خريد و انتقال صنايع مادر و تكنولوژي هاي روز مورد نياز و كارخانه هاي وابسته به آن به كشور به جاي محصولات تمام شده و عبور از مرحله مونتاژ به مرحله توليد و خودكفايي از جمله راهكارهاي تقويت اقتصاد كشور است.

وقت را از دست ندهیم
علی شمس اردکانی هم در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: لایحه هدفمند کردن یارانه ها با فوریت در مجلس بررسی مي شود پس اتاق نیز نباید وقت را از دست ندهد و با جدیت و سرعت تمام به بررسی آن بپردازد.

وی افزود: انرژی باید همواره به سرمایه تبدیل شود و چنانچه این اتفاق نیفتد سرمایه از دست رفته است اما متاسفانه در کشور ما این مشکل وجود داشته ما به جای تبدیل انرژی به سرمایه فقط آن را مصرف کرده ایم.
وی گفت: برای رسیدن به جایگاه اقتصاد اول منطقه که هدف سند چشم انداز است نیاز به تجمیع سرمایه داریم پس تا آنجا که مي شود سرمایه های حاصله از انرژی را به بخش تولید ببریم. وی افزود: پیشنهاد مي کنم ۵۰ درصد بودجه را به بخش تولید و سرمایه گذاری اختصاص دهیم و مابقی به جبران نقدینگی، کمک به تجهیز پالایشگا ه ها، آموزش و تقویت نیروی انسانی و هزینه های دولت اختصاص داده شود. همچنین انرژی گاز را نیز مي توانیم به ارزش افزوده تبدیل و به کمک آن فرصت های شغلی جدید ایجاد کنيم.

ماده ۷ اصلاح شود
پس از آن محسن بهرامي ، رييس كميسيون تجارت اتاق تهران، به تشريح آخرين وضعيت اصلاح و تهيه پيش نويس قانون مقررات صادرات و واردات از سوي اين كميسيون پرداخت. وي با بيان تك تك موارد پيشنهادي اتاق تهران براي اصلاح اين قانون مهم ترين مورد اصلاحي را تغيير ماده ۷ دانست و اصلاح آن را موجب شفاف تر شدن آمار صادراتي عنوان كرد. بهرامي همچنين پيشنهاد اصلي ديگري كه در اين متن پيشنهادي آمده است را تاكيد بر صدور كارت بازرگاني صرفا از سوي اتاق تهران بيان كرد و گفت: پيشنهاد اصلي مطرح شده اين است كه صحن اجراي عمليات بازرگاني كماكان به عهده اتاق بازرگاني باشد. محمدصادق مفتح،معاون وزير بازرگاني و عضو دولتي هيات نمايندگان اتاق تهران نیز گفت: برای کمک به تولید و صنعت باید تشکل ها را محور قرار داد باید سیاست ضدانحصار و تشکل محوری را در پیش گیریم و به این ترتیب بازار را ساماندهی و کنترل کنیم.

از آقای غضنفری متشکریم
فرهاد فزونی نیز گفت: از آقای غضنفری متشکریم که به اتاق متذکر شد که با حرف نمي توان کاری از پیش برد و نیاز به زیرساخت سازی است اما از ایشان مي خواهیم این پیشنهاد را به دولت نیز بدهند و دولت نیز به زیرساخت ها بپردازد.وی افزود: بانک مرکزی نیز کاهش سطح قیمت ها را که ناشی از مسائل جهانی است به تمهیدات بانک نسبت ندهد چرا که این امر کاملابدیهی است.فزونی گفت: دولت از پایین آمدن قیمت مسکن و مصالح آن زیاد خوشحال نباشد چرا که چنانچه این رویه ادامه یابد فعالان این صنعت نیز از فعالیت دست خواهند کشید و دوباره با بحران مسکن مواجه خواهیم شد.

لایحه تورم آور، آلودگی بیماری زا
پدرام سلطانی نیز گفت: با خوشبینی نمي توان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد بنابراین لایحه هدفمند کردن یارانه ها نه تنها به اقتصاد کمک نمي کند بلکه تورم را نیز بالاخواهد برد.
وی گفت: با شرایط کسری بودجه که هم اکنون با آن مواجهیم نمي توان انتظار داشت که بتوان به صادرات کمک چندانی کرد. پس باید به دنبال راهکار دیگری باشیم و با ایجاد تعادل و تعامل میان صادرات و واردات بر این مشکل فائق آییم.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: آلودگی شهر نیز مشکل دیگری است که نه تنها به بهداشت و سلامت بلکه به اقتصاد ما نیز لطمه وارد خواهد کرد بنابراین باید درباره آن نیز فکری کرد.وی با انتقاد از محدود کردن فضای کسب و کار توسط برخی نهادهای دولتي گفت: جلوی کار شرکت های کامپیوتری را نیز نگیرند چرا که اشتغال زا بوده و خدمات زیادی را ارائه مي دهند همچنین جلوی انحصارگری را مي گیرند و به بخش خصوصی فرصت داده مي شود همچنین به این ترتیب مي توان به مخابرات نیز در ارائه خدماتش کمک کرد.

زنگ خطر برای معادن
حمیدی انارکی نیز در این نشست گفت: تمام تلاش ها بر آن بود که به بخش صنعت و تولید کمک شود اما طرح منابع طبیعی و آبخیزداری چنانچه به تصویب برسد زنگ خطر بزرگی برای معادن و اکتشافات کشاورزی ما خواهد بود پس قبل از اینکه این قانون تصویب شود به دقت آن را بررسی کنید.

رونق از حمل و نقل رفت
اما میرمحمدصادقی، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: با توجه به بحران به وجود آمده طبیعی است که عملیات حمل و نقل نیز رونق خود را از دست داده باشد. کشتیرانی جمهوری اسلامي ایران نیز هم اکنون با مشکل مواجه است اما مشکل بزرگتر این است که تجار ما نیز به جای استفاده از وسایل نقليه ملی از وسایل نقلیه بین المللی استفاده مي کنند و به این ترتیب صدمات بیشتری را به این صنعت وارد مي کنند. به طوری که هم اکنون ۶۰ تا۷۰ درصد از حمل و نقل ما توسط شرکت های بین المللی صورت مي گیرد. در این شرایط ما باید به هم کمک کنیم تا از بحران خارج شویم پس از همه تجار مي خواهم که به این مساله نیز توجه کنند و ما را در این عرصه یاری نمایند.
داروهای صادراتی بلوکه شده
و سرانجام ایرج حسابی نیز گفت: صادرکنندگان داروهای گیاهی به درخواست دولت هزینه ها و تلاش های زیادی را متقبل شده اند تا به تولید این گیاهان بپردازند و اکنون که تلاش های شان به بار نشسته است به رتبه اول در تولید گیاهان دارویی رسیده اند و کالای شان برای صادرات آماده است دولت این کالاها را در گمرک بلوکه کرده و مانع از صادرات شان مي شود لطفا به این مساله نیز رسیدگی شود.سيد حميد حسيني ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ هم با اشاره به برگزاري همايش سالانه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي در سي ام دي ماه سال جاري از نحوه تعيين قيمت فرآورده هاي نفتي در طرح تحول و نيز تعيين قيمت برق انتقاد كرد و گفت: اگر در كنار اصلاح قيمت ها رقابتي شدن محيط كسب و كار و آزادسازي توجه نشود دامنه مشكلات اقتصادي گسترش مي يابد.

پيش نويس موانع كسب و كار
در ادامه اين نشست پيش نويس شناسايي موانع كسب و كار در ايران هم بين اعضاي اتاق توزيع شد. در اين پيش نويس آمده است كه ايران در ميان ۱۸۱ كشور جهان و در مقايسه ۱۰ شاخص موثر در كسب و كار شامل شروع كسب و كار، اخذ مجوزها براي ساخت يك انبار تجاري با استاندارد معين، استخدام كارمندان ـ كارگران، ثبت اموال شركت ها، اخذ اعتبارات اجرايي همچون قدرت حقوق قانوني، دقت اطلاعات اعتباري و ميزان پوشش اطلاعات مالي افراد حقيقي و حقوقي از سوي بخش دولتي، همچنين حمايت قضايي از سرمايه گذاران با تاكيد بر حفظ حقوق سهامداران جزء، پرداخت ماليات تجارت فرامرزي شامل اجزاي تعداد اسناد براي صادرات، تعداد امضا، تعداد روز صادرات، تعداد اسناد، امضا و روز براي واردات، لازم الاجرا شدن قرارداد يا كارايي دادگاه در حل و فصل اختلافات تجاري و تعطيل كردن كسب و كار با تاكيد بر ورشكستگي ايران در رتبه ۱۴۲ قرار گرفته است. پس از پايان يافتن بيستمين نشست هيات نمايندگان تهران، اعضا براي بازديد ساختمان جديد اتاق تهران كه اخيرا خريداري شده است عازم خيابان خالد اسلامبولي شدند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *