اخبار فرش ماشینی

بررسي واردات و صادرات پنج ماه اول امسال

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

صادرات كالاهاي غير نفتي  در پنج ماهه نخست سال جاري بدون احتساب ميعانات گازي با حفظ روند صعودي خود از ۷/۷ ميليارد دلار فراتر رفت. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۳۹ درصد رشد نشان مي دهد.
بر اساس برنامه چهارم توسعه براي پنج ماهه نخست سال ۱۳۸۷، صادراتي معادل ۸/۴ ميليارد دلار پيش بيني شده كه با توجه به صدور  بيش از ۷/۷ ميليارد دلار كالاي غير نفتي حدود ۷۶/۱۶۰ درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش صادرات كالا تحقق يافته است.‏

بر اساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات كالاهاي  غير نفتي  بدون احتساب ميعانات گازي  طي پنج ماهه اول امسال معادل ۱۳ ميليون و ۴۹۸ هزار و ۶۱۰  تن به ارزش ۴ ميليارد و ۹۶۷ ميليون و ۹۷۰ هزار دلار بود. كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴۷/۵ درصد و از لحاظ ارزش ۹۶/۳۸ درصد رشد داشت. وزن و ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي  در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۶ به ترتيب ۱۲ ميليون و ۷۹۸ هزار و ۱۲۰ تن و ۴ ميليارد و ۱۲۳ ميليون و ۴۰۰ هزار يورو و معادل ۵ ميليارد و ۵۸۲ ميليون و ۹۶۰ هزار دلار بود.‏
از ميزان كل صادرات غير نفتي در پنج ماهه اول امسال ۱۷ ميليون و ۲۹۰ هزار دلار به شيوه محل تجارت چمداني و ۱۲۱ ميليون و ۴۱۰ هزار دلار از طريق بازارچه هاي مرزي صادر شد.

ميزان واردات كشور نيز طي مدت مذكور ۱۶ ميليون و ۲۷۴ هزار و ۹۰۰ تن به ارزش ۱۵ ميليارد و ۲۴۵ ميليون و ۳۸۰ هزار يورو و معادل ۲۳ ميليارد و ۶۷۴ ميليون و ۲۴۰ هزار دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۸۶ از كاهش ۹۱/۱۰ درصدي در وزن و رشد ۳۶/۲۷ درصدي در ارزش برخوردار بود. ميزان واردات مدت مشابه سال قبل گذشته ۱۸ ميليون و ۲۶۸ هزار و ۲۵۰ تن به ارزش ۱۳ ميليارد و ۷۴۷ ميليون و ۸۵۰ هزار يورو معادل ۱۸ ميليارد و ۵۸۸ ميليون دلار بود. با توجه به مقايسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران (بدون احتساب صادرات نفت خام و ساير موارد) طي پنج ماهه اول سال جاري با ۱۵ ميليارد و ۹۱۶ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار كسري مواجه بوده است.

بيشترين صادرات كشور در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ به كشورهاي “امارات متحده عربي” با يك ميليون و ۷۰۷ هزار تن و ارزش يك ميليارد و ۳۳ ميليون و ۵۸۰ هزار دلار، چين با ۳ ميليون و ۸۲۸ هزار و ۴۷۰ تن و ارزش ۹۸/۹۳۹ ميليون دلار، عراق با يك ميليون‎ ‎و ۱۸۲ هزار و ۱۲۰ تن و ارزش ۵۳/۷۰۹ ميليون دلار، هند با يك ميليون و ۱۲۰ هزار و ۵۸۰ تن و ارزش ۶۳/۵۷۴ ميليون دلار و جمهوري كره با ۷۶/۶۳۰ هزار تن و ارزش ۵۴/۴۶۱ ميليون يورو صورت گرفت.‏
‏ بر اساس اين گزارش ۷۴/۶۲ درصد از سهم وزني و ۹۵/۴۷ درصد از سهم ارزشي صادرات كشور در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ متعلق به ۵ كشور فوق الذكر بود.

بر همين اساس، عمده واردات كشور در پنج ماهه اول امسال از كشورهاي امارات متحده عربي با ۷۴/۲۸ درصد سهم وزني و ۴۶/۲۵ درصد سهم ارزشي، آلمان با ۳۶/۷ درصد سهم وزني و ۷۰/۱۰ درصد سهم ارزشي، چين با ۱۱/۶ درصد سهم وزني و ۴۶/۹ درصد سهم ارزشي، جمهوري كره با ۴۰/۴ درصد سهم وزني و ۴۲/۵ درصد سهم ارزشي و كشور سوئيس ۸۶/۱۰ درصد سهم وزني و ۱۶/۵ درصد سهم ارزشي انجام گرفت.
به عبارتي ديگر ۴۷/۵۷ درصد از سهم وزني و ۲۰/۵۶ درصد از سهم ارزشي كل واردات كشور طي پنج ماهه اول سال جاري متعلق به ۵ كشور ياد شده بود.
در بررسي تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي فوق ملاحظه مي شود كه بيشترين رقم مربوط به كسري تراز تجاري به ترتيب مربوط به  امارات متحده عربي با كسري معادل ۴ ميليارد و ۹۹۳ ميليون و ۳۷۰ هزار دلار، آلمان با كسري معادل ۲ ميليارد و ۴۱۵ ميليون و ۱۹۰ هزار دلار، چين با كسري يك ميليارد و ۲۹۹ ميليون و ۳۵۰ هزار دلار، سوئيس با كسري معادل يك ميليارد و ۲۱۴ ميليون و ۵۹۰ هزار دلار و انگلستان با كسري معادل ۲۵/۹۱۵ ميليون دلار بوده است از طرفي ارزش مثبت تراز تجاري كشورمان با كشور عراق معادل ۵۲/۶۷۶ ميليون دلار بوده است.
بررسي تراز بازرگاني خارجي (بدون نفت و گاز و خدمات) ايران با ۱۹۰ كشور و مناطق آزاد تجاري صنعتي نشان مي دهد كه كشور ما طي پنج ماهه اول امسال با ۱۰۵ كشور داراي تراز منفي تجاري و ۸۵ كشور ديگر داراي تراز مثبت تجاري بوده است.

طي پنج ماهه اول سال جاري، متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي ۷۴/۵۷۴ دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي ۶۵/۱۴۵۴ دلار بوده است. اين در حالي است كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در پنج ماهه اول سال گذشته معادل ۲۳/۴۳۶ دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي معادل ۵۱/۱۰۱۷ دلار بوده است به عبارت ديگر متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل داراي رشد ۷۵/۳۱ درصدي و همين مدت متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي داراي رشد ۹۶/۴۲ درصدي بوده است.‏

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

اقلام عمده صادرات
در بين اقلام عمده صادراتي بر اساس ارزش دلاري، پروپان مايع شده با ۸/۵۲۷ ميليون دلار با ۸۰/۶ درصد از كل ارزش صادرات رتبه اول را به خود اختصاص داد.
متانول (الكل متيليك) با ۸/۴۵۷ ميليون دلار يا ۹۰/۵ درصد ارزش رتبه دوم، بوتان مايع شده با ۲/۳۶۳ ميليون دلار يا ۶۸/۴ درصد رتبه سوم، اتيلن با ۹/۳۲۹ ميليون دلار يا ۲۵/۴ درصد رتبه چهارم و پسته، تازه يا خشك كرده با ۷/۳۰۸ ميليون دلار يا ۹۸/۳ درصد از كل ارزش صادرات رتبه بعدي را به دست آوردند.
ديگر اقلام عمده شامل پارااكسيلن با ۷۸/۳ درصد، ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودار با ۶۱/۳ درصد، گاز طبيعي مايع شده در ظروف يك هزار سانتي متر مكعب و بيشتر با ۰۱/۳ درصد، بنزن با ۴۲/۲ درصد، آمونياك بدون آب با ۱۲/۲ درصد بود.

در مجموع سهم ده قلم فوق الذكر در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ حدود ۵۵/۴۰ درصد از كل ارزش و ۳۵/۲۹ درصد از كل وزن صادرات غير نفتي بود. اين در حالي است كه در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۶ مجموع سهم ده قلم ياد شده حدود ۵۲/۲۹ درصد از كل ارزش و ۱۰/۲۵ درصد از كل وزن صادرات بود.
صادرات اين اقلام در مدت ياد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش حدود ۹۲/۹۰ درصد و از لحاظ وزني حدود ۲۴/۲۳ درصد افزايش پيدا كرده است.‏

واردات
در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷، به ترتيب ارزش دلاري كالا، بيشترين ارزش و سهم واردات مربوط به بنزين با يك ميليارد و ۸۵۶ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار و ۸۴/۷ درصد سهم ارزشي است. شمش از آهن و فولاد غير ممزوج با ۸۵/۴ درصد سهم ارزشي و ساير روغن هاي سبك و فرآورده ها به جز بنزين با ۷۰/۲ درصد سهم ارزشي رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

ديگر اقلام مهم وارداتي شامل “دانه ذرت” با ۸۵/۱ درصد، “ميله هاي آهني يا فولادي گرم نورد شده” با ۵۰/۱ درصد، “محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت و نورد شده به شكل طومار با پهناي ۶۰۰ ميليمتر يا كمتر به ضخامت كمتر از ۳ ميليمتر” با ۴۶/۱ درصد، ” قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي سواري” با ۱۰/۱ درصد، “دانه سويت” و “ساير ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي” با ۰۱/۱ درصد و “وسايل نقليه با موتورهاي پيستوني درون سوز تناوبي جرقه اي- احتراقي” هر يك با ۹۷/۰ درصد است . بدين ترتيب سهم اقلام عمده ياد شده از لحاظ ارزش حدود ۲۹/۲۴ درصد و از لحاظ وزن حدود ۴۸/۴۱ درصد است.
براي مدت مذكور معادل ۱۶ ميليارد و ۵۷۵ ميليون دلار واردات انواع كالا به كشور پيش بيني شده است كه با توجه به واردات ۲۳ ميليارد و ۴۷۴ ميليون و ۲۴۰ هزار دلار حدود ۸۳/۱۴۲ درصد از اهداف برنامه در خصوص ارزش واردات كالا تحقق يافته است.‏
“نشريه گمرك”

دانلود كاتالوگ فرش ماشينی شرکت فيضی امریکا

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن