با گذشت ۶سال از طرح احيا چرخ نساجي مازندران همچنان فرسوده است

گزارش از جمشيد گرائيلي- خبرنگار كيهان در قائمشهر

تعلل و تاخير در فرآيند احياي شركت نساجي مازندران و بي توجهي به خواسته هاي كارگران موجب افزايش تنش ها و اعتراضات كارگران نساجي مازندران در قائم شهر شده است.
شركت نساجي مازندران كه به دليل قدمت و فرسودگي ماشين آلات توليدي و قصور مسئولان و مديران گذشته با ركود اقتصادي و بحران جدي مواجه شده بود، در جريان سفر اول هيئت دولت به استان مازندران و با وعده رياست جمهوري در جمع كارگران و مردم قائمشهر مشمول طرح نوسازي و احياء شد. اگر چه اقدامات زيرساختي از قبيل نصب سوله ها و تعداد قابل توجهي ماشين آلات پيشرفته از شركت هاي معتبر اروپايي خريداري و وارد كارخانه شده است اما با گذشت حدود ۶سال هنوز اين طرح به سرانجام نرسيده و حدود ۱۰۰۰ كارگر اين مجموعه توليدي و صنعتي با وجود مشكلات عديده معيشتي ماه هاست كه حقوق و مطالبات معوقه آنها از سوي كارفرما پرداخت نشده است.
نساجي مازندران كه در اجراي اصل ۴۴قانون اساسي و اجراي طرح احياء و نوسازي به سرمايه گذار خارجي از كشور تركيه واگذار شد به رغم توافقنامه هاي فيمابين وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن به طرفيت جمهوري اسلامي و «هولوسي بلدوك» سرمايه گذار ترك كه به امضاء استاندار وقت مازندران رسيده بود، عدم پايبندي و تعلل در انجام تعهدات باعث كندي يا توقف اجراي طرح احياء نساجي مازندران شد به طوري كه با بحراني شدن شرايط و مشكلات كار و كارگري، اعتراضات كارگران در شهر قائمشهر و تجمع هاي متعدد در مقابل فرمانداري اين شهر و استانداري مازندران افزايش يافته است.

علي پيرفلك، فرماندار قائمشهر كه در اجتماعات و اعتراضات كارگري شهرستان همواره پاسخگوي سوالات است در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: سلسله جلسات دي ماه ۱۳۹۰ در وزارتخانه هاي كشور و اقتصاد و دارايي و بانك ملي كه منجر به امضاي صورتجلسه بين هولوسي بلدوك سرمايه گذار ترك و مدير عامل بانك ملي به طرفيت دولت ايران شد، تعهداتي را براي سرمايه گذار خارجي و بانك ملي ايران درپي داشت. با وجود اينكه بانك ملي براساس توافقنامه مزبور نسبت به تعهداتش مبني بر رفع موانع، تمديد ال سي و واريز ۵ميليون و ۷۰۰هزار يورو به حساب سرمايه گذار ترك اقدام كرد، اما هولوسي بلدوك نسبت به تعهداتش اقدام نكرده است. اين تعهدات شامل پرداخت حقوق معوقه كارگران تا پايان سال۱۳۹۰، پرداخت بدهي شركت نساجي مازندران به سازمان ها و دستگاه هايي همچون سازمان تامين اجتماعي، اقتصاد و دارايي، شركت برق و پرداخت حق سهم كارفرما براي بازنشستگي كارگران است.

عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه قائمشهر از تريبون نماز جمعه، اقدام مديرعامل و كارفرما در اعلان تعطيلي واحدهايي از شركت نساجي مازندران به بهانه پايين بودن راندمان توليد، مرمت و نوسازي ماشين آلات را غيرقابل توجيه و مغاير با سياست هاي كشور در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني دانست و گفت: اگر كارفرما و سرمايه گذار به فكر افزايش راندمان توليد بوده چرا در اواخر سال گذشته اقدامي نكرده و چرا براي دلگرمي و تلاش بيشتر كارگران حقوق كارگران را پرداخت نكرده است؟!
آيت الله معلمي با اشاره به ملاقاتش با وزير اقتصاد و دارايي خواستار ورود جدي دولت در رفع مشكل كار و كارگري و پايان دادن بحران نساجي مازندران و روشن شدن وضعيت سرمايه گذار خارجي اين شركت شد.
محمد نوربخت، نماينده كارگران نساجي مازندران نيز با اشاره به مشكلات عديده زندگي و وضعيت معيشتي كارگران شركت نساجي مازندران، ضرورت پيگيري و حسن نظارت و اهتمام جدي دولت براي تعيين تكليف وضعيت سرمايه گذار خارجي و اعضاي هيئت مديره شركت براي ادامه كار احياء و نوسازي نساجي مازندران را از خواسته هاي بحق كارگران نساجي مازندران دانست و اظهار داشت: به رغم عدم پرداخت حدود ۲۰ماه حقوق و مطالبات معوقه كارگران، بي توجهي سرمايه گذار به تذكرات پياپي مسئولان شهرستاني، استاني و كشوري موجب وضعيت نابسامان نساجي مازندران و مشكلات عديده از جمله پنج برابر شدن شاخص بدهي هاي شركت به كارگران و سازمان ها و دستگاه ها از قبيل تامين اجتماعي، اقتصاد و دارايي و برق شده كه ادامه اين شرايط آن هم در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به صلاح كشور و نظام نخواهد بود.
نماينده كارگران نساجي مازندران از مسئولان و دولتمردان خواست براي تحقق خواسته هاي كارگران به جاي چانه زدن هاي بي نتيجه، سرمايه گذار خارجي و كارفرما را ملزم به انجام تعهداتش كنند.
لازم به ذكر است شركت نساجي مازندران به عنوان يكي از صنايع قديمي كشور با برخورداري از مجموعه عظيم واحدهاي توليدي و صنعتي نساجي تلار، ريسندگي فاينانس، ريسندگي و بافندگي تجن، گوني بافي، واحد دوخت و واحد بازرگاني ۹۳۰ كارگر دارد.

تعلل و تاخير در فرآيند احياي شركت نساجي مازندران و بي توجهي به خواسته هاي كارگران موجب افزايش تنش ها و اعتراضات كارگران نساجي مازندران در قائم شهر شده است.
شركت نساجي مازندران كه به دليل قدمت و فرسودگي ماشين آلات توليدي و قصور مسئولان و مديران گذشته با ركود اقتصادي و بحران جدي مواجه شده بود، در جريان سفر اول هيئت دولت به استان مازندران و با وعده رياست جمهوري در جمع كارگران و مردم قائمشهر مشمول طرح نوسازي و احياء شد. اگر چه اقدامات زيرساختي از قبيل نصب سوله ها و تعداد قابل توجهي ماشين آلات پيشرفته از شركت هاي معتبر اروپايي خريداري و وارد كارخانه شده است اما با گذشت حدود ۶سال هنوز اين طرح به سرانجام نرسيده و حدود ۱۰۰۰ كارگر اين مجموعه توليدي و صنعتي با وجود مشكلات عديده معيشتي ماه هاست كه حقوق و مطالبات معوقه آنها از سوي كارفرما پرداخت نشده است.

نساجي مازندران كه در اجراي اصل ۴۴قانون اساسي و اجراي طرح احياء و نوسازي به سرمايه گذار خارجي از كشور تركيه واگذار شد به رغم توافقنامه هاي فيمابين وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي، كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن به طرفيت جمهوري اسلامي و «هولوسي بلدوك» سرمايه گذار ترك كه به امضاء استاندار وقت مازندران رسيده بود، عدم پايبندي و تعلل در انجام تعهدات باعث كندي يا توقف اجراي طرح احياء نساجي مازندران شد به طوري كه با بحراني شدن شرايط و مشكلات كار و كارگري، اعتراضات كارگران در شهر قائمشهر و تجمع هاي متعدد در مقابل فرمانداري اين شهر و استانداري مازندران افزايش يافته است.

علي پيرفلك، فرماندار قائمشهر كه در اجتماعات و اعتراضات كارگري شهرستان همواره پاسخگوي سوالات است در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: سلسله جلسات دي ماه ۱۳۹۰ در وزارتخانه هاي كشور و اقتصاد و دارايي و بانك ملي كه منجر به امضاي صورتجلسه بين هولوسي بلدوك سرمايه گذار ترك و مدير عامل بانك ملي به طرفيت دولت ايران شد، تعهداتي را براي سرمايه گذار خارجي و بانك ملي ايران درپي داشت. با وجود اينكه بانك ملي براساس توافقنامه مزبور نسبت به تعهداتش مبني بر رفع موانع، تمديد ال سي و واريز ۵ميليون و ۷۰۰هزار يورو به حساب سرمايه گذار ترك اقدام كرد، اما هولوسي بلدوك نسبت به تعهداتش اقدام نكرده است. اين تعهدات شامل پرداخت حقوق معوقه كارگران تا پايان سال۱۳۹۰، پرداخت بدهي شركت نساجي مازندران به سازمان ها و دستگاه هايي همچون سازمان تامين اجتماعي، اقتصاد و دارايي، شركت برق و پرداخت حق سهم كارفرما براي بازنشستگي كارگران است.

عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه قائمشهر از تريبون نماز جمعه، اقدام مديرعامل و كارفرما در اعلان تعطيلي واحدهايي از شركت نساجي مازندران به بهانه پايين بودن راندمان توليد، مرمت و نوسازي ماشين آلات را غيرقابل توجيه و مغاير با سياست هاي كشور در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني دانست و گفت: اگر كارفرما و سرمايه گذار به فكر افزايش راندمان توليد بوده چرا در اواخر سال گذشته اقدامي نكرده و چرا براي دلگرمي و تلاش بيشتر كارگران حقوق كارگران را پرداخت نكرده است؟!
آيت الله معلمي با اشاره به ملاقاتش با وزير اقتصاد و دارايي خواستار ورود جدي دولت در رفع مشكل كار و كارگري و پايان دادن بحران نساجي مازندران و روشن شدن وضعيت سرمايه گذار خارجي اين شركت شد.

محمد نوربخت، نماينده كارگران نساجي مازندران نيز با اشاره به مشكلات عديده زندگي و وضعيت معيشتي كارگران شركت نساجي مازندران، ضرورت پيگيري و حسن نظارت و اهتمام جدي دولت براي تعيين تكليف وضعيت سرمايه گذار خارجي و اعضاي هيئت مديره شركت براي ادامه كار احياء و نوسازي نساجي مازندران را از خواسته هاي بحق كارگران نساجي مازندران دانست و اظهار داشت: به رغم عدم پرداخت حدود ۲۰ماه حقوق و مطالبات معوقه كارگران، بي توجهي سرمايه گذار به تذكرات پياپي مسئولان شهرستاني، استاني و كشوري موجب وضعيت نابسامان نساجي مازندران و مشكلات عديده از جمله پنج برابر شدن شاخص بدهي هاي شركت به كارگران و سازمان ها و دستگاه ها از قبيل تامين اجتماعي، اقتصاد و دارايي و برق شده كه ادامه اين شرايط آن هم در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به صلاح كشور و نظام نخواهد بود.

نماينده كارگران نساجي مازندران از مسئولان و دولتمردان خواست براي تحقق خواسته هاي كارگران به جاي چانه زدن هاي بي نتيجه، سرمايه گذار خارجي و كارفرما را ملزم به انجام تعهداتش كنند.
لازم به ذكر است شركت نساجي مازندران به عنوان يكي از صنايع قديمي كشور با برخورداري از مجموعه عظيم واحدهاي توليدي و صنعتي نساجي تلار، ريسندگي فاينانس، ريسندگي و بافندگي تجن، گوني بافي، واحد دوخت و واحد بازرگاني ۹۳۰ كارگر دارد.

روزنامه كيهان، شماره ۲۰۲۰۷ به تاريخ ۲۴/۲/۹۱، صفحه ۱۱ (شهرستانها)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *